ᠨᠠᠭᠤᠷ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠨᠠᠭᠤᠷ
ᠬᠠᠳᠠᠮᠠᠯ
ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠰᠦᠭ ᠢᠶᠡᠷ
ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ: Unable to save thumbnail to destination
ᠪᠤᠷᠢᠶᠠᠳ ᠺᠢᠷᠢᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠨᠠᠭᠤᠷ
ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠺᠢᠷᠢᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠨᠠᠭᠤᠷ
ᠬᠠᠯᠢᠮᠠᠭ ᠺᠢᠷᠢᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠨᠤᠷ

ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠨᠢ ᠳᠠᠯᠠᠢᠲᠠᠢ ᠨᠡᠶᠢᠯᠡᠳᠡᠭ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠠᠴᠠ ᠬᠣᠯᠠ ᠤᠷᠤᠰᠢᠬᠤ᠂ ᠪᠦᠬᠦᠯᠢ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠤᠰᠤ ᠶᠤᠮ᠃ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠶᠠᠩᠵᠤ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠲᠡᠢ᠂ ᠳᠠᠪᠤᠰᠤᠲ᠂ ᠴᠡᠩᠭᠡᠭ ᠤᠰᠤ ᠲᠤ (ᠲᠤᠩᠭᠠᠯᠠᠭ) ᠭᠡᠬᠦ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠲᠡᠢ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠴᠥᠭᠦᠷᠦᠮ ᠡᠴᠡ ᠲᠣᠮᠣ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠭᠦᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠢᠯᠭᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠶᠤᠮ᠃

ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠳ ᠨᠢ ᠶᠡᠬᠡᠪᠴᠢᠯᠡᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠᠷᠬᠠᠭ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠤ᠂ ᠬᠠᠪᠴᠢᠯ ᠳᠤ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠲᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠡᠰᠡᠪᠡᠯ ᠡᠬᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠨᠠᠮ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠳ ᠲᠤ ᠭᠣᠣᠯ ᠤᠳ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠭᠳᠡᠨ ᠡᠭᠦᠰᠳᠡᠭ᠃ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠶᠡᠬᠡᠩᠬᠢ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠨᠢ ᠰᠡᠭᠦᠯᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠥᠰᠦᠨ ᠭᠠᠯᠪᠠ ᠍ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠤᠰᠤ ᠲᠠᠲᠠᠷᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠨ ᠠᠴᠠ ᠰᠢᠯᠲᠠᠭᠠᠯᠠᠨ ᠡᠭᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃

ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠳᠦ ᠴᠤᠤᠲᠠᠢ ᠨᠠᠭᠤᠷ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠳᠦ ᠣᠯᠠᠨ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠢᠮ ᠳᠤᠷᠠᠳᠤᠭᠤᠰᠢᠲᠠᠢ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠳ ᠢ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠪᠠᠯ:

ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠮᠣᠬᠠᠨ ᠨᠠᠭᠤᠷ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠰᠠᠨᠰᠠᠷ ᠠᠴᠠ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠺᠠᠰᠫᠢ ᠲᠡᠩᠭᠢᠰ
ᠰᠠᠨᠰᠠᠷ ᠠᠴᠠ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠠᠷᠠᠯ ᠲᠡᠩᠭᠢᠰ (2009 ᠣᠨᠢ 8 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ)
ᠬᠢᠮᠡᠯ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠠᠴᠠ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯ

ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠳᠠᠷᠭᠤ ᠶᠢᠨ 1,8 % ᠍ ᠲᠠᠢ ᠲᠡᠩᠴᠡᠨ᠎ᠡ (ᠣᠶᠢᠷᠠᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ 2,7 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ км²).

ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠭᠠᠳᠠᠷᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ᠂
(ᠮᠢᠩ᠃ км²)
ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠡᠴᠡ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢ ᠥᠨᠳᠥᠷ (ᠮ) ᠭᠦᠨ (ᠮ) ᠠᠯᠢ ᠲᠢᠪ ᠲᠦ ᠣᠷᠣᠰᠢᠳᠠᠭ
ᠺᠠᠰᠫᠢ ᠲᠡᠩᠭᠢᠰ 376 −28 1025[1] ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ᠂ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ
ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠨᠠᠭᠤᠷ 82 183 393 [1] ᠬᠣᠶᠢᠳᠤ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ
ᠸᠢᠺᠲ᠋ᠣᠷᠢ 68 1134 80 [1] ᠠᠹᠷᠢᠺᠠ
ᠬᠶᠤᠶᠢᠷᠠᠨ 60 177 208 [1] ᠬᠣᠶᠢᠳᠤ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ
ᠮᠡᠴᠢᠭᠠᠨ 58 177 281 ᠬᠣᠶᠢᠳᠤ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ
ᠲᠠᠩᠭᠠᠨᠢᠺᠠ 34 773 1470 [1] ᠠᠹᠷᠢᠺᠠ
ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯ 32 456 1637 ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ
ᠮᠠᠯᠠᠸᠸᠢ 31 472 706 ᠠᠹᠷᠢᠺᠠ
ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠠᠭᠠᠪᠠᠭᠠᠢ ᠳᠤ 30 157 137 ᠬᠣᠶᠢᠳᠤ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ
ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠣᠭᠣᠯ ᠤᠨ 29 156 150 ᠬᠣᠶᠢᠳᠤ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ
ᠡᠷᠢ 26 174 64 ᠬᠣᠶᠢᠳᠤ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ
ᠴᠢᠳᠠ 26 281 11 ᠠᠹᠷᠢᠺᠠ
ᠸᠢᠨᠨᠢᠫᠧᠭ 24 217 28 ᠬᠣᠶᠢᠳᠤ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ
ᠪᠠᠯᠬᠠᠰ 22 342 26 ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ
ᠣᠨᠲ᠋ᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ 20 75 236 ᠬᠣᠶᠢᠳᠤ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ
ᠠᠷᠠᠯ ᠲᠡᠩᠭᠢᠰ 18,24 3,5 54,5 ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ
ᠯᠠᠳᠣᠭ 18 5 230 [1] ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ
ᠮᠠᠷᠠᠺᠠᠢᠪᠣ 16 0 250 ᠬᠣᠶᠢᠳᠤ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ
ᠪᠠᠩᠸᠧᠢᠯᠤ 15 067 5 ᠠᠹᠷᠢᠺᠠ
ᠳᠤᠨᠲ᠋ᠢᠨ 12 11 8 ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ
ᠣᠨᠸᠭ 10 33 127 ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ
ᠲᠣᠩᠯᠧᠰᠠᠫ 10 12 14 ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ
ᠲᠦᠺᠠᠨ᠎ᠠ 8,5 375 73 ᠠᠹᠷᠢᠺᠠ
ᠨᠢᠺᠠᠷᠠᠭᠤᠸᠠ 8.4 32 70 ᠬᠣᠶᠢᠳᠤ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ
ᠲᠢᠲ᠋ᠢᠺᠠᠺᠠ 8,3 3812 304 ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ

ᠮᠥᠨ ᠦᠵᠡᠬᠦ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠤᠷᠢ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

http://wiki.uhaan.com/index.php?title=ᠨᠠᠭᠤᠷ&oldid=434667》 ᠍  ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ