ᠨᠠᠨᠨᠢᠩ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠨᠠᠨᠨᠢᠩ ᠬᠣᠲᠠ
ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠡᠩ ᠲᠡᠢ ᠬᠣᠲᠠ
ᠤᠯᠤᠰ ᠣᠷᠣᠨ Flag of the People's Republic of China.svg ᠬᠢᠲᠠᠳ (ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠯᠤᠰ)
ᠮᠤᠵᠢ᠂ ᠣᠷᠣᠨ ᠭᠤᠸᠠᠩᠰᠢ
ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ᠂ ᠬᠣᠲᠠ ᠨᠠᠨᠨᠢᠩ
ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ᠂ ᠰᠢᠶᠠᠨ 6 ᠳᠡᠭᠦᠷᠭᠡ᠂ 6 ᠰᠢᠶᠠᠨ
ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ 22,189 км²
– ᠬᠣᠲᠠ ᠨᠢ – 6,559 км²
ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ 6,661,600 ᠬᠦᠮᠦᠨ
– ᠬᠣᠲᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ – 2,875,220 ᠬᠦᠮᠦᠨ
ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠥᠰᠡ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠤᠨ ᠴᠠᠭ (ГЦ+8)

ᠨᠠᠨᠨᠢᠩ (ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠢᠶᠠᠷ 南宁市 [Nánníng shi], ᠵᠢᠤᠨ ᠢᠶᠠᠷ Namzningz - ᠨᠠᠮᠨᠢᠨ; ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠯᠠᠲ᠋ᠢᠨ ᠢᠶᠠᠷ Nanning) ᠭᠡᠵᠦ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠭᠤᠸᠠᠩᠰᠢ – ᠵᠢᠠᠩ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠍ ᠳᠦ 22,189 км² ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ 6,661,600 ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠲᠡᠢ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠡᠩ ᠲᠡᠢ ᠬᠣᠲᠠ᠂ ᠡᠩ ᠦᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠣᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠪᠠᠯ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠳᠣᠲᠣᠷᠠᠬᠢ 2,875,220 ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠲᠡᠢ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠤᠮ᠃

ᠵᠢᠷᠤᠭ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

Commons
Викимедиа дуу дүрсний сан: ᠨᠠᠨᠨᠢᠩ
http://wiki.uhaan.com/index.php?title=ᠨᠠᠨᠨᠢᠩ&oldid=405323》 ᠍  ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ