ᠧᠦᠢᠭᠧᠨ ᠦ ᠤᠰᠠᠳᠶᠣᠭᠣᠪ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
<td class="" style="">ᠣᠷᠣᠰᠣᠷᠣᠰ</td><tr><th style="">ᠥᠨᠳᠥᠷ</th><td class="org" style="">1.68 </td></tr><tr><th colspan="2" style="text-align:center; background:
  1. B0C4DE;">
ᠧᠦᠢᠭᠧᠨ ᠦ ᠤᠰᠠᠳᠶᠣᠭᠣᠪ
ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠳᠦᠷ1985 ᠣᠨ ᠤ 6 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 4 (1985-06-04) (34 ᠨᠠᠰᠣᠳᠠᠢ)
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠲᠦ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰᠺᠷᠠᠰᠠᠨ ᠠᠢᠷᠰᠺ
ᠤᠯᠤᠰ᠂ ᠣᠷᠣᠨ </div>
ᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠶᠢᠴᠦᠳ ᠦᠨ ᠪᠢᠲᠠᠯᠠᠨ
ᠣᠷᠣᠰ ᠣᠷᠣᠰ ᠤᠯᠤᠰ ᠢ ᠲᠥᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠵᠦ
ᠡᠪᠦᠯ ᠦᠨ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ
ᠠᠯᠲᠠ ᠸᠠᠩᠺᠦᠪᠠᠶᠡᠷ 2010 ᠪᠥᠭᠡᠮ ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ
ᠠᠯᠲᠠ ᠰᠣᠴᠢ 2014 ᠪᠤᠤᠬᠢᠶ᠎ᠠ
ᠬᠦᠷᠡᠯ ᠸᠠᠩᠺᠦᠪᠠᠶᠡᠷ 2010 4x7.5 km ᠪᠤᠤᠬᠢᠶ᠎ᠠ

</div></th></tr> </table> ᠧᠦᠢᠭᠧᠨ ᠦ ᠷᠣᠮᠠᠨᠣᠸᠢᠴ ᠤᠰᠠᠳᠶᠣᠭᠣᠪ (1985 ᠣᠨ ᠤ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠠᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 4 ᠍ ᠳᠦ ᠺᠷᠠᠰᠠᠨ ᠠᠢᠷᠰᠺ ᠬᠣᠳᠠ ᠳᠤ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ) ᠨᠢ 2010 ᠪᠣᠯᠤᠨ 2014 ᠣᠨ ᠤ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠤᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠣᠷᠣᠰ ᠍ ᠤᠨ ᠪᠢᠲᠠᠯᠠᠨᠴᠤ ᠶᠤᠮ᠃ ᠤᠰᠠᠳᠶᠣᠭᠣᠸ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ ᠬᠡᠪᠲᠡᠭᠡ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠯ ᠳᠤ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠩᠭᠤᠢ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠪᠤᠤᠳᠠᠳᠠᠭ᠃

ᠡᠰᠢᠯᠡᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]