ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠯ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠯ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ
UEFA logo 2012.png
UEFA.svg
ᠴᠡᠩᠬᠡᠷ ᠢᠶᠡᠷ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠢ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ
ᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ UEFA
ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ 1954 ᠤᠨ ᠤ 6 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 15
ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠰᠫᠣᠷᠲ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ
ᠲᠥᠪ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ  ᠨᠢᠨ᠂ ᠰᠸᠢᠰ
ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠳ 53 ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ
ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠶᠣᠰᠣᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠡ ᠠᠩᠭᠯᠢᠹᠷᠠᠨᠼᠢᠭᠧᠷᠮᠠᠨ
ᠭᠣᠣᠯ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ЕХБХ ᠍ ᠤ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ
ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠯ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠯ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ
ᠴᠠᠬᠢᠮ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ www.uefa.com

ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠯ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ( ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠪᠠᠷ Union of European Football Associations᠂ ᠲᠣᠪᠴᠢᠯᠠᠯ UEFAᠬᠢᠲᠠᠳ ᠢᠶᠠᠷ 欧洲足球协会联盟) ᠨᠢ ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ ᠲᠢᠪ ᠲᠦ ᠬᠥᠯ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ᠂ ᠽᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠥᠯ ᠪᠦᠮᠪᠦᠭᠡ (室内足球)᠂ ᠡᠯᠡᠰᠦᠨ ᠦ ᠬᠥᠯ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠫᠣᠷᠲ ᠢ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠯᠬᠤ᠂ ᠴᠢᠭᠯᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ᠃ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠯ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠬᠦᠨ 6 ᠲᠢᠪ ᠦᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠳ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠣᠮᠣ᠂ ᠴᠢᠨᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ᠂ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠦᠨᠳᠦ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ᠃

ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠨᠠᠷ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

 ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠤᠯᠤᠰ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ
1. ᠡᠪᠪᠧ ᠱᠸᠠᠷᠼ ᠳ᠋ᠠᠨᠮᠠᠷᠺ 1954—1962
2. ᠭᠤᠰᠲ᠋ᠠᠸ ᠸᠢᠳᠧᠷᠺᠧᠷ ᠰᠸᠢᠰ 1962—1972
3. ᠠᠷᠲ᠋ᠧᠮᠢᠣ᠋ ᠹᠷᠠᠨᠺᠢ ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ 1972—1983
4. ᠵᠠᠺ ᠵᠣᠷᠵᠢ ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ 1983—1990
5. ᠯᠧᠨᠨᠠᠷᠲ  ᠶᠤᠬᠠᠨ᠋ᠰᠰᠣᠨ ᠰᠸᠸᠳᠡᠨ 1990—2007
6. ᠮᠢᠱᠧᠯᠢ ᠫᠯᠠᠲ᠋ᠢᠨᠢ ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ 2007—

ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠦᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠷ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

2007 ᠤᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ «ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠦᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ ᠠ» ᠭᠡᠵᠦ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠬᠦ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ:

 • ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ ᠠᠨᠷᠢ ᠳ᠋ᠧᠯᠤᠨᠧ (1954—1955)
 • ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ ᠫᠢᠶᠧᠷ ᠳ᠋ᠧᠯᠤᠨᠧ (1955—1960)
 • ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ ᠬᠠᠨᠰ ᠪᠠᠨᠯᠧᠷᠲ᠋ᠧᠷ (1960—1989)
 • ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ ᠭᠧᠷᠬᠤᠷᠳᠠ ᠠᠢᠨᠧᠷ (1989—2003)
 • ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ ᠯᠠᠷᠰ-ᠺᠷᠢᠰᠲ᠋ᠧᠷ ᠣᠯᠢᠰᠰᠣᠨ(2003—2007)
 • ᠰᠺᠣᠲ᠋ᠯᠠᠨᠳ᠋ ᠳ᠋ᠧᠸᠢᠳ᠋ ᠲᠢᠯᠣᠷ (2007-2009)
 • ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ ᠵᠠᠨᠨᠢ ᠢᠨᠹᠠᠨᠲ᠋ᠢᠨ᠎ᠠ (2009 ᠤᠨ ᠤ ᠠᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 1 ᠍ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ)

ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

 • ᠠᠦᠢᠰᠲᠷᠶ᠎ᠠᠠᠦ᠋ᠰᠲ᠋ᠷᠢᠶ᠎ᠠ
 • ᠠᠽᠧᠷᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠨ ᠠᠽᠧᠷᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠨ
 • ᠠᠯᠪᠠᠨᠢ ᠠᠯᠪᠠᠨᠢ᠎ᠠ
 • ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠠᠩᠭᠯᠢ
 • ᠠᠩᠭᠡᠯᠠ ᠠᠨᠳᠣᠷᠠ
 • ᠠᠷᠮᠧᠨ ᠠᠷᠮᠧᠨᠢ᠎ᠠ
 • ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠤᠰ ᠪᠧᠯᠠᠷᠤᠰ
 • ᠪᠧᠯᠬᠢ ᠪᠧᠯᠬᠢ
 • ᠪᠣᠯᠭᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠭᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ
 • ᠪᠣᠰᠨᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠾᠧᠷᠽᠧᠭᠣᠸᠢᠨᠠ ᠪᠣᠰᠣᠨᠢ ᠾᠧᠷᠰᠧᠭᠤᠸᠢᠨᠠ
 • ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ
 • ᠭᠷᠧᠺ ᠭᠷᠧᠺ
 • ᠭᠦᠷᠦᠵᠢᠶ ᠠ ᠭᠦᠷᠵᠢ
 • ᠳ᠋ᠠᠨᠮᠠᠷᠺ ᠳ᠋ᠠᠨᠮᠠᠷᠺ
 • ᠢᠰᠷᠸᠯ ᠢᠰᠷᠸᠯ
 • ᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠨᠲ ᠠᠢᠷᠯᠠᠨᠳ᠋
 • ᠠᠶᠠᠰᠯᠠᠨᠲ ᠠᠢᠰᠯᠠᠨᠳ᠋
 • ᠢᠰᠫᠠᠨᠢ ᠢᠰᠫᠠᠨᠢ
 • ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ
 • ᠬᠠᠰᠠᠭ ᠬᠠᠰᠠᠭ
 • ᠺᠠᠫᠷᠤᠰ ᠺᠢᠫᠷᠤᠰ
 • ᠯᠠᠲ᠋ᠸᠪᠢᠶ ᠠ ᠯᠠᠲ᠋ᠸᠢᠶ ᠠ
 • ᠯᠢᠲ᠋ᠤᠠᠨᠢᠶ ᠠ ᠯᠢᠲ᠋ᠤ᠎ᠠ
 • ᠯᠢᠾᠢᠲ᠋ᠧᠨᠱᠤᠲ᠋ᠠᠢᠢᠨ ᠯᠢᠺᠲ᠋ᠧᠨ᠋ᠱᠲ᠋ᠠᠢᠨ
 • ᠯᠦᠺᠰᠧᠨᠪᠦ᠋ᠷᠦᠺ ᠯᠦᠺᠰᠧᠮᠪᠦ᠋ᠷᠭ
 • ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠮᠡᠺᠧᠳᠥᠨᠢᠶ᠎ᠠ ᠤᠯᠤᠰ ᠮᠠᠺᠧᠳᠤᠨᠢᠶ᠎ᠠ
 • ᠮᠠᠯᠦᠲ᠋ᠠ ᠮᠠᠯᠲ᠋ᠠ
 • ᠮᠣᠯᠳᠤᠪᠠ ᠮᠣᠯᠳᠤᠸᠠ
 • ᠨᠢᠳᠧᠷᠯᠠᠨᠲ ᠬᠣᠯᠠᠨᠳ᠋
 • ᠨᠤᠷᠸᠸᠢ ᠨᠣᠷᠸᠠᠢ
 • ᠫᠣᠯᠢᠰᠢ ᠫᠣᠯᠠᠨᠳ᠋
 • ᠫᠣᠷᠲ᠋ᠤᠭᠠᠯ ᠫᠣᠷᠲ᠋ᠦ᠋ᠭᠠᠯ
 • ᠣᠷᠣᠰ ᠣᠷᠣᠰ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ
 • ᠷᠤᠮᠠᠨᠢᠶ ᠠ ᠷᠤᠮᠠᠨᠢᠶ ᠠ
 • ᠰᠠᠨᠮᠠᠷᠢᠨᠤ᠋ ᠰᠠᠨ ᠮᠠᠷᠢᠨᠤ᠋
 • ᠰᠧᠷᠪᠢ ᠰᠧᠷᠪᠢᠶ᠎ᠠ
 • ᠰᠯᠣᠸᠠᠺ ᠰᠯᠣᠸᠠᠺ
 • ᠰᠯᠣᠸᠧᠨ ᠰᠯᠣᠸᠧᠨᠢᠶ᠎ᠠ
 • ᠲᠦᠷᠺ ᠲᠦᠷᠺ
 • ᠦᠺᠷᠠᠶᠢᠨ ᠦᠺᠷᠠᠶᠢᠨ
 • ᠬᠠᠩᠭᠠᠷᠢ ᠬᠠᠩᠭᠠᠷᠢ
 • ᠤᠥᠯᠰ ᠸᠢᠯᠰ
 • ᠹᠠᠷᠧᠷ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠯ ᠤᠳ ᠹᠠᠷᠤ᠋ ᠣᠯᠲᠣᠷᠢᠭ
 • ᠹᠢᠨᠯᠠᠨᠲ ᠹᠢᠨᠯᠠᠨᠳ᠋
 • ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ
 • ᠬᠣᠶᠢᠳᠤ ᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠨᠲ ᠬᠣᠶᠢᠳᠤ ᠠᠢᠷᠯᠠᠨᠳ᠋
 • ᠺᠦᠷᠦᠠᠴᠢᠶ ᠠ ᠺᠷᠣᠲ᠋ᠢᠶ᠎ᠠ
 • ᠮᠣᠨᠲ᠋ᠧᠨᠧᠭᠷᠣ᠋ ᠮᠣᠨᠲ᠋ᠧᠨᠧᠭᠷᠣ᠋
 • ᠴᠧᠺ ᠴᠧᠺ
 • ᠰᠸᠢᠰ ᠰᠸᠢᠰ
 • ᠰᠸᠸᠳᠡᠨ ᠰᠸᠸᠳᠡᠨ
 • ᠰᠺᠣᠲ᠋ᠯᠠᠨᠳ᠋ ᠰᠺᠣᠲ᠋ᠯᠠᠨᠳ᠋
 • ᠡᠰᠲᠠᠨ ᠡᠰᠲ᠋ᠣᠨᠢᠶ᠎ᠠ

ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠳᠠᠭ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠨᠦᠭᠦᠳ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

Union Europeennes de Football Associations ᠍ ᠦᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠨᠦᠭᠦᠳ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠺᠯᠥ᠋ᠪ ᠦᠳ ᠦᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ:

ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ:

 • ᠬᠥᠯᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ
 • ᠬᠥᠯ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ ᠶᠢᠨ 21 ᠍ ᠡᠴᠡ ᠳᠣᠭᠣᠭᠰᠢᠬᠢ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠬᠢᠨ ᠤ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ
 • ᠬᠥᠯ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ ᠶᠢᠨ 19 ᠍ ᠡᠴᠡ ᠳᠣᠭᠣᠭᠰᠢᠬᠢ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠬᠢᠨ ᠤ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ
 • ᠬᠥᠯ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ ᠶᠢᠨ 17 ᠍ ᠠᠴᠠ ᠳᠣᠭᠣᠭᠰᠢᠬᠢ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠬᠢᠨ ᠤ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ
 • ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠶᠢᠴᠦᠳ ᠦᠨ ᠬᠥᠯ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ
 • ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠶᠢᠴᠦᠳ ᠦᠨ ᠬᠥᠯ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ ᠶᠢᠨ 19 ᠍ ᠡᠴᠡ ᠳᠣᠭᠣᠭᠰᠢᠬᠢ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠬᠢᠨ ᠤ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ
 • ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠶᠢᠴᠦᠳ ᠦᠨ ᠬᠥᠯ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ ᠶᠢᠨ 17 ᠍ ᠠᠴᠠ ᠳᠣᠭᠣᠭᠰᠢᠬᠢ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠬᠢᠨ ᠤ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ

ᠰᠣᠨᠢᠷᠬᠠᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ:

 • Union Europeennes de Football Associations ᠪᠥᠰᠡ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠦᠨ ᠴᠣᠮᠣ

ᠡᠰᠢᠯᠡᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]


ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ