ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠯ
Flag of Europe.svg
ᠳᠠᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ
Locator European Union.svg
ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ
ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ

ᠫᠠᠷᠢᠰ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠭᠡᠷ (1951.04.18)
ᠷᠤᠮᠠᠨᠢᠶ ᠠ ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠭᠡᠷ (1957.03.25)
ᠮᠠᠰᠲᠷᠢᠬᠤᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠭᠡᠷ (1992.02.07)

ᠯᠢᠰᠰᠠᠪᠤᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠭᠡᠷ (2007.12.13)
ᠲᠥᠪ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠪᠡᠷᠰᠧᠯᠯᠯᠦᠺᠰᠧᠨᠪᠦ᠋ᠷᠦᠺᠰᠲᠷᠠᠰᠪᠦᠦᠭ
ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠳᠡᠭ ᠪᠥᠰᠡ ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ
ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠳ 28
ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠶᠣᠰᠣᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠡ 24
ᠬᠣᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠣᠣᠰᠧ ᠮᠠᠨᠤᠥᠯ ᠪᠠᠷᠣᠰᠰᠣ (ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠨᠠᠮ)
ᠴᠠᠬᠢᠮ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ europa.eu

ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠯ (Eᠨ) ᠪᠣᠯ ᠣᠳᠣ ᠪᠠᠷ ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ ᠲᠢᠪ ᠦᠨ 28 ᠲᠤᠰᠠᠭᠠᠷ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠳ᠋ ᠍ ᠍ ᠦᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭᠤᠯᠤᠰ ᠲᠥᠷᠥᠡᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠯ ᠶᠤᠮ᠃ ᠤᠷᠢᠳᠠ ᠨᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠭᠦᠷᠡᠰᠦ ᠭᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮᠯᠢᠭ᠂ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠳ᠋ ᠍ ᠍ ᠦᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮᠯᠢᠭ ᠢ 1958 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠨᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠵᠦ᠂ 6 ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨᠴᠢᠯᠡᠯᠲᠡᠢ ᠪᠡᠷ ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮᠯᠢᠭ ᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠡᠬᠢᠨ ᠦ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠵᠢᠯ ᠦᠳ ᠡᠴᠡ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠳ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠡᠯᠰᠡᠭᠰᠡᠭᠡᠷ ᠪᠦᠬᠦ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠥᠷᠭᠡᠵᠢᠭᠰᠡᠭᠡᠷ 1993 ᠣᠨ ᠤ ᠮᠠᠰᠲᠷᠢᠬᠤᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠭᠡᠷ ᠢᠶᠡᠷ ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠯ (ЕН) ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠣᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠠᠪᠴᠠᠢ᠃

ЕН ᠨᠢ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠪᠥᠰᠡ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠠᠴᠠ ᠢᠯᠡᠭᠦᠦ ᠲᠡᠢ ᠪᠡᠷ ᠡᠳ᠋ ᠍ ᠍ ᠦᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ᠂ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ ᠴᠢᠮᠪᠠᠢ ᠨᠢᠭᠲᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭᠯᠠᠯ ᠢ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷ ᠴᠢᠭᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠴᠢ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠮᠠᠬᠠᠪᠣᠳ ᠨᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠠᠳᠠᠷᠠᠮ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠥᠷᠭᠡᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠲᠦ᠂ ᠨᠠᠷᠢᠪᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠣᠭᠲᠠᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠷᠢᠶ᠎ᠠᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠯ ᠦᠨ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠯ ᠦᠨ ᠰᠢᠭᠦᠬᠦᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠪ ᠪᠠᠩᠬᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠲᠡᠢ 7 ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠳᠠᠭ᠃ ЕН ᠍ ᠍ ᠦᠨ ᠢᠷᠭᠡᠳᠡ ᠡᠴᠡ 5 ᠵᠢᠯ ᠲᠤᠲᠤᠮ ᠳᠤ ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ ᠶᠢᠨ ᠫᠠᠷᠯᠠᠮᠧᠨᠲ ᠰᠣᠩᠭᠣᠭᠳᠠᠳᠠᠭ᠃

ЕН ᠍ ᠍ ᠳᠦ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ 7.3% ᠪᠣᠯᠬᠤ 500 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠵᠤ᠂ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ ᠠᠪᠬᠤ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠠᠭᠠᠷᠬ᠎ᠠ ДНБ ᠍ ᠍ ᠶᠢᠨ 20% ᠨᠢ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭᠳᠡᠳᠡᠭ ᠶᠤᠮ᠃ ᠬᠠᠤᠯᠢᠴᠢᠯᠠᠨ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠳᠠᠶᠠᠭᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠵᠡᠭᠡᠯᠢ ᠪᠤᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ᠃ 1999 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠮᠥᠩᠭᠥᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠲᠦ ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠭ 15 ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤ ᠪᠠᠨ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠵᠡᠢ᠃ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠥᠯᠥᠭᠡᠯᠡᠬᠦᠶᠢᠴᠡ ᠡᠷᠬᠡ ᠲᠡᠢ ᠲᠤᠯᠠ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠДХБ, ᠶᠡᠬᠡ 8, ᠶᠡᠬᠡ 20 ᠍ ᠍ ᠶᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠯᠲᠠ᠂ ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠭᠡᠷ ᠲᠦ ᠪᠠᠶᠢᠩᠭᠤ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠳᠠᠭ᠃

ᠳᠠᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠴᠡᠩᠬᠡᠷ ᠳᠡᠪᠢᠰᠬᠡᠷ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠳᠤᠭᠤᠷᠢᠭᠯᠠᠭᠰᠠᠨ 12 ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠣᠳᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠪᠥᠷᠢᠳᠦᠨ᠎ᠡ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ 12 ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠲᠠᠨ ᠢ ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠡᠨᠡ ᠲᠤᠭ ᠢ 1980 ᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠬᠣᠶᠢᠰᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃

ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠣᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠦᠷᠢᠳᠬᠡᠯ ᠲᠡᠢ ᠣᠷᠣᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ: ᠠᠦᠢᠰᠲ᠋ᠷᠢ᠂ ᠪᠧᠯᠬᠢ᠂ ᠪᠣᠯᠭᠠᠷᠢ᠂ ᠤᠩᠭᠠᠷᠢ᠂ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ᠂ ᠭᠷᠧᠺ᠂ ᠳ᠋ᠠᠨᠮᠠᠷᠺ᠂ ᠠᠢᠷᠯᠠᠨᠳ᠋᠂ ᠢᠰᠫᠠᠨᠢ᠂ ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ᠂ ᠺᠢᠫᠷ᠂ ᠯᠠᠲ᠋ᠸᠢᠢ ᠠ᠂ ᠯᠢᠲ᠋ᠸᠣ ᠠ᠂ ᠯᠦᠺᠰᠧᠮᠪᠦᠷᠡᠭ᠂ ᠮᠠᠯᠲ᠋ᠠ᠂ ᠬᠣᠯᠠᠨᠳ᠋᠂ ᠫᠣᠯᠠᠨᠳ᠋᠂ ᠫᠣᠷᠲ᠋ᠦ᠋ᠭᠠᠯ᠂ ᠷᠤᠮᠠᠨᠢᠶ ᠠ᠂ ᠰᠯᠣᠸᠠᠺ᠂ ᠰᠯᠣᠸᠧᠨᠢ ᠠ᠂ ᠹᠢᠨᠯᠠᠨᠳ᠋᠂ ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ᠂ ᠺᠷᠣᠲ᠋ᠢᠶ ᠠ᠂ ᠴᠧᠺ᠂ ᠰᠢᠪ ᠲᠦ᠂ ᠡᠰᠲ᠋ᠣᠨᠢᠢ ᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠣᠷᠣᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠪᠠᠭᠲᠠᠳᠠᠭ

ᠭᠠᠳᠠᠭᠰᠢ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

Commons
Викимедиа дуу дүрсний сан: European Union

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ