ᠦ ᠬᠡᠯᠡ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠸᠤ ᠬᠡᠯᠡ

吴语 ᠡᠰᠡᠪᠡᠯ 吴方言
ᠶᠠᠷᠢᠭᠳᠠᠳᠠᠭ ᠭᠠᠵᠠᠷ: ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠯᠤᠰ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠶᠠᠷᠢᠭᠴᠢᠳ: ~70000000 
ᠡᠷᠡᠮᠪᠡ: 10[1]
ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠪᠦᠯᠦᠭ: ᠬᠢᠲᠠᠳ-ᠲᠥᠪᠡᠳ
 ᠬᠢᠲᠠᠳ
  ᠸᠤ ᠬᠡᠯᠡ 
ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠦᠨ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ: ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠠᠨᠵᠤᠵᠦᠢᠨᠢ ᠹᠦᠬᠠᠣᠫᠢᠨᠢ ᠢᠨᠢ 
ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠶᠣᠰᠣᠨ ᠤ ᠰᠲ᠋ᠠᠲ᠋ᠦ᠋ᠰ
ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠶᠣᠰᠣᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠭᠠᠵᠠᠷ: ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠯᠤᠰ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ
ᠵᠣᠬᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠳᠠᠭ ᠭᠠᠵᠠᠷ: ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠶᠣᠰᠣᠨ ᠤ ᠵᠣᠬᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ
ᠲᠣᠮᠢᠶᠠᠯᠠᠪᠤᠷᠢ
ISO 639-1: zh
ISO 639-2: chi (B)  zho (T)
ISO 639-3: wuu
ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ: ᠡᠨᠡ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠶᠨᠢᠺᠣᠳ᠋ ᠍ ᠢᠶᠠᠷ ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠰᠦᠭ᠂ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠦᠳ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠮᠠᠭᠠᠳ ᠦᠭᠡᠢ᠃

ᠸᠤ ᠬᠡᠯᠡ (ᠬᠢᠯᠪᠠᠷᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠪᠢᠴᠢᠭ: 吴语ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠤ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠪᠢᠴᠢᠭ: 吳語 ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠯᠠᠲ᠋ᠢᠨ: Wú yǔ) ᠨᠢ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠢᠽᠢᠶᠠᠩ᠂ ᠽᠢᠶᠠᠩᠰᠤ᠂ ᠱᠠᠩᠬᠠᠢ᠂ ᠠᠨᠢᠪᠡᠢ᠂ ᠽᠢᠶᠠᠩᠰᠢ᠂ ᠹᠦᠽᠢᠡᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠳ ᠲᠤ ᠲᠠᠷᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠣᠶᠢᠷᠠᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠳᠠᠯᠠᠨ ᠰᠠᠶ᠎ᠠ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠳᠤ ᠪᠡᠨ ᠰᠤᠵᠢᠭᠦ ᠠᠶᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠸᠤ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠲᠥᠯᠥᠭᠡᠯᠡᠯ ᠭᠡᠵᠦ ᠦᠵᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠲᠥᠪ ᠠᠶᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠦᠵᠡᠪᠡᠯ ᠸᠤ ᠬᠡᠯᠡ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠦ ᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠡᠬᠡ ᠲᠡᠢ᠃ ᠸᠤ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠣᠶᠢᠳᠤ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠢᠯᠭᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠩ᠂ ᠬᠡᠯᠡᠵᠦᠢ ᠨᠢ ᠥᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ᠂ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠬᠤ ᠥᠭᠦᠯᠡᠪᠦᠷᠢ ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ ᠳᠤ ᠬᠥᠭᠡᠨ ᠦ ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯ ᠸᠤ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠶᠤᠮ᠃ ᠡᠨᠡ ᠪᠣᠯ ᠸᠤ ᠬᠡᠯᠡ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠠᠴᠠ ᠢᠯᠭᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠭᠣᠣᠯ ᠲᠣᠮᠣ ᠢᠯᠭᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ᠃

http://wiki.uhaan.com/index.php?title=ᠦ_ᠬᠡᠯᠡ&oldid=341024》 ᠍  ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ