ᠦᠺᠷᠠᠶᠢᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠦᠺᠷᠠᠶᠢᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ
ᠥᠨᠥ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ
ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠣᠷᠣᠨᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠳᠠᠶᠠᠭᠠᠷ — 45 cᠠᠶ᠎ᠠ. ᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ:
ᠦᠺᠷᠠᠶᠢᠨ ᠦᠺᠷᠠᠶᠢᠨ — 37,541,693 (2001)[1]
ᠣᠷᠣᠰ ᠣᠷᠣᠰ (ᠣᠷᠣᠰ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ) — 1,927,988 (2010)[2]
ᠺᠠᠨᠠᠳᠠ ᠺᠠᠨᠠᠳᠠ — 1,209,090 (2006)[3]
Flag of Brazil.svg ᠪᠷᠠᠽᠢᠯ (ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠪᠷᠠᠽᠢᠯᠢ ᠤᠯᠤᠰ) — 1,010,000 (1996)[4]
Flag of the United States.svg ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ (ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ) — 976,314 (2009)[5]
ᠬᠡᠯᠡ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤᠦᠺᠷᠠᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠠ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠬᠡᠯᠡ
ᠰᠢᠲᠦᠯᠭᠡᠣᠯᠠᠩᠬᠢ ᠨᠢ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠰᠢᠲᠦᠳᠡᠭ ᠦᠭᠡᠢ᠂
ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠨᠢ ᠾᠷᠢᠰᠤᠰ ᠤᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨᠲᠠᠨ
ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ
ᠣᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠲᠥᠷᠥᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠤᠰᠣᠷᠣᠰ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠳᠣᠷᠣᠨ᠎ᠠ ᠰᠯᠠᠪᠴᠢ ᠨᠤᠭᠤᠳ
ᠬᠡᠯᠡ ᠤᠭᠰᠠᠭ᠎ᠠᠰᠯᠠᠪ ᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠲᠠᠨ / ᠰᠯᠠᠪᠠᠵᠢᠨ ᠬᠡᠯᠡᠲᠡᠨ

ᠦᠺᠷᠠᠶᠢᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ (ᠦᠺᠷᠠᠶᠢᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠣᠯᠠᠨ ᠲᠣᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠦᠺᠷᠠї́ᠨᠼі, ᠣᠷᠣᠰ ᠢᠶᠠᠷ ᠣᠯᠠᠨ ᠲᠣᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠦᠺᠷᠠᠶᠡᠨᠼ ᠤ) — ᠰᠯᠠᠪ ᠬᠡᠯᠡ-ᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ᠂ 45 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠲᠡᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ.

ᠯᠠᠪᠯᠠᠬᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ