ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ

Үндэстэн (ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ) — Ястан хоорондын худалдаа арилжаа болон бусад дутагдлыг нөхөж бүрэлдсэн нь үндэстэн᠃ Үндэстэн гэдэг бол хэл᠂ газар нутаг᠂ эдийн засаг᠂ соёлын нийтлэг байдалтай ард түмэн юм᠃ Үндэстэнд тухайн нутагт амьдарч буй үндэстний төлөөлөгчдөөс гадна өөр үндэстэн ястны нутагт амьдарч байгаа төлөөлөгчид нь ч бас багтана᠃ Үндэстэн бүр бие даан хөгжих хандлагатай байдаг᠃ Эдийн засаг᠂ амьжиргааны үр ашгийн тулд үндэстэн ойртох хандлага бий болдог᠃ Угсаатанд багтаж болно᠃

Ангилал:Ард түмэн Ангилал:Угсаатны зүй Ангилал:Нийгэм судлал Ангилал:Үндсэрхэг үзэл Ангилал:Улс төр

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ