ᠦᠦ ᠰ ᠤᠨ ᠬᠤ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠦᠦ ᠰ ᠤᠨ ᠬᠤ
 ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠢᠶᠡᠷ - 유승호
ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ ᠬᠠᠨᠵᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠢᠶᠡᠷ - 俞承豪
ᠳᠠᠭᠤᠤ᠂ ᠠᠮᠤᠷ ᠦᠰᠦᠭ ᠢᠶᠡᠷ - ᠶᠦ ᠰ ᠤᠨ ᠬᠤ
ᠳᠠᠭᠤᠤ᠂ ᠦᠰᠦᠭ ᠲᠦ ᠲᠠ ᠪᠠᠷ᠃ - ᠦᠦ ᠰ ᠤᠨ ᠬᠤ
ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠭᠡ ᠮᠡᠲᠦ - ᠦᠦ ᠰᠡᠨᠢᠬᠤ
ᠯᠠᠲᠤ᠃ ᠭᠠᠯᠢᠭ (2000) - Yu Seung-ho
ᠯᠠᠲᠤ᠃ ᠭᠠᠯᠢᠭ (1937) - Yu Sŭngho
ᠬᠡᠪᠰᠢᠮᠡᠯ ᠭᠠᠯᠢᠭ - Yoo Seung-ho
ᠲᠥᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠳᠦᠷ 1993 ᠣᠨ ᠤ 8 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 17 (1993-08-17)
(ᠣᠳᠣ 26 ᠨᠠᠰᠤᠲᠠᠢ)
ᠲᠥᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ БНСУ ᠍ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠤᠯ ᠬᠣᠲᠠ
ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ
ᠢᠷᠭᠡᠨ Flag of South Korea.svg ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ
ᠠᠵᠢᠯ ᠵᠦᠵᠦᠭᠡᠴᠢᠨ
ᠲᠠᠨᠢᠯ 2000 ᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠬᠣᠶᠢᠰᠢ

ᠦᠦ ᠰ ᠤᠨ ᠬᠤ (ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ ᠢᠶᠠᠷ 유승호, ᠦᠦ ᠰ ᠤᠨ ᠬᠤ) — ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ ᠍ ᠤᠨ ᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠵᠦᠵᠦᠭᠡᠴᠢᠨ.

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ