ᠦᠦ ᠤ ᠰᠣᠨ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠦᠦ ᠤ ᠰᠣᠨ
 ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠢᠶᠡᠷ - 유오성
ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ ᠬᠠᠨᠵᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠢᠶᠡᠷ -
ᠳᠠᠭᠤᠤ᠂ ᠠᠮᠤᠷ ᠦᠰᠦᠭ ᠢᠶᠡᠷ - ᠶᠦ ᠤ ᠰᠣᠨ
ᠳᠠᠭᠤᠤ᠂ ᠦᠰᠦᠭ ᠲᠦ ᠲᠠ ᠪᠠᠷ᠃ - ᠦᠦ ᠤ ᠰᠣᠨ
ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠭᠡ ᠮᠡᠲᠦ - ᠦᠦ ᠠᠭᠤᠰᠤᠨ
ᠯᠠᠲᠤ᠃ ᠭᠠᠯᠢᠭ (2000) - Yu Oh-seong
ᠯᠠᠲᠤ᠃ ᠭᠠᠯᠢᠭ (1937) -
ᠬᠡᠪᠰᠢᠮᠡᠯ᠃ - Yu Oh-seong/sung
ᠲᠥᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠳᠦᠷ 1968 ᠣᠨ ᠤ 9 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 11 (1968-09-11)
(ᠣᠳᠣ 50 ᠨᠠᠰᠤᠲᠠᠢ)
ᠲᠥᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ БНСУ ᠍ ᠶᠢᠨ ᠺᠠᠨᠸᠣᠨᠢ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠶᠣᠨᠸᠣᠯ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ
ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ
ᠢᠷᠭᠡᠨ Flag of South Korea.svg ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ
ᠠᠵᠢᠯ ᠵᠦᠵᠦᠭᠡᠴᠢᠨ
ᠲᠠᠨᠢᠯ 1992 ᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠬᠣᠶᠢᠰᠢ
ᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠢ ᠡᠬᠡᠨᠡᠷ᠂ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠲᠡᠢ

ᠦᠦ ᠤ ᠰᠣᠨ (ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ ᠢᠶᠠᠷ 유오성, ᠦᠦ ᠤ ᠰᠣᠨ ᠢ) — ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ ᠍ ᠤᠨ ᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠵᠦᠵᠦᠭᠡᠴᠢᠨ.

http://wiki.uhaan.com/index.php?title=ᠦᠦ_ᠤ ᠰᠣᠨ&oldid=334966》 ᠍  ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ