ᠦᠢᠯᠡ ᠦᠭᠡ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ

ᠦᠢᠯᠡ ᠬᠥᠳᠡᠯᠦᠯ᠂ ᠪᠣᠯᠣᠴᠠ᠂ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ᠂ ᠬᠥᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠢ ᠨᠡᠷᠡᠶᠢᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠦᠢᠯᠡ ᠦᠭᠡ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃

ᠦᠢᠯᠡ ᠦᠭᠡ ᠨᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠠ ᠶᠠᠭᠤᠮᠠᠨ ᠤ ᠦᠢᠯᠡ ᠬᠥᠳᠡᠯᠦᠯ᠂ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠵᠢᠭᠠᠵᠤ᠂

 • ᠶᠠᠪ?
 • ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ?
 • ᠶᠠᠰᠤᠨ?
 • ᠶᠠᠬᠤ? ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠠᠰᠠᠭᠤᠯᠲᠠ ᠳᠤ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃

ᠦᠢᠯᠡ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

 1. ᠦᠢᠯᠡ ᠦᠭᠡ ᠨᠢ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠠᠭᠤᠭᠤᠯ ᠦᠭᠡᠰ ᠦᠨ ᠰᠠᠩ ᠤᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠬᠦᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠠᠯᠢᠪᠠ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠢᠵᠠᠭᠤᠷ ᠦᠢᠯᠡ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠬᠠᠷᠢ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠦᠭᠡ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ᠃
 2. ᠦᠢᠯᠡ ᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠩ ᠤᠨ ᠪᠣᠳᠠᠲᠤ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠨᠢ 1. ᠦᠢᠯᠡ ᠬᠥᠳᠡᠯᠦᠯ ᠵᠢᠭᠠᠬᠤ/ᠶᠠᠪᠤ᠂ ᠭᠦᠢ᠂ ᠪᠢᠴᠢ/, 2. ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠵᠢᠭᠠᠬᠤ /ᠪᠣᠳᠠ᠂ ᠬᠥᠭᠵᠢ᠂ ᠰᠡᠳᠬᠢ/, 3. ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠵᠢᠭᠠᠬᠤ /ᠴᠠᠷᠴᠠ᠂ ᠭᠢᠯᠠᠢ᠂ ᠬᠠᠭᠠᠷᠠ/ᠭᠡᠵᠦ ᠠᠩᠭᠢᠯᠠᠵᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠬᠡᠯᠡ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ ᠣᠨᠴᠠ ᠠᠴᠢ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠯ ᠦᠭᠡᠢ᠃
 3. ᠦᠢᠯᠡ ᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠩ - ᠤᠴᠢᠷᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠭᠦᠳᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠢᠳᠡᠪᠬᠢᠲᠡᠢ᠂ ᠢᠳᠡᠪᠬᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠡᠵᠦ 2 ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠢ ᠭᠦᠢᠴᠡᠳᠭᠡᠬᠦ ᠡᠵᠡᠨ ᠦ ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠬᠢ ᠨᠢ ᠵᠣᠷᠭᠣ ᠪᠠᠷ ᠪᠡᠶᠡᠯᠢᠭ ᠲᠦ ᠬᠢ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠢ ᠢᠳᠡᠪᠬᠢᠲᠡᠢ ᠦᠢᠯᠡ ᠦᠭᠡ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠵ: ᠶᠠᠪᠤ-, ᠢᠷ-, ᠪᠣᠰ-, ᠰᠤᠤ-, ᠪᠡᠴᠢᠨ-, ᠤᠩᠰᠢ-, ᠪᠣᠳᠠ- ᠭᠡᠬᠦ ᠮᠡᠲᠦ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠦ ᠬᠦᠰᠡᠯ ᠡᠴᠡ ᠰᠢᠯᠲᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠥᠯᠥᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠭᠳᠡᠬᠦ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠢ ᠢᠳᠡᠪᠬᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠦᠢᠯᠡ ᠦᠭᠡ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠵ: ᠬᠥᠯ ᠳᠦ-, ᠴᠠᠷᠴᠠ-, ᠴᠣᠭᠣᠷ-,
 4. ᠦᠢᠯᠡ ᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠩ ᠬᠡᠯᠡᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠪᠡᠷ ᠨᠢ ᠲᠤᠰᠤᠬᠤ᠂ ᠡᠰᠡ ᠲᠤᠰᠤᠬᠤ ᠭᠡᠵᠦ 2 ᠠᠩᠭᠢᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠦᠢᠯᠢᠩ ᠳᠦ ᠥᠷᠢᠲᠥᠬᠦ ᠵᠦᠢᠯ ᠳᠦ ᠴᠢᠢᠭᠯᠡᠬᠦ ᠦᠢᠯᠡ ᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠲᠤᠰᠯᠠᠬᠤ ᠦᠢᠯᠡ ᠦᠭᠡ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠵ: ᠦᠢᠯᠡ ᠳᠦ ᠥᠷᠢᠲᠥᠬᠦ ᠵᠦᠢᠯ ᠨᠢ ᠬᠡᠯᠡᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ ᠲᠤᠰᠤᠭᠳᠠᠬᠤᠨ ᠨᠢ ᠵᠢᠭᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠶᠢᠨ ᠢᠯᠭᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢᠵᠢᠵᠦ ᠦᠢᠯᠡ ᠦᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠵᠠᠬᠢᠷᠤᠭᠳᠠᠨ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠲᠤᠰᠤᠭᠳᠠᠬᠤᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠲᠤᠰᠤᠬᠤ ᠦᠢᠯᠡ ᠦᠭᠡ᠃ ᠬᠡᠯᠡᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠵᠢᠭᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠶᠢᠨ ᠢᠯᠭᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠲᠤᠰᠤᠭᠳᠠᠬᠤᠨ ᠢ ᠵᠠᠬᠢᠷᠴᠢ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠦᠢᠯᠡ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠰᠡ ᠲᠤᠰᠤᠬᠤ ᠦᠢᠯᠡ ᠦᠭᠡ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃
 5. ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠦᠢᠯᠡ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠢᠵᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠠᠷᠤ ᠠᠴᠠ 1. ᠳᠠᠭᠠᠪᠤᠷᠢ 2. ᠬᠡᠪ ᠦᠨ ᠨᠥᠬᠥᠴᠡᠯ 3. ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠨᠥᠬᠥᠴᠡᠯ 4. ᠬᠤᠯᠪᠤᠬᠤ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠰᠬᠡᠬᠦ ᠨᠥᠬᠥᠴᠡᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠬᠢᠨ ᠦ 3 ᠵᠠᠪᠠᠯ ᠬᠡᠯᠡᠵᠦᠶᠢᠵᠢᠭᠰᠡᠨ ᠦᠢᠯᠡ ᠦᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠬᠤᠯᠪᠤᠬᠤ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠰᠬᠡᠬᠦ ᠨᠥᠬᠥᠴᠡᠯ ᠦᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ ᠠᠯᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠥᠬᠥᠴᠡᠯ ᠨᠢ ᠣᠷᠣᠳᠠᠭ᠃
 6. ᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡ᠂ ᠥᠭᠦᠯᠡᠪᠦᠷᠢ ᠳᠦ ᠣᠷᠣᠭᠰᠠᠨ ᠦᠢᠯᠡ ᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠦᠢᠯᠡ ᠦᠭᠡ ᠲᠡᠢ᠂ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠦᠢᠯᠡ ᠦᠭᠡ ᠲᠡᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠬᠤ ᠲᠤᠰᠬ᠎ᠠ ᠨᠥᠬᠥᠴᠡᠯ ᠲᠡᠢ᠃ ᠵ: ᠣᠴᠢᠵᠤ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠ᠂ ᠶᠠᠪᠤᠭᠠᠳ ᠢᠷ᠂ ᠶᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ᠂ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠬᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠭᠡᠬᠦ ᠮᠡᠲᠦ
 7. ᠦᠢᠯᠡ ᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠦᠭᠡᠰ ᠦᠨ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠪᠠᠯ ᠵᠠᠬᠢᠷᠬᠤ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠪᠠᠷ ᠢᠯᠡᠭᠦᠦ᠃ ᠦᠢᠯᠡ ᠦᠭᠡ ᠨᠢ ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ ᠦᠭᠡ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ᠂ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠬᠡᠩᠬᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠬᠤ ᠨᠥᠬᠥᠴᠡᠯ᠂ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦ᠂ ᠵᠠᠬᠢᠷᠤᠭᠤᠯᠤᠨ ᠬᠤᠯᠪᠤᠬᠤ ᠦᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠵᠠᠬᠢᠷᠴᠢ᠂ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡ᠂ ᠥᠭᠦᠯᠡᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠣᠲᠣᠷᠠᠬᠢ ᠦᠭᠡᠰ ᠦᠨ ᠬᠡᠯᠡᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢᠵᠢᠯᠲᠡ ᠶᠢ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠬᠤ ᠭᠣᠣᠯ ᠲᠤᠯᠭᠠᠭᠤᠷᠢ ᠨᠢ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ᠃
 8. ᠦᠢᠯᠡ ᠦᠭᠡ ᠨᠢ ᠥᠭᠦᠯᠡᠪᠦᠷᠢ ᠳᠦ ᠶᠡᠬᠡᠪᠴᠢᠯᠡᠨ ᠥᠭᠦᠯᠡᠬᠦᠨ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ᠂ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠲᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠯ ᠳᠤ ᠥᠭᠦᠯᠡᠭᠳᠡᠬᠦᠨ᠂ ᠲᠤᠰᠤᠭᠳᠠᠬᠤᠨ᠂ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ᠃
 9. ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠦᠢᠯᠡ ᠢᠵᠠᠭᠤᠷ ᠨᠢ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠯᠠ ᠬᠤᠪᠢᠯᠪᠤᠷᠢ ᠲᠠᠢ ᠤᠴᠢᠷ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦ ᠳᠦ ᠦᠭᠡ ᠶᠤᠮ᠃
 10. ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠦᠢᠯᠡ ᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠬᠤᠪᠢᠯᠠᠬᠤ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠪᠡᠷ ᠨᠢ ᠲᠡᠭᠦᠰ᠂ ᠳᠤᠲᠠᠮᠠᠭ ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠠᠩᠭᠢᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠳᠦ᠎ᠠ-(ᠠᠵᠡᠢ᠂ ᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠠᠰᠠᠨ᠂ ᠠᠭᠠᠳ), ᠪᠡ-(ᠪᠥᠭᠡᠳ᠂ ᠪᠢᠯᠡ᠂ ᠪᠤᠢ) ᠢᠵᠠᠭᠤᠷᠲᠤ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠦᠢᠯᠡ ᠦᠭᠡ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠥᠬᠥᠴᠡᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠳᠤᠲᠠᠮᠠᠭ ᠬᠤᠪᠢᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠦᠢᠯᠡ ᠦᠭᠡ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠥᠬᠥᠴᠡᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢᠯᠳᠠᠭ᠃

ᠦᠢᠯᠡ ᠢᠵᠠᠭᠤᠷ + ᠳᠠᠭᠠᠪᠤᠷᠢ + ᠬᠡᠪ + ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ + ᠬᠤᠯᠪᠤᠬᠤ/ᠲᠡᠭᠦᠰᠬᠡᠬᠦ ᠨᠥᠬᠥᠴᠡᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠳᠠᠭᠠᠪᠤᠷᠢ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

 • ᠦᠭᠡ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠬᠦ᠂
 • ᠦᠨᠳᠦᠰᠦ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠬᠦ

ᠬᠡᠪ ᠦᠨ ᠨᠥᠬᠥᠴᠡᠯ /ᠦᠨᠳᠦᠰᠦ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠬᠦ/[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

 • ᠥᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠬᠦ ᠬᠡᠪ - 0 ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠲᠡᠢ
 • ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠢᠶᠠᠷ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠭᠦᠯᠬᠦ ᠬᠡᠪ - ᠠᠭᠤᠯᠠ(ᠡᠭᠦᠯᠡ), ᠯᠭᠠ (ᠯᠭᠡ᠂ ᠯᠭ᠎ᠠ᠂ ᠯᠭᠡ), ᠭᠠ(ᠭᠡ᠂ᠭᠣ᠂ᠭᠡ),᠎ᠠ(ᠡ᠂ᠠ᠋,ᠡ)
 • ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠤᠨ ᠡᠷᠬᠡᠨ ᠳᠦ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠭᠳᠡᠬᠦ ᠬᠡᠪ - ᠭ ᠲᠤ᠂ ᠳ᠂ ᠲ
 • ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯᠳᠦᠬᠦ ᠬᠡᠪ - ᠯ ᠳᠤ
 • ᠬᠠᠮᠲᠤᠷᠠᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯᠴᠡᠬᠦ ᠬᠡᠪ - ᠯᠴᠠ

ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠪᠤᠷᠢ/ᠦᠨᠳᠦᠰᠦ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠬᠦ/[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

 • ᠡᠩ ᠦᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠬᠦ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ - 0 ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠲᠡᠢ
 • ᠪᠦᠷᠢᠮᠦᠰᠦᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠬᠦ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ - ᠴᠢᠬᠢ (ᠴᠤ)
 • ᠡᠷᠴᠢᠮᠲᠡᠢ ᠦᠢᠯᠡ ᠳᠦ ᠬᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ - ᠰᠬᠢ
 • ᠲᠦᠷᠢ ᠦᠢᠯᠡ ᠳᠦ ᠬᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ - ᠵᠠᠨ᠎ᠠ (ᠵᠡᠨ᠎ᠡ᠂ ᠵᠣᠨ᠎ᠠ᠂ ᠵᠡᠨ᠎ᠡ)
 • ᠣᠯᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠬᠦ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ - ᠴᠠᠭ ᠢᠶᠠᠨ (ᠴᠡᠭ ᠢᠶᠡᠨ᠂ ᠴᠠᠭ ᠢᠶᠠᠨ᠂ ᠴᠡᠭ ᠢᠶᠡᠨ)

ᠬᠤᠯᠪᠤᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠲᠡᠭᠦᠰᠬᠡᠬᠦ ᠨᠥᠬᠥᠴᠡᠯ /ᠦᠨᠳᠦᠰᠦ ᠦᠯᠦ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠬᠦ/[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠵᠡᠷᠭᠡᠴᠡᠭᠦᠯᠦᠨ ᠬᠤᠯᠪᠤᠬᠤ ᠨᠥᠬᠥᠴᠡᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

 • ᠵᠡᠷᠭᠡᠴᠡᠨ ᠬᠤᠯᠪᠤᠬᠤ - ᠵ(ᠴᠤ)
 • ᠤᠷᠢᠳᠴᠢᠯᠠᠨ ᠬᠤᠯᠪᠤᠬᠤ - ᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ(ᠡ ᠳᠦ᠂ ᠣᠣᠳᠠ᠂ ᠥᠭᠡᠳᠡ)
 • ᠬᠠᠮ ᠬᠤᠯᠪᠤᠬᠤ - ᠨ
 • ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠨ ᠬᠤᠯᠪᠤᠬᠤ - ᠰᠠᠭᠠᠷ(ᠰᠡᠭᠡᠷ᠂ ᠰ ᠢᠶᠠᠷ᠂ ᠰᠡᠷ᠎ᠡ)

ᠤᠭᠰᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠬᠤᠯᠪᠤᠬᠤ ᠨᠥᠬᠥᠴᠡᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

 • ᠳᠤᠲᠠᠭᠳᠠᠨ ᠬᠤᠯᠪᠤᠬᠤ - ᠸᠴ
 • ᠪᠡᠯᠡᠳᠬᠡᠨ ᠬᠤᠯᠪᠤᠬᠤ - ᠮᠠᠭᠴᠠ(ᠮᠡᠭᠴᠡ᠂ ᠮᠣᠭᠴᠣ᠂ ᠮᠥᠭᠦᠴᠡ)
 • ᠤᠭᠲᠤᠨ ᠬᠤᠯᠪᠤᠬᠤ - ᠲᠠᠯ᠎ᠠ(ᠲᠡᠯᠡ᠂ ᠲᠠᠯ᠂ ᠲᠥᠯ)
 • ᠳᠠᠭᠠᠯᠳᠤᠨ ᠬᠤᠯᠪᠤᠬᠤ - ᠬᠠᠯᠠ ᠪᠠᠷ(ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠡᠷ᠂ ᠬᠤᠯᠠᠷ᠂ ᠬᠡᠯᠡᠷ᠎ᠡ)
 • ᠪᠣᠯᠵᠣᠨ ᠬᠤᠯᠪᠤᠬᠤ - ᠸᠠᠯ᠂ ᠪᠠᠯᠠ(ᠪᠡᠯᠡ᠂ᠪᠣᠯ᠂ᠪᠥᠯ)
 • ᠳᠠᠯᠢᠮᠳᠠᠨ ᠬᠤᠯᠪᠤᠬᠤ - ᠨᠤᠭᠤᠲᠠ(ᠨᠭᠦᠭᠦᠲᠡ)
 • ᠳᠠᠰᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠨ ᠬᠤᠯᠪᠤᠬᠤ - ᠨᠠᠭ ᠢᠶᠠᠨ(ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠡᠨ᠂ ᠨᠠᠭ ᠢᠶᠠᠨ᠂ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠡᠨ)
 • ᠦᠭᠡᠶᠢᠰᠬᠡᠨ ᠬᠤᠯᠪᠤᠬᠤ - ᠯ ᠦᠭᠡᠢ

ᠴᠠᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠡᠭᠦᠰᠬᠡᠬᠦ ᠨᠥᠬᠥᠴᠡᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

 • ᠡᠩ ᠦᠨ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳᠦᠢ ᠴᠠᠭ - ᠨᠠ(ᠨᠡ᠂ᠨᠣ᠂ ᠨ᠎ᠡ)
 • ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠭᠡ ᠦᠭᠡᠢ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ - ᠵᠠᠢ(ᠴᠡᠢ)
 • ᠰᠠᠶ᠋ᠢᠬᠠᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠵᠦ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ- ᠯᠠ(ᠯᠡ᠂ ᠯᠣᠣ᠂ ᠯᠥ)
 • ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠵᠦ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ- ᠸ

ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠲᠡᠭᠦᠰᠬᠡᠬᠦ ᠨᠥᠬᠥᠴᠡᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

 • ᠰᠢᠢᠳᠦᠨ ᠬᠦᠰᠡᠬᠦ - ᠶᠠ᠂ ᠶᠡ᠂ ᠶᠣ
 • ᠳᠠᠭᠠᠭᠠᠯᠭᠠᠨ ᠵᠠᠬᠢᠷᠬᠤ - ᠰᠤᠭᠠᠢ᠂ ᠰᠦᠭᠡᠢ
 • ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠵᠠᠬᠢᠷᠬᠤ - 0 ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠲᠡᠢ
 • ᠵᠥᠪᠯᠡᠨ ᠵᠠᠬᠢᠷᠬᠤ - ᠠᠷᠠᠢ(ᠡᠭᠡᠷᠡᠢ᠂ ᠣᠭᠠᠷᠠᠢ᠂ ᠥᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨᠢ)
 • ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠨ ᠵᠠᠬᠢᠷᠬᠤ - ᠠᠴᠢ(ᠡᠭᠡᠴᠢ᠂ᠣᠭᠣᠴᠢ᠂ᠥᠭᠡᠴᠢ)
 • ᠬᠦᠨᠳᠦᠳᠬᠡᠨ ᠵᠠᠬᠢᠷᠬᠤ - ᠭᠲᠤᠨ
 • ᠰᠠᠨᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠵᠠᠬᠢᠷᠬᠤ - ᠤᠭᠤᠵᠠᠢ(ᠦᠭᠦᠵᠡᠢ)
 • ᠵᠥᠪᠰᠢᠨ ᠵᠠᠬᠢᠷᠬᠤ - ᠭ
 • ᠢᠷᠦᠭᠡᠨ ᠬᠦᠰᠡᠬᠦ - ᠲᠤᠭᠠᠢ(ᠲᠦᠭᠡᠢ)
 • ᠮᠥᠷᠥᠭᠡᠳᠦᠨ ᠬᠦᠰᠡᠬᠦ - ᠠᠰᠠᠢ(ᠡᠭᠡᠰᠡᠢ᠂ ᠣᠭᠠᠰᠠᠢ᠂ ᠥ ᠡᠴᠡᠢ)
http://wiki.uhaan.com/index.php?title=ᠦᠢᠯᠡ_ᠦᠭᠡ&oldid=436842》 ᠍  ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ