ᠥ ᠤᠨᠠᠭᠤᠷ ᠰᠤᠮᠤ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠥ ᠤᠨᠠᠭᠤᠷ ᠰᠤᠮᠤ
ᠬᠣᠲᠠ
ᠥᠭᠦᠢ ᠨᠠᠭᠤᠷ
ᠤᠯᠤᠰ ᠣᠷᠣᠨ Flag of Mongolia.svg ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ
ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ Arhangai.gif ᠠᠷᠤᠬᠠᠩᠭᠠᠢ
ᠰᠤᠮᠤ ᠥ ᠤᠨᠠᠭᠤᠷ
ᠪᠠᠭ (5) 1. ᠳᠣᠢ ᠳᠤ
2. ᠲᠣᠭᠯᠠᠬᠤ
3. ᠥᠭᠦᠢ
4. ᠵᠡᠭᠡᠰᠦ ᠲᠡᠢ
5. ᠣᠷᠬᠣᠨ
ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ 1,686 ᠺᠦᠸᠠᠳ᠋ ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ
ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ (ᠲᠣᠭᠠᠯᠠᠯ) 2010 ᠣᠨ ᠳᠤ 2,595 ᠬᠦᠮᠦᠨ [1]
ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠥ ᠤᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠬᠢᠨ
ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠵᠥᠪᠬᠡᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠦ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠳᠦ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠲᠤ ᠢᠷᠭᠡᠨ᠂ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠰᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ᠃
ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠤᠬᠠᠩᠭᠠᠢ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠳᠠᠬᠢ
ᠥ ᠤᠨᠠᠭᠤᠷ ᠰᠤᠮᠤ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠲᠥᠪ ᠵᠡᠭᠡᠰᠦ ᠲᠡᠢ ᠭᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠ
ᠬᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠯᠭᠠᠭ᠎ᠠ
ᠭᠠᠵᠠᠷ᠂ ᠨᠤᠲᠤᠭ
ᠠᠷᠤᠬᠠᠩᠭᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠰᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠤᠬᠣᠲᠠᠨ ᠳᠤ
ᠲᠦᠪᠰᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠬᠦᠪᠠᠲᠤᠴᠡᠩᠭᠡᠯᠥᠯᠵᠡᠶᠢᠲᠦ
ᠪᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠮᠣᠭᠠᠳᠭᠤᠷᠪᠠᠨᠪᠤᠯᠠᠭ
ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠳᠣᠯᠣᠭᠠᠨ ᠰᠤᠮᠤ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠶᠠᠭᠠᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃

ᠥ ᠤᠨᠠᠭᠤᠷ ᠰᠤᠮᠤ ᠨᠢ ᠠᠷᠤᠬᠠᠩᠭᠠᠢ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠤᠮ᠃ 1618 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ2 ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠠᠢ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠡᠴᠡ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢ 1327-1665 ᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠲᠦ ᠡᠷᠭᠦᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠠᠭᠤᠷᠠᠢ ᠳᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠠᠭᠤᠷ ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠯ ᠲᠠᠢ᠂ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠬᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠥᠰᠡ ᠳᠦ ᠪᠠᠭᠲᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠪ ᠨᠢ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠥᠪ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ ᠡᠴᠡ 100 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ᠂ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠬᠣᠲᠠ ᠠᠴᠠ 360 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠵᠠᠢ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠰᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠪᠠ ᠣᠷᠬᠣᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠍ ᠍ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠲᠤᠰ ᠰᠤᠮᠤ ᠨᠢ ᠥᠭᠦᠢ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠍ ᠍ ᠤᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠲᠤᠰ ᠰᠤᠮᠤ ᠨᠢ ᠵᠡᠭᠡᠰᠦ ᠲᠡᠢ᠂ ᠳᠣᠢ ᠳᠤ᠂ ᠥᠭᠦᠢ᠂ ᠣᠷᠬᠣᠨ᠂ ᠲᠣᠭᠯᠠᠬᠤ ᠭᠡᠰᠡᠨ 5 ᠪᠠᠭ ᠲᠠᠢ᠃

ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠣᠷᠴᠢᠨ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

БОАЖЯ᠂ ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠤ ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ Japan International Cooperation Agency ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠮᠲᠤᠷᠠᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠵᠦ ᠪᠤᠢ ᠤᠰᠤ ᠨᠠᠮᠤᠭᠠᠷᠬᠠᠭ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠺᠣᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ᠂ ᠵᠣᠬᠢᠰᠲᠠᠢ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠬᠤ ᠭᠣᠣᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠪᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠮᠧᠨᠧᠵᠮᠧᠨᠲ ᠦᠨ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ ᠲᠥᠰᠥᠯ ᠦᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠳᠦ ᠥᠭᠦᠢ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ᠂ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠪ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ