ᠥᠷᠭᠡᠨ ᠰᠤᠮᠤ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠥᠷᠭᠡᠨ ᠰᠤᠮᠤ
ᠳᠣᠷᠣᠨᠠᠭᠣᠪᠢ ᠳᠠᠬᠢ ᠥᠷᠭᠡᠨ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠲᠥᠪ
ᠤᠯᠤᠰ Flag of Mongolia.svg ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ
ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ Dornogovi flag.png ᠳᠣᠷᠣᠨᠠᠭᠣᠪᠢ
ᠰᠤᠮᠤ ᠥᠷᠭᠡᠨ ᠥᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ
ᠪᠠᠭ (4) ᠰᠦᠮᠡᠶᠢᠨᠪᠤᠯᠠᠭ᠂ ᠰᠦᠮᠪᠦᠷ᠂
ᠪᠠᠶᠠᠩᠮᠥᠶᠢᠩᠬᠡ᠂ ᠰᠡᠨᠵᠢ

ᠥᠷᠭᠡᠨ (ᠥᠷᠭᠡᠨ) — ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠍ ᠍ ᠤᠨ ᠳᠣᠷᠣᠨᠠᠭᠣᠪᠢ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠲᠤ ᠰᠤᠮᠤ. ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠵᠣᠩᠰᠢᠨ ᠤ ᠠᠭᠤᠷᠬᠠᠢ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠮᠦᠷ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠥᠷᠲᠡᠭᠡ ᠨᠢ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠡᠳ᠋ ᠍ ᠍ ᠦᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠤᠯᠭᠠᠭᠤᠷᠢ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ᠃ ᠠᠭᠤᠷᠬᠠᠢ ᠠᠴᠠ ᠣᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠣᠩᠰᠢ ᠶᠢ ᠪᠣᠷᠣ-ᠥᠨᠳᠥᠷᠡᠶᠢᠨ ᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠠᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢ ᠳᠦ ᠪᠠᠶᠠᠵᠢᠭᠤᠯᠳᠠᠭ᠃

ᠰᠠᠶ᠋ᠢᠬᠠᠨ ᠤ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠲᠣᠭᠠᠨ ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠲᠡ[1][2]
ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ 2000 2002 2004 2006 2008 2010
ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ 2,028 2,026 1,933 1,922 1,796 1,875
ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ 85,292 67,494 77,812 36,660 48,319 67,421

ᠡᠬᠢ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

  1. ᠳᠣᠷᠣᠨᠠᠭᠣᠪᠢ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠰᠲ᠋ᠠᠲ᠋ᠢᠰᠲ᠋ᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠲᠡᠰ᠃ ᠳᠣᠷᠣᠨᠠᠭᠣᠪᠢ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ᠂ ᠡᠳ᠋ ᠍ ᠍ ᠦᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ - 2011 ᠣᠨ. ᠰᠠᠶᠢᠨᠱᠠᠩᠳᠠ 2012 ᠣᠨ᠃
  2. ᠳᠣᠷᠣᠨᠠᠭᠣᠪᠢ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠰᠲ᠋ᠠᠲ᠋ᠢᠰᠲ᠋ᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠲᠡᠰ᠃ ᠰᠤᠮᠤᠳ ᠤᠨ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ᠂ ᠡᠳ᠋ ᠍ ᠍ ᠦᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠦᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡᠴᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ᠃ 2000-2010 ᠣᠨ ᠢᠶᠠᠷ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ