ᠥᠰᠺᠧᠮᠧᠨ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠥᠰᠺᠧᠮᠧᠨ ᠬᠣᠲᠠ
ᠤᠯᠤᠰ ᠬᠠᠰᠠᠭ ᠬᠠᠰᠠᠭ
ᠮᠤᠵᠢ ᠳᠣᠷᠣᠨ᠎ᠠ ᠬᠠᠰᠠᠭᠰᠲ᠋ᠠᠨ
ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠲᠠ ᠥᠰᠺᠧᠮᠧᠨ
ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ 210 км²
ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ 2012 ᠣᠨ ᠳᠤ 322 000
ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ 67.2% ᠨᠢ ᠣᠷᠣᠰ᠂ 27.5% ᠨᠢ ᠬᠠᠰᠠᠭ
ᠴᠠᠬᠢᠮ ᠭᠠᠵᠠᠷ oskemen.kz (ᠬᠠᠰᠠᠭ ᠢᠶᠠᠷ)

ᠥᠰᠺᠧᠮᠧᠨ (ᠬᠠᠰᠠᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠥᠰᠺᠧᠮᠧᠨ; ᠣᠷᠣᠰ ᠢᠶᠠᠷ ᠤᠰᠠᠳᠢ-ᠺᠠᠮᠧᠨᠠᠭᠷᠰᠺ) — ᠬᠠᠰᠠᠭ ᠤᠯᠤᠰ ᠍ ᠤᠨ ᠳᠣᠷᠣᠨ᠎ᠠ ᠬᠠᠰᠠᠭᠰᠲ᠋ᠠᠨ ᠮᠤᠵᠢᠡᠶᠢᠨ ᠲᠥᠪ᠂ 32 ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠲᠡᠢ ᠬᠣᠲᠠ.

ᠮᠥᠨ ᠦᠵᠡᠬᠦ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

http://wiki.uhaan.com/index.php?title=ᠥᠰᠺᠧᠮᠧᠨ&oldid=405100》 ᠍  ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ