ᠥᠯᠵᠡᠶᠢᠲᠦ ᠰᠤᠮᠤ (ᠪᠠᠶᠠᠨᠬᠣᠩᠭᠣᠷ)

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠥᠯᠵᠡᠶᠢᠲᠦ ᠰᠤᠮᠤ
ᠥᠯᠵᠡᠶᠢᠲᠦ ᠰᠤᠮᠤ
ᠰᠤᠮᠤ
ᠡᠵᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ (ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ)
ᠡᠵᠡᠨ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠪᠠᠶᠠᠨᠬᠣᠩᠭᠣᠷ
ᠳᠣᠲᠣᠭᠠᠳᠤ ᠪᠠᠭ (‌6) 1. ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠳᠤ
2. ᠪᠠᠶᠢᠨ ᠠᠮᠠ
3. ᠶᠣᠯᠣ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠠ
4.ᠬᠤᠳᠳᠤᠭ ᠤᠷᠲᠤ
5. ᠪᠢᠷ ᠦᠨ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠪᠤᠷᠢ
‌6. ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ
ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ 3853 ᠺᠦᠸᠠᠳ᠋ ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ
ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ (2012) 3,590 ᠬᠦᠮᠦᠨ
ᠰᠢᠤᠳᠠᠨ ᠳᠤᠭᠠᠷ 64030
ᠬᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠯᠭᠠᠭ᠎ᠠ
ᠭᠠᠵᠠᠷ᠂ ᠨᠤᠲᠤᠭ
ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠴᠣᠭ ᠲᠤ᠂ ↗ ᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ
ᠪᠠᠶᠠᠨ-ᠣᠪᠣᠭ᠎ᠠ᠂ ← ᠪᠠᠶᠠᠨᠬᠣᠩᠭᠣᠷ
ᠵᠢᠩᠰᠡ ᠳᠦ᠂ ↓ ᠪᠣᠭᠳᠠ᠂ → ᠨᠠᠷᠢᠨᠲᠡᠯ

ᠥᠯᠵᠡᠶᠢᠲᠦ (ᠥᠯᠵᠡᠶᠢᠲᠦ) ᠨᠢ ᠪᠠᠶᠠᠨᠬᠣᠩᠭᠣᠷ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠤᠮ᠃ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠪ ᠨᠢ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠥᠪ ᠡᠴᠡ ᠪᠡᠨ 18.6 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠵᠠᠶᠢᠲᠠᠢ᠃

ᠥᠯᠵᠡᠶᠢᠲᠦ ᠰᠤᠮᠤ ᠨᠢ 6 ᠪᠠᠭ᠂ 1012 ᠡᠷᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ 3514 ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠲᠠᠢ᠂ 177.1 ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠮᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠲᠣᠮᠣᠬᠠᠨ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠤᠮ᠃

ᠰᠤᠮᠤᠨ ᠳᠤ ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠦ ᠲᠥᠯᠥᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠦᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ᠂ ЗДТГ, ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠣᠶᠤᠲᠤ ᠠᠬᠠᠯᠠᠬᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ᠂ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠶᠡᠬᠡ ᠡᠮᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ᠂ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ 《ᠢᠷᠡᠭᠡᠳᠦᠢ》 ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ᠂ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠥᠪ᠂ ЗЭББ ХХК, 《ᠲᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠬᠦ》 ᠬᠤᠪᠢ ᠤᠨ ᠮᠠᠯ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ᠂ 《ᠥᠯᠵᠡᠶᠢᠲᠦ ᠨᠣᠶᠠᠨ ᠣᠷᠭᠢᠯ》 ᠬᠣᠷᠰᠢᠶ᠎ᠠ᠂ ХААН,ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠮᠵᠢ ᠪᠠᠩᠬᠢᠨ ᠤ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ᠂ ᠵᠢᠰᠠ ᠳᠤ ᠣᠶᠢᠯᠠ ᠰᠢᠲᠠᠬᠤᠨ ᠲᠦᠭᠡᠭᠡᠬᠦ ᠰᠲ᠋ᠠᠨᠼ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠲᠥᠷᠥ᠂ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠦᠢᠯᠡ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠳᠠᠭ᠃

ᠥᠯᠵᠡᠶᠢᠲᠦ ᠰᠤᠮᠤ ᠨᠢ ᠯᠠᠮ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠠᠭᠤᠭᠤᠯ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠪᠢᠯᠡ᠃

ᠠᠯᠳᠠᠷ ᠭᠠᠪᠢᠶᠠᠲᠠᠨ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠡᠨᠳᠡ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠴᠡᠭᠮᠢᠳ ᠦᠨ ᠴᠢᠮ᠎ᠡ ᠳᠦ – ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠥᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ᠂ ᠠᠭᠤᠷᠬᠠᠶᠢᠴᠢᠨ
ᠴᠡᠪᠡᠭᠳᠣᠷᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠡᠩᠮᠡᠯᠡ—ᠴᠣᠶᠢᠪᠠᠯᠰᠠᠩ ᠤᠨ \ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ\ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯᠲᠤ᠂ ᠠᠯᠳᠠᠷᠲᠤ ᠡᠰᠬᠡᠭᠦᠷᠴᠢᠨ᠂ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠯᠤᠰ – ᠍ ᠍ ᠤᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠳ᠋ᠧᠫᠦᠲ᠋ᠠᠲ \1954 ᠣᠨ\
ᠳᠣᠩᠳᠣᠭ ᠤᠨ ᠰᠡᠷᠡᠩᠰᠣᠨᠣᠮ – ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯᠲᠤ᠂ ᠮᠠᠯ ᠵᠦᠢᠴᠢ᠂ ᠳ᠋ᠣᠺᠲ᠋ᠣᠷ
ᠳᠡᠮᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠴᠣᠳᠣᠨ – ᠭᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠨᠢᠰᠦᠭᠴᠢ᠂ ᠨᠢᠰᠦᠭᠴᠢ
ᠠᠯᠲᠠᠨᠭᠡᠷᠡᠯ ᠦᠨ ᠪᠠᠯᠵᠢᠨᠨᠢᠮ᠎ᠠ -- ᠭᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠪᠦᠷᠢᠴᠢᠨ᠂ ᠵᠢᠯᠣᠭᠣᠴᠢ
ᠭᠣᠨᠴᠣᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠳᠮᠠᠳᠣᠷᠵᠢ – ᠭᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠬᠠᠤᠯᠢᠴᠢ᠂ ᠮᠥᠷᠳᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠭᠴᠢ
ᠨᠡᠷᠡᠭᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠩᠬᠡᠪᠠᠲᠤ – ᠭᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠨ᠂ ᠪᠣᠺᠰᠴᠢᠨ

ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠴᠣᠭᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠴᠣᠭᠲᠤᠵᠢᠷᠭᠠᠯ – ᠭᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠨ᠂ ᠪᠣᠺᠰᠴᠢᠨ

ᠨᠠᠮᠳᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠳᠬᠣᠨᠪᠠᠶᠠᠷ – ᠭᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠵᠦᠵᠦᠭᠡᠴᠢᠨ᠂ 《ᠬᠤᠷᠳᠤ》 ᠬᠠᠮᠲᠠᠯᠠᠭ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ
ᠳᠣᠷᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠷᠮᠠᠨᠳᠠᠬᠤ – ᠭᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠨ᠂ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠪᠥᠬᠡ
ᠳᠠᠮᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠮᠦᠷᠰᠣᠭ – ᠭᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠵᠦᠵᠦᠭᠡᠴᠢᠨ᠂ 》ᠬᠤᠷᠳᠤ》 ᠬᠠᠮᠲᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ
ᠶᠣᠩᠳᠣᠩᠪᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠡᠷᠡᠩᠳᠣᠯᠭᠣᠷ – ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠵᠢᠳᠬᠦᠯᠲᠡᠨ᠂ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ
ᠳᠤᠯᠮ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠯᠦᠨᠳᠡᠵᠠᠨᠼᠠᠨ – ᠬᠤᠪᠢᠰᠬᠠᠯᠲᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠬᠠᠮᠠᠳ ᠵᠢᠳᠬᠦᠯᠲᠡᠨ᠂ᠠᠬᠠᠮᠠᠳ ᠳᠠᠶᠢᠴᠢᠨ
ᠯᠤᠪᠰᠠᠩ ᠤᠨ ᠳᠣᠩᠳᠣᠭ – ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠯᠤᠰ ᠍ ᠍ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠳ᠋ᠧᠫᠦᠲ᠋ᠠᠲ \1951 ᠣᠨ\, ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ
ᠳᠡᠯᠡᠭᠳᠣᠷᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠨᠠᠮᠰᠡᠪᠡᠯ – ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠯᠤᠰ ᠍ ᠍ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠳ᠋ᠧᠫᠦᠲ᠋ᠠᠲ \1954 ᠣᠨ\,ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ
ᠳ᠋ᠣᠣ ᠶᠢᠨ ᡀᠠᠭᠪᠠ – ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠯᠤᠰ – ᠍ ᠍ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠳ᠋ᠧᠫᠦᠲ᠋ᠠᠲ \1963 ᠣᠨ\,ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ
ᠼᠡᠳᠡᠨᠡᠭ ᠦᠨ ᠴᠣᠭᠲᠤ – ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠯᠤᠰ – ᠍ ᠍ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠳ᠋ᠧᠫᠦᠲ᠋ᠠᠲ᠂ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠲᠥᠯᠴᠢᠨ ᠴᠣᠯᠠ \1966 ᠣᠨ\
ᠳᠠᠰᠢᠳᠠᠮᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠨ ᠳᠦ – ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠯᠤᠰ ᠍ ᠍ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠳ᠋ᠧᠫᠦᠲ᠋ᠠᠲ \1977 ᠣᠨ\,ᠰᠤᠮᠤ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠯ ᠦᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ
ᠳᠣᠷᠵᠢᠵᠠᠨᠼᠠᠨᠠᠭ ᠤᠨ ᠴᠡᠭᠮᠢᠳ—ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠯᠤᠰ ᠍ ᠍ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠳ᠋ᠧᠫᠦᠲ᠋ᠠᠲ \1977 ᠣᠨ\, ᠬᠣᠨᠢᠴᠢᠨ
ᠢᠳᠠᠮᠠᠳᠣᠷᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠫᠦᠷᠪᠦᠳᠣᠷᠵᠢ – ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠴᠢ ᠭᠧᠨᠧᠷᠠᠯ᠂ ᠳ᠋ᠣᠺᠲ᠋ᠣᠷ᠂ ᠳᠡᠳ᠋ ᠫᠷᠣᠹᠧᠰᠰᠣᠷ
ᠳᠣᠷᠵᠢᠭᠢᠪ ᠦᠨ ᠳᠣᠣᠯᠣᠮ – ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠴᠣᠯᠠ \1948 ᠣᠨ\
ᠰᠠᠩ ᠤᠨ ᠳᠣᠯᠵᠢᠨ – ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠴᠣᠯᠠ \1958 ᠣᠨ\, ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠮᠴᠢ
ᠰᠠᠮᠪᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠨᠳᠤ – ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠴᠣᠯᠠ \1966 ᠣᠨ\
ᠴ᠃ ᠮᠥᠩᠬᠡᠵᠢᠷᠭᠠᠯ – ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩᠴᠢ ᠴᠣᠯᠠ \2007 ᠣᠨ\
ᠪᠢᠮᠪᠠᠰᠡᠸ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠷᠮᠠᠨᠳᠠᠬᠤ – ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠴᠣᠯᠠ \2008 ᠣᠨ\
ᠳᠠᠸᠠᠳᠣᠷᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠲᠤᠪᠠᠶᠠᠷ – ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠴᠣᠯᠠ \2011 ᠣᠨ\
ᠪᠠᠽᠠᠷ ᠤᠨ ᠢᠴᠢᠨᠬᠣᠷᠯᠸ᠎ᠠ – ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠲᠠᠷᠠᠴᠢᠨ \1956 ᠣᠨ\, ᠰᠫᠣᠷᠲ ᠤᠨ ᠮᠠᠰᠲ᠋ᠸᠷ
ᠴ᠃ᠪᠠᠲᠤᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ – ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠲᠠᠷᠠᠴᠢᠨ \2014 ᠣᠨ\,ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠮᠠᠰᠲ᠋ᠸᠷ
ᠳ᠃ ᠣᠳᠬᠣᠨᠪᠠᠶᠠᠷ – ᠭᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠵᠦᠵᠦᠭᠡᠴᠢᠨ᠂ ᠬᠤᠷᠳᠤ ᠬᠠᠮᠲᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠭᠵᠢᠮᠴᠢᠨ
ᠡᠷᠳᠡᠮᠲᠡᠳ

1.ᠰᠢᠳᠠᠪ ᠤᠨ ᠯᠤᠪᠰᠠᠩᠸᠠᠩᠳᠠᠨ – ᠬᠡᠯᠡ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠳ᠋ᠣᠺᠲ᠋ᠣᠷ᠂ ᠫᠷᠣᠹᠧᠰᠰᠣᠷ᠂

ᠠᠺᠠᠳᠧᠮᠢᠴᠢ

2.ᠰᠣᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠯᠤᠪᠰᠠᠩᠸᠠᠩᠳᠠᠨ – ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠳ᠋ᠣᠺᠲ᠋ᠣᠷ᠂ ᠫᠷᠣᠹᠧᠰᠰᠣᠷ 3.ᠵᠤᠷᠲᠠᠮᠠᠨ ᠤ ᠴᠤᠭᠳᠠᠨ – ᠲᠧᠭᠨᠢᠭ ᠦᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠳ᠋ᠣᠺᠲ᠋ᠣᠷ 4.ᠳᠣᠩᠳᠣᠭ ᠤᠨ ᠰᠡᠷᠡᠩᠰᠣᠨᠣᠮ – ᠬᠥᠳᠡᠭᠡ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠳ᠋ᠣᠺᠲ᠋ᠣᠷ 5.ᠷᠠᠪᠵᠢᠷ ᠦᠨ ᠠᠪᠤᠷᠵᠡᠳ – ᠬᠥᠳᠡᠭᠡ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠳ᠋ᠣᠺᠲ᠋ᠣᠷ 6.ᠦᠷᠡᠵᠢᠩ ᠦᠨ ᠨᠢᠮᠠᠳᠣᠷᠵᠢ -- ᠹᠢᠯᠣᠰᠣᠹᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠳ᠋ᠣᠺᠲ᠋ᠣᠷ 7.ᠯᠤᠪᠰᠠᠩᠸᠠᠩᠳᠤᠩ ᠤᠨ ᠮᠠᠨᠠᠯᠵᠢᠪ – ᠬᠡᠯᠡ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠳ᠋ᠣᠺᠲ᠋ᠣᠷ᠂ ᠫᠷᠣᠹᠧᠰᠰᠣᠷ 8.ᠯᠤᠤᠱᠸ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠤᠨᠳᠤᠢ – ᠡᠳ᠋ ᠍ ᠍ ᠦᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠣᠺᠲ᠋ᠣᠷ 9.ᠭᠣᠨᠴᠣᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠲᠠᠨᠠᠭᠰᠠᠨ – ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠳ᠋ᠣᠺᠲ᠋ᠣᠷ 10.ᠯᠤᠪᠰᠠᠩᠸᠠᠩᠳᠤᠩ ᠤᠨ ᠣᠶᠤᠨᠪᠢᠯᠢᠭ – ᠹᠢᠽᠢᠺ ᠦᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠳ᠋ᠣᠺᠲ᠋ᠣᠷ᠂ᠹᠢᠽᠢᠺᠴᠢ 11.ᠭᠣᠨᠴᠣᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠶᠢᠳ ᠢᠶᠠᠨ – ᠡᠳ᠋ ᠍ ᠍ ᠦᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠳ᠋ᠣᠺᠲ᠋ᠣᠷ 12.ᠨᠠᠴᠤᠭᠳᠣᠣ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ – ᠲᠧᠭᠨᠢᠭ ᠦᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠳ᠋ᠣᠺᠲ᠋ᠣᠷ 13.ᠯᠤᠪᠰᠠᠩᠸᠠᠩᠳᠤᠩ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠠᠮᠰᠡᠩᠭᠡ – ᠹᠢᠽᠢᠺ ᠦᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠳ᠋ᠣᠺᠲ᠋ᠣᠷ᠂ ᠹᠢᠽᠢᠺᠴᠢ 14. ᠪᠠᠳᠮ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠩᠵᠢ -- ᠬᠥᠳᠡᠭᠡ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠳ᠋ᠣᠺᠲ᠋ᠣᠷ᠂ ᠫᠷᠣᠹᠧᠰᠰᠣᠷ 15.ᠯᠤᠪᠰᠠᠩᠸᠠᠩᠳᠤᠩ ᠤᠨ ᠣᠶᠤᠨᠭᠡᠷᠡᠯ – ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠥᠷᠥ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠳ᠋ᠣᠺᠲ᠋ᠣᠷ᠂ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ ᠣᠷᠣᠰ

ᠬᠡᠯᠡ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠴᠢ

16.ᠴᠢᠮᠡᠳᠳᠣᠷᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ – ᠮᠠᠯ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠳ᠋ᠣᠺᠲ᠋ᠣᠷ 17. ᠳᠠᠭᠪᠠᠳᠣᠷᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠲᠠᠩᠰᠦ᠋ᠬᠡ – ᠲᠧᠭᠨᠢᠭ ᠦᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠳ᠋ᠣᠺᠲ᠋ᠣᠷ᠂ ᠳᠡᠳ᠋ ᠫᠷᠣᠹᠧᠰᠰᠣᠷ 18. ᠯᠤᠪᠰᠠᠩᠸᠠᠩᠳᠤᠩ ᠤᠨ ᠪᠢᠯᠢᠭᠲᠦ – ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠲᠠᠨ ᠤ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠳ᠋ᠣᠺᠲ᠋ᠣᠷ᠂ ᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠲᠠᠨ ᠤ ᠵᠦᠢᠴᠢ 19. ᠢᠳᠠᠮᠠᠳᠣᠷᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠫᠦᠷᠪᠦᠳᠣᠷᠵᠢ – ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠳ᠋ᠣᠺᠲ᠋ᠣᠷ᠂ ᠳᠡᠳ᠋ ᠫᠷᠣᠹᠧᠰᠰᠣᠷ 20.ᠰᠤᠤᠷ ᠤᠨ ᠨᠠᠷᠠᠨᠴᠠᠴᠤᠷᠠᠯᠲᠤ – ᠬᠦᠮᠦᠨᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠳ᠋ᠣᠺᠲ᠋ᠣᠷ 21. ᠲᠦᠮᠡᠨ-ᠥᠯᠵᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠶᠤᠨᠴᠢᠮᠡᠭ – ᠭᠧᠣᠯᠣᠭᠢ ᠮᠢᠨᠧᠷᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠳ᠋ᠣᠺᠲ᠋ᠣᠷ 22. ᠪᠠᠲᠤᠰᠦ᠋ᠬᠡ – ХАА ᠍ ᠍ ᠦᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠳ᠋ᠣᠺᠲ᠋ᠣᠷ᠂ ᠹᠧᠷᠮᠧᠷ


ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ