ᠥᠪᠥᠷ ᠣᠰᠧᠲ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
— «ᠥᠪᠥᠷ ᠣᠰᠧᠲ ᠣᠷᠣᠨ» ᠭᠡᠳ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠪᠠ —
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
2008 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠲᠤᠰᠠᠭᠠᠷ ᠲᠣᠭᠲᠠᠨᠢᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠣᠯᠠᠨ
ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠨ ᠵᠥᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠭᠡ ᠦᠭᠡᠢ ᠣᠷᠣᠨ
ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠥᠪᠥᠷ ᠣᠰᠧᠲ ᠤᠯᠤᠰ
ᠷᠧᠰᠫᠦᠪᠯᠢᠺæ ᠬᠤᠰᠰᠠᠷ ᠢᠷ ᠤᠰᠲᠠᠨ
სამხრეთი ოსეთი
ᠷᠧᠰᠫᠦᠪᠯᠢᠺᠠ ᠶᠦᠵᠢᠨᠠᠶ᠎ᠠ ᠣᠰᠧᠲ᠋ᠢᠶ᠎ᠠ
ᠥᠪᠥᠷ ᠣᠰᠧᠲ ᠣᠷᠣᠨ / ᠬᠤᠰᠰᠠᠷ ᠢᠷ ᠤᠰᠲᠠᠨ
ᠳᠠᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠦᠯᠳᠡ
ᠳᠠᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠦᠯᠳᠡ
ᠲᠤᠰᠠᠭᠠᠷ ᠲᠣᠭᠲᠠᠨᠢᠯ ᠢ ᠨᠢ
ᠳᠡᠮᠵᠢᠨ ᠰᠠᠶᠢᠰᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ
5 ᠤᠯᠤᠰ (ᠣᠷᠣᠰᠨᠢᠺᠠᠷᠠᠭᠤᠸᠠ
ᠸᠧᠨᠧᠰᠤᠯᠲᠤᠸᠠᠯᠤᠨᠢᠷᠤ)
ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠶᠣᠰᠣᠨ ᠤ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠭᠴᠢ ᠭᠦᠷᠦᠵᠢᠶ ᠠ ᠭᠦᠷᠦᠵᠢᠶ ᠠ
ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ ᠴᠲᠠᠲᠤᠪᠠᠯ
ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ 3,900 km2
ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ (2012) 72 000 ᠬᠦᠮᠦᠨ
ᠨᠢᠭᠲᠠᠴᠠ ᠰᠡᠶᠢᠷᠡᠭ 18.5 ᠬᠦᠮᠦᠨ/km2
ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ
(2007)
ᠣᠰᠧᠲ ᠶᠠᠰᠤᠲᠠᠨ (67.1%)
ᠭᠦᠷᠦᠵᠢᠶ ᠠ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ (25.0%)
ᠣᠷᠣᠰ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ (3.0%)
ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠣᠰᠧᠲᠣᠷᠣᠰᠭᠦᠷᠦᠵᠢᠶ ᠠ
ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠳᠠᠪᠠᠭᠤ ᠡᠷᠬᠡ ᠲᠡᠢ
ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭ
ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠯᠧᠣᠨᠢ ᠳᠤ ᠲᠢᠪᠢᠯᠠᠪᠠ
ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠬᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠫᠠᠷᠯᠠᠮᠧᠨᠲ
ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠰᠠᠶᠢᠳ ᠷᠣᠰᠲ᠋ᠢᠰᠯᠠᠪ ᠬᠤᠬᠢᠶᠧᠸ
1991-10-28 ᠲᠤᠰᠠᠭᠠᠷ ᠲᠣᠭᠲᠠᠨᠢᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠨ
ᠵᠠᠷᠯᠠᠨ ᠲᠤᠩᠬᠠᠭᠯᠠᠭᠰᠠᠨ
2008-08-26 ᠳᠠᠶᠢᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠷᠢᠮ
ᠪᠣᠳᠠᠲᠤ ᠡᠷᠬᠡ ᠲᠡᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ
ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠥᠰᠡ GMT+3
ᠤᠲᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠣᠷᠣᠴᠠ +7 9971, +7 9976,
+7 99744, +7 995344

ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠥᠪᠥᠷ ᠣᠰᠧᠲ ᠤᠯᠤᠰ (ᠲᠣᠪᠴᠢ᠃ БНӨОУ, ᠣᠰᠧᠲ ᠢᠶᠠᠷ ᠷᠧᠰᠫᠦᠪᠯᠢᠺæ ᠬᠤᠰᠰᠠᠷ ᠢᠷ ᠤᠰᠲᠠᠨ᠂ ᠭᠦᠷᠵᠢ ᠪᠡᠷ სამხრეთი ოსეთი, ᠣᠷᠣᠰ ᠢᠶᠠᠷ ᠷᠧᠰᠫᠦᠪᠯᠢᠺᠠ ᠶᠦᠵᠢᠨᠠᠶ᠎ᠠ ᠣᠰᠧᠲ᠋ᠢᠶ᠎ᠠ) ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠦᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠡᠢ ᠥᠪᠥᠷ (ᠥ᠃ᠬ᠃ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ) ᠣᠰᠧᠲ ᠣᠷᠣᠨ ᠪᠣᠯ 1991 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠲᠤᠰᠠᠭᠠᠷ ᠲᠣᠭᠲᠠᠨᠢᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠵᠠᠷᠯᠠᠨ ᠲᠤᠩᠬᠠᠭᠯᠠᠵᠤ᠂ 2008 ᠣᠨ ᠤ ᠳᠠᠶᠢᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠳᠠᠲᠤ ᠪᠠᠷ ᠲᠤᠰᠠᠭᠠᠷ ᠲᠣᠭᠲᠠᠨᠢᠭᠠᠳ ᠣᠷᠣᠰᠨᠢᠺᠠᠷᠠᠭᠤᠸᠠᠸᠧᠨᠧᠰᠤᠯᠲᠤᠸᠠᠯᠤᠨᠢᠷᠤ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠨ ᠵᠥᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ᠂ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠶᠣᠰᠣᠭᠠᠷ ᠣᠳᠣ ᠴᠤ ᠭᠦᠷᠦᠵᠢᠶ ᠠ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ᠂ ᠣᠰᠧᠲ ᠶᠠᠰᠤᠲᠠᠨ ᠭᠣᠣᠯᠯᠠᠭᠰᠠᠨ 3,900 km2 ᠭᠠᠵᠠᠷ 72000 ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠲᠡᠢ ᠣᠷᠣᠨ ᠶᠤᠮ᠃

ᠲᠥᠷᠥ ᠵᠠᠰᠠᠭ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠥᠪᠥᠷ (ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ) ᠣᠰᠧᠲ ᠣᠷᠣᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠳᠠᠪᠠᠭᠤ ᠡᠷᠬᠡ ᠮᠡᠳᠡᠯ ᠳᠦ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠬᠣᠷ ᠤᠯᠤᠰ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠭᠣᠣᠯ ᠵᠢᠯᠣᠭᠣ ᠶᠢ ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ – ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠨᠢ ᠪᠠᠷᠢᠳᠠᠭ᠃ БНӨОУ ᠍ ᠤᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠯ 1996 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠡᠭᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ᠃

ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠨᠠᠷ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠳ/ᠳ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠣᠨ ᠵᠢᠯ ᠨᠠᠮ
1 ᠯ ᠳᠦᠸᠢᠭ ᠴᠢᠪᠢᠷᠠᠪᠠ 1996 — 2001 ᠣᠨ ᠨᠠᠮ ᠪᠤᠰᠤ
2 ᠡᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠺᠣᠺᠣᠢᠲᠢ 2001 — 2011 ᠣᠨ «ᠧᠳᠢᠨᠰᠠᠳᠪᠠ» (ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠯ)
ᠸᠠᠳᠢᠮ ᠪᠷᠣᠪᠴᠸ 2011-2012 ᠣᠨ «ᠧᠳᠢᠨᠰᠠᠳᠪᠠ» (ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠯ)
3 ᠯᠧᠣᠨᠢ ᠳᠤ ᠲᠢᠪᠢᠯᠠᠪᠠ 2012 ᠣᠨ — ᠥᠨᠥᠳᠥᠷ ᠨᠠᠮ ᠪᠤᠰᠤ

ᠵᠢᠷᠤᠭ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ