ᠥᠨᠳᠥᠷ-ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠰᠤᠮᠤ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ
Arhangai.gif ᠠᠷᠤᠬᠠᠩᠭᠠᠢ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ
ᠥᠨᠳᠥᠷ-ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠰᠤᠮᠤ
4,000 ᠺᠦᠸᠠᠳ᠋ ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠠᠢ
5,798 ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠣᠷᠣᠰᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠭ
_______ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ ᠮᠠᠯ ᠲᠠᠢ
ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠠᠵᠢᠷᠭ᠎ᠠ᠂ ᠬᠠᠨᠤᠢ᠂ ᠳᠣᠩᠭᠣᠢ᠂ ᠪᠡᠯᠬᠡ᠂ ᠲᠡᠭᠡᠯᠢ ᠭᠡᠬᠦ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠪᠠᠭ ᠲᠠᠢ
ᠡᠭᠦᠰᠬᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ___1923_ ᠣᠨ ᠳᠤ
ᠡᠷᠭᠢᠨ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠶᠡᠬᠡᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠲᠤᠬᠠᠩᠭᠠᠢᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠲᠤᠵᠢᠷᠭᠠᠯᠠᠩᠲᠤᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠮᠠᠨᠳᠠᠯ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠰᠤᠮᠤ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠯᠭᠠᠳᠠᠭ᠃

ᠥᠨᠳᠥᠷ-ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠰᠤᠮᠤ ᠨᠢ ᠠᠷᠤᠬᠠᠩᠭᠠᠢ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠣᠢ ᠳᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠮᠤ ᠦᠳ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ᠃ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ ᠤᠷᠢᠳᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠶᠡᠬᠡᠲᠠᠮᠢᠷ᠂ ᠬᠣᠶᠢᠳᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠲᠤ᠂ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠲᠤᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠮᠠᠨᠳᠠᠯ ᠰᠤᠮᠤᠲᠠᠢ ᠬᠢᠯᠢᠯᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠠᠵᠢᠷᠭ᠎ᠠ᠂ ᠬᠠᠨᠤᠢ᠂ ᠪᠡᠯᠬᠡ᠂ ᠳ᠋ᠣᠩᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠪᠠᠭ ᠤᠳ ᠲᠠᠢ᠃ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠲᠤ ᠭᠣᠣᠯᠣ ᠠᠴᠠ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠪ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠠᠷᠪᠠ ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠺᠮ᠃ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠣᠯ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠨᠣᠶᠠᠨ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠶᠢᠳ ᠸᠠᠩ ᠤᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ ᠭᠡᠭᠳᠡᠳᠡᠭ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠪ ᠡᠴᠡ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢ ᠪᠡᠨ ᠠᠷᠪᠠ ᠣᠷᠴᠢᠮ km ᠳᠦ ᠳᠤᠭᠠᠩ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠭᠡᠪᠡᠯ: ᠲᠡᠭᠡᠯᠢ᠂ ᠠᠵᠢᠷᠭ᠎ᠠ᠂ ᠰᠢᠷᠠᠭᠴᠢᠨ᠂ ᠳᠣᠩᠭᠣᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠰᠢᠭᠦᠷᠭᠡᠨᠲᠦ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠮᠣᠳᠣᠨ ᠤ ᠳᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠬᠠᠨ ᠶᠢᠨ ᠡᠪᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ᠂ ᠲᠡᠷᠭᠡᠨ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ᠂ ᠨᠣᠭᠣᠭᠠᠨ ᠨᠠᠭᠤᠷ᠂ ᠮᠠᠷᠠᠲ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ᠂ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠬᠤᠩᠬ᠎ᠠ᠂ ᠪᠣᠷᠣ ᠪᠤᠷᠭᠠᠰᠤ ᠭᠡᠬᠦ ᠮᠡᠲᠦ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠠᠨ ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ ᠡᠯᠪᠡᠭ ᠲᠡᠢ ᠪᠣᠷᠣ ᠪᠤᠷᠭᠠᠰᠤ ᠭᠡᠬᠦ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠣᠶᠢᠳᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠤᠭᠤᠪᠣᠷᠣ ᠭᠥᠷ ᠡᠴᠡᠵᠡᠷᠯᠢᠭ ᠭᠠᠬᠠᠢᠦᠨᠡᠭᠡᠴᠢᠨᠣ᠎ᠠᠳᠣᠷᠣᠭᠣ ᠶᠡᠬᠡ ᠲᠡᠢ᠃ ᠳᠣᠩᠭᠣᠢ ᠬᠠᠪᠢᠶᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠷᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠯᠪᠡᠭ ᠲᠡᠢ᠃ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠬᠡᠳᠦ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠲᠠᠢ᠃

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ