ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠦᠨ ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠯᠲᠠ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ

ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠦᠨ ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠯᠲᠠ ᠨᠢ ᠬᠥᠩᠭᠡᠨ ᠠᠲᠯᠧᠲ᠋ᠢᠭᠡᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠯᠲᠠ ᠍ ᠤᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠦᠳ ᠦᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠢ ᠵᠠᠶᠢᠨ ᠠᠴᠠ ᠭᠦᠶᠦᠵᠦ᠂ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠥᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠲᠦᠯᠬᠢᠯᠲᠡ ᠠᠪᠤᠨ᠂ ᠬᠢᠷᠢ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠬᠥᠨᠳᠡᠯᠡᠪᠴᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠭᠦᠷ ᠳᠠᠪᠠᠵᠤ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠪᠠᠨ ᠥᠷᠢᠰᠦᠯᠳᠦᠳᠡᠭ ᠰᠫᠣᠷᠲ ᠍ ᠤᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠶᠤᠮ᠃

ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠤᠷᠤᠭᠰᠢ ᠪᠠᠨ ᠦᠰᠦᠷᠬᠦᠬᠠᠶᠢᠴᠢᠯᠠᠵᠤ ᠦᠰᠦᠷᠬᠦᠤᠷᠤᠭᠰᠢ ᠪᠠᠨ ᠤᠨᠠᠵᠤ ᠦᠰᠦᠷᠬᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠦᠰᠦᠷᠳᠡᠭ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ 1968 ᠣᠨ ᠤ ᠮᠧᠬᠢᠺᠣ ᠶᠢᠨ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺᠣᠳᠣ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠᠡᠶᠢᠨ ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠨ ᠳ᠋ᠢᠺ ᠹᠣᠰᠪᠧᠷᠢ ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠤᠨᠠᠵᠤ ᠦᠰᠦᠷᠬᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠲᠦᠷᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠬᠣᠶᠢᠰᠢ ᠪᠠᠷᠤᠭ ᠪᠦᠬᠦ ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠳ ᠤᠭ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠳᠡᠭ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ᠃

ᠳᠦᠷᠢᠮ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

 • ᠰᠢᠭᠦᠭᠴᠢ ᠡᠬᠢᠯᠡᠬᠦ ᠳᠣᠬᠢᠶ᠎ᠠ ᠥᠭᠭᠦᠭᠰᠡᠨ ᠦ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ 1 ᠮᠢᠨᠦ᠋ᠲ ᠤᠨ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠦᠰᠦᠷᠬᠦ ᠶᠣᠰᠣᠲᠠᠢ᠃
 • ᠭᠦᠢᠬᠦ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠭᠠᠬᠤ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠭᠡ 2 ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠲᠠᠯᠪᠢᠵᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃
 • ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠥᠯᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠪᠡᠨ ᠲᠦᠯᠬᠢᠯᠲᠡ ᠠᠪᠬᠤ ᠶᠣᠰᠣᠲᠠᠢ᠃
 • ᠵᠠᠬᠢᠶᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠢᠶᠡᠨ 3 ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠣᠯᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠳᠠᠪᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠰᠦᠷᠦᠯᠲᠡ ᠬᠢᠬᠦ ᠡᠷᠬᠡ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃
 • ᠬᠥᠨᠳᠡᠯᠡᠪᠴᠢ ᠶᠢ ᠳᠠᠪᠠᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠡᠷ ᠡᠰᠡᠷᠬᠦ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠨᠢ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠨᠢ ᠢᠯᠡᠭᠦᠦ ᠭᠠᠷᠪᠠᠯ ᠦᠰᠦᠷᠦᠯᠲᠡ ᠶᠢ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠳᠦ ᠲᠣᠭᠠᠴᠠᠨ᠎ᠠ᠃
 • ᠢᠵᠢᠯ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠶᠢ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠢ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃
  1. ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠴᠥᠭᠡᠨ ᠣᠷᠣᠯᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠳᠠᠪᠠᠭᠰᠠᠨ᠂
  2. ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠣᠷᠣᠯᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠴᠥᠭᠡᠨ᠂
  3. ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠲᠠᠢ᠂ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠡᠰᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠵᠠᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠡᠷ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠣᠷᠣᠯᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠴᠥᠭᠡᠨ᠃

ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠶᠢᠴᠦᠳ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠯ ᠣᠩᠨᠠᠭ᠎ᠠ
ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ 2 ᠮ 45 ᠬᠠᠪᠢᠶᠧᠷ ᠰᠣᠲ᠋ᠣᠮᠠᠶᠤᠷ ᠺᠦᠪᠠ ᠺᠦᠪᠠ 1993 ᠣᠨ ᠤ 7 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 27
ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ 2 ᠮ 39 ᠵᠤ ᠵᠢᠶᠠᠩᠬᠤ᠎ᠠ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠯᠤᠰ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ 1984 ᠣᠨ ᠤ 6 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 10
ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ 2 ᠮ 08 ᠳ᠃ᠠᠯᠲᠠᠩᠰᠦ᠋ᠬᠡ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ 1987 ᠣᠨ ᠤ 6 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 30

ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠶᠢᠴᠦᠳ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠯ ᠣᠩᠨᠠᠭ᠎ᠠ
ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ 2 ᠮ 09 ᠰᠲ᠋ᠧᠹᠺᠠ ᠺᠣᠰᠲ᠋ᠠᠳᠢᠨᠠᠪᠠ Flag of Bulgaria.svg ᠪᠣᠯᠭᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ 1987 ᠣᠨ ᠤ 8 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 30
ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ 1 ᠮ 97 ᠺᠢᠨ ᠷᠧ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠯᠤᠰ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ 1989 ᠣᠨ ᠤ 5 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 7
ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ 1 ᠮ 97 ᠰ᠃ᠵᠠᠯᠧᠦᠢᠰᠺᠠᠶ᠎ᠠ ᠬᠠᠰᠠᠭ ᠬᠠᠰᠠᠭ 1996 ᠣᠨ ᠤ 6 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 14
ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ 1 ᠮ 97 ᠰ᠃ᠵᠠᠯᠧᠦᠢᠰᠺᠠᠶ᠎ᠠ ᠬᠠᠰᠠᠭ ᠬᠠᠰᠠᠭ 2000 ᠣᠨ ᠤ 7 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 5
ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ 1 ᠮ 97 ᠲ᠃ᠧᠹᠢᠮᠧᠩᠺᠣ ᠬᠢᠷᠭᠢᠰ ᠤᠯᠤᠰ ᠬᠢᠷᠭᠢᠰ 2003 ᠣᠨ ᠤ 7 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 11
ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ 1 ᠮ 71 ᠳ᠃ᠪᠣᠯᠣᠷᠮ᠎ᠠ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ 1992 ᠣᠨ ᠤ 8 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 1

ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ