ᠤ ᠵᠢᠨᠢ ᠬᠶᠺ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
<td class="" style="">ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ (БНСУ)</td><tr><th style="">ᠲᠠᠮᠢᠷ᠂ ᠰᠫᠣᠷᠲ</th><td class="" style="">ᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠲᠤ ᠬᠠᠷᠪᠤᠭ᠎ᠠ</td></tr><tr><th colspan="2" style="text-align:center; background:
  1. B0C4DE;">
ᠤ ᠵᠢᠨᠢ ᠬᠶᠺ
ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ
ᠤᠯᠤᠰ᠂ ᠣᠷᠣᠨ </div>
ᠵᠤᠨ ᠤ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ
ᠠᠯᠲᠠ ᠯᠣᠨᠳᠣᠨ 2012 ᠭᠠᠭᠴᠠᠭᠠᠷ
ᠬᠦᠷᠡᠯ ᠯᠣᠨᠳᠣᠨ 2012 ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ
</th></tr>

</table>

ᠤ ᠵᠢᠨᠢ ᠬᠶᠺ (ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ ᠢᠶᠠᠷ 오진혁, ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ [ᠤᠤ ᠵᠢᠩ ᠶᠣᠺ], ᠯᠠᠲ᠋ᠢᠨ ᠦᠰᠦᠭ ᠲᠦ ᠬᠡᠪᠰᠢᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ Oh Jin-Hyek) — 1981 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠨᠤᠨᠢᠭᠰᠠᠨᠢ ᠬᠣᠲᠣᠩ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ᠂ 2012 ᠣᠨ ᠤ ᠣᠯᠢᠮᠫᠣᠳ ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠪᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠠᠯᠲᠠ᠂ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠪᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠢᠮ ᠳᠤᠩ ᠬᠶᠣᠨᠢᠺᠢᠮ ᠪᠣᠪ ᠮᠢᠨᠢ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠪᠠᠷ ᠬᠦᠷᠡᠯ ᠮᠧᠳᠠᠯ ᠬᠦᠷᠲᠡᠭᠰᠡᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠲᠤ ᠬᠠᠷᠪᠤᠭ᠎ᠠᠴᠤ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠡᠷ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠬᠠᠷᠪᠤᠭᠠᠴᠢᠳ ᠠᠴᠠ ᠣᠯᠢᠫ ᠦᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠪᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠨ ᠶᠤᠮᠰᠠᠨᠵᠡᠢ᠃

ᠡᠬᠢ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]