ᠤ ᠡᠴᠡ ᠠᠨᠢᠰᠧᠯ ᠳᠤ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ

ᠤᠡᠰᠯ ᠰᠢᠰᠰᠧᠯ «ᠤ ᠡᠴᠡ» ᠠᠨᠢᠰᠧᠯ ᠳᠤ (ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠪᠠᠷ Westley Sissel "Wes" Unseld; 1946 ᠣᠨ ᠤ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 14, ᠺᠧᠨ᠋ᠲ᠋ᠠᠺᠺᠢᠯᠤᠢᠰᠪᠢᠯ) — ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠣᠳᠣᠭ ᠲᠠᠶᠢᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠰᠠᠭᠰᠤᠨ ᠪᠥᠮᠪᠦᠭᠡᠴᠢᠨ᠂ ᠳᠠᠰᠬᠠᠯᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠃

ᠠᠨᠢᠰᠧᠯ ᠳᠤ ᠺᠧᠨ᠋ᠲ᠋ᠠᠺᠺᠢ ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠺᠣᠯᠯᠧᠵᠢ ᠠᠴᠠ 1968 ᠣᠨ ᠤ ᠳ᠋ᠷᠠᠹᠲ᠋ᠠᠷ NBA ᠍ ᠳᠦ ᠲᠡᠷᠡ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠪᠠᠨ «ᠪᠠᠯᠲᠤᠮᠣᠷ ᠪᠤᠯᠯᠧᠲ᠋ᠰᠲ» ᠡᠯᠰᠡᠭᠰᠡᠨ᠃[1] ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠳᠤ ᠪᠥᠰᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠮᠤᠰᠬᠢᠭᠰᠠᠨ «ᠪᠤᠯᠯᠧᠲᠦᠰ ᠢ» ᠪᠥᠰᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠳᠤ 57:25 ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ 18.2 ᠰᠠᠮᠪᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤᠮᠳᠠᠵᠢᠯᠵᠤ᠂ «NBA ᠍ ᠶᠢᠨ ᠣᠨ ᠤ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ»᠂ «NBA ᠍ ᠦᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠤᠨ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠴᠡᠨ᠎ᠡ ᠲᠡᠢ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ ᠪᠠᠷ» ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠨᠢᠰᠧᠯ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ᠃

1988 ᠣᠨ ᠳᠤ «ᠠᠯᠳᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠩᠬᠢᠮ ᠳᠤ»᠂ 1996 ᠣᠨ ᠳᠤ «NBA ᠍ ᠦᠨ ᠳᠣᠮᠣᠭᠲᠤ 50 ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢᠳ» ᠪᠠᠭᠲᠤᠭᠰᠠᠨ᠃[2]

«ᠪᠤᠯᠯᠧᠲᠡᠰ ᠢᠶᠡᠨ» ᠳᠣᠯᠣᠭᠠᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ 202:345 (.369) ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠳᠠᠰᠬᠠᠯᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠡᠳᠦᠭᠡ ᠬᠦᠦ ᠨᠢ «ᠤᠢᠽᠠᠷᠳᠠᠰ ᠤᠨ» ᠲᠤᠰᠠᠯᠠᠬᠤ ᠳᠠᠰᠬᠠᠯᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠃[3]

ᠯᠠᠪᠠᠯᠠᠬᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

  1. Wes Unseld. Basketball-Reference.com. Sports Reference, LLC. May 24, 2012 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
  2. Wes Unseld. NBA Encyclopedia Playoff Edition. NBA Media Ventures, LLC. May 24, 2012 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
  3. Wizards Assistant Coaches: Randy Wittman, Assistant Coach. Washington Wizards. May 24, 2012 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃

ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

http://wiki.uhaan.com/index.php?title=ᠤ ᠡᠴᠡ_ᠠᠨᠢᠰᠧᠯ ᠳᠤ&oldid=420180》 ᠍  ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ