ᠤᠷᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ

ᠤᠷᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠨᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠍ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠤ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠶᠤᠮ᠃ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠨᠢ ᠤᠷᠲᠤ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠳᠡᠭ ᠪᠤᠰᠤ᠂ ᠦᠭᠡ ᠨᠤᠭᠤᠯᠤᠭ᠎ᠠ᠂ ᠠᠶᠢᠵᠠᠮ ᠭᠠᠷᠭᠠᠨ ᠰᠤᠨᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠰᠢᠷᠤᠩᠬᠠᠢᠯᠠᠨ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠳᠠᠭ ᠲᠤᠯᠠ ᠡᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷᠡᠰᠢᠵᠡᠢ᠃ 4 ᠮᠢᠨᠦ᠋ᠲ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠳᠠᠭᠤᠤ 10 ᠍ ᠬᠠᠨ ᠦᠭᠡ ᠲᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠨᠢ ᠪᠤᠢ᠃ ᠭᠦᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ᠂ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ᠂ ᠷᠣᠮᠠᠨᠲ᠋ᠢᠭ᠂ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠶᠣᠰᠣᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠭᠡᠬᠦ ᠮᠡᠲᠦ ᠣᠯᠠᠨ ᠶᠠᠩᠵᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠳᠦᠪ ᠲᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠶᠡᠬᠡᠪᠴᠢᠯᠡᠨ ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷᠲᠠᠢ ᠬᠣᠷᠰᠢᠵᠤ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠬᠤ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠯᠢᠩᠪᠦ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠨ᠎ᠠ᠃

ᠤᠷᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢ ᠪᠡᠰᠡᠷᠡᠭ ᠤᠷᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ, ᠠᠶᠢᠵᠠᠮ ᠤᠷᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠭᠡᠵᠦ 2 ᠠᠩᠭᠢᠯᠠᠳᠠᠭ᠃

United Nations Educational Scientific and Cultural Organization ᠍ ᠠᠴᠠ 2005 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠤᠷᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯᠬᠢᠲᠡᠨ ᠦ ᠪᠡᠶᠡᠲᠦ ᠪᠤᠰᠤ ᠥᠪ ᠦᠨ ᠰᠠᠩ ᠳᠤ ᠪᠦᠷᠢᠳᠬᠡᠨ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠢᠯᠡ᠃

ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ