ᠤᠷᠠᠯ ᠭᠣᠣᠯ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠤᠷᠠᠯ ᠭᠣᠣᠯ

ᠤᠷᠠᠯ ᠭᠣᠣᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠪᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ
ᠡᠬᠡ ᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤ
ᠠᠳᠠᠭ ᠺᠠᠰᠫᠢ ᠲᠡᠩᠭᠢᠰ
ᠤᠰᠤ ᠪᠠᠨ ᠴᠤᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠳᠠᠭ ᠣᠷᠣᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠣᠷᠣᠰᠬᠠᠰᠠᠭᠰᠲ᠋ᠠᠨ
ᠤᠷᠲᠤ 2,428 km (1,509 ᠮᠢᠯ)
ᠡᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠥᠨᠳᠥᠷ  
ᠤᠷᠤᠰᠠᠴᠠ 400 ᠮ³/ᠰᠧᠺ
ᠤᠰᠤ ᠴᠤᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ 231,000 км² (89,190 ᠮᠢᠯ²)

ᠤᠷᠠᠯ (ᠣᠷᠣᠰ ᠶᠢᠡᠷ ᠤᠷᠠᠯ) ᠪᠤᠶᠤ ᠶᠠᠢᠺ (ᠪᠠᠱᠺᠢᠷ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠠᠷ: ᠶᠠᠶᠢ ᠤҡ, ᠬᠠᠰᠠᠭ ᠶᠢᠡᠷ ᠵ᠎ᠠ ᠤқ, 1775 ᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠣᠷᠣᠰ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠡᠷ ᠴᠤ ᠪᠠᠰᠠ ᠶᠠᠢᠺ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ) ᠨᠢ ᠣᠷᠣᠰ ᠤᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰᠬᠠᠰᠠᠭᠰᠲ᠋ᠠᠨᠢ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠤᠷᠤᠰᠳᠠᠭ ᠭᠣᠣᠯ ᠶᠤᠮ᠃ ᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤᠨ ᠤ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠪᠡᠶᠡᠰ ᠡᠬᠢ ᠠᠪᠴᠤ᠂ ᠺᠠᠰᠫᠢ ᠲᠡᠩᠭᠢᠰ ᠲᠤ ᠴᠢᠳᠬᠤᠨ᠎ᠠ᠃ 2,428 km ᠤᠷᠲᠤ ᠲᠠᠢ ᠲᠤᠰ ᠭᠣᠣᠯ ᠨᠢ ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ ᠳᠤ ᠤᠷᠲᠤ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠢᠵᠢᠯᠳᠤᠨᠠᠢ ᠮᠥᠷᠦᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠤ ᠣᠷᠣᠳᠠᠭ᠃ ᠢᠵᠢᠯ ᠮᠥᠷᠡᠨ ᠦ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠪᠠᠷ ᠺᠠᠰᠫᠢ ᠲᠡᠩᠭᠢᠰ ᠢ ᠤᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠲᠡᠳᠬᠦᠭᠴᠢ ᠭᠣᠣᠯ ᠡᠬᠢ ᠡᠭᠦᠰᠪᠦᠷᠢ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠦᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠢ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

ᠡᠰᠢᠯᠡᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ