ᠤᠷᠠᠨ ᠭᠤᠯᠭᠤᠯᠲᠠ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠲᠡᠰᠢᠵᠦ ᠪᠤᠢ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠰ᠂ 19 ᠵᠠᠭᠤᠨ

ᠤᠷᠠᠨ ᠭᠤᠯᠭᠤᠯᠲᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠨᠢ ᠮᠥᠰᠦᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠡᠰᠢᠭᠦᠷᠡᠭᠡᠷᠡ ᠭᠤᠯᠭᠤᠩᠭᠠᠨ ᠡᠷᠭᠢᠬᠦ᠂ ᠦᠰᠦᠷᠬᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠤᠷᠠᠨ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠭᠤᠯᠭᠤᠬᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠮᠢᠷ᠂ ᠰᠫᠣᠷᠲ ᠤᠨ ᠲᠥᠷᠦᠯ ᠶᠤᠮ᠃ ᠤᠷᠠᠨ ᠭᠤᠯᠭᠤᠯᠲᠠ ᠨᠢ ᠡᠪᠦᠯ ᠦᠨ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠍ ᠤᠨ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠶᠣᠰᠣᠨ ᠤ ᠲᠥᠷᠦᠯ ᠦᠳ ᠦᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ᠃ ᠭᠠᠭᠴᠠᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ᠂ ᠬᠣᠣᠰ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠭᠤᠯᠭᠤᠵᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ