ᠤᠰᠤᠲᠥᠶᠢᠷᠦᠭᠴᠢ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠤᠰᠤᠲᠥᠶᠢᠷᠦᠭᠴᠢ (ᠨ)
ᠠᠲ᠋ᠣᠮ ᠤᠨ ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ 1
ᠠᠲ᠋ᠣᠮ ᠮᠠᠰ 1.00794 /ᠮᠣᠯᠢ
ᠥᠩᠭᠡ ᠥᠩᠭᠡ ᠦᠭᠡᠢ
ᠡᠯᠧᠺᠲ᠋ᠷᠣᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ 1s1
ᠪᠦᠷᠬᠦᠭᠦᠯ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ
ᠡᠯᠧᠺᠲ᠋ᠷᠣᠨ ᠤ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ
1
ᠹᠢᠽᠢᠺ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠴᠢᠨᠠᠷ
ᠪᠣᠳᠠᠰ ᠤᠨ ᠲᠥᠯᠥᠪ ᠬᠡᠢ
ᠨᠢᠭᠲᠠᠴᠠ (-253 °C) 0,0708 /ᠰᠮ³
ᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠬᠤ ᠲᠣᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ (−259.14 °C) 14.01 K
ᠪᠤᠴᠠᠯᠬᠤ ᠲᠣᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ (−252.87 °C) 20.28 K
ᠬᠠᠶᠢᠯᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠤᠨ ᠳᠤᠯᠠᠭᠠᠨ (H2) 0.117 ᠺᠵ/ᠮᠣᠯᠢ
ᠠᠭᠤᠷᠰᠢᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠤᠨ ᠳᠤᠯᠠᠭᠠᠨ (H2) 0.904 ᠺᠵ/ᠮᠣᠯᠢ
ᠳᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠮᠵᠢ (25 °C) (H2) 28.836 ᠺᠵ/(ᠮᠣᠯᠢ·K)
ᠠᠲ᠋ᠣᠮ ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠴᠢᠨᠠᠷ
ᠣᠷᠣᠨ ᠳᠤ ᠲᠣᠷᠤᠨ ᠤ ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ
(ᠰᠢᠩ ᠢᠶᠣᠨᠢ)
ᠭᠧᠺᠰᠠᠭᠤᠨᠠᠯᠢ
ᠢᠰᠦᠯᠳᠦᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ 1, −1
ᠢᠣᠨᠵᠢᠬᠤ ᠡᠨᠧᠷᠭᠢ
(ᠡᠬᠢᠨ ᠦ ᠡᠯᠧᠺᠲ᠋ᠷᠣᠨ ᠢᠶᠠᠷ)
1312.0 ᠺᠵ/ᠮᠣᠯᠢ
ᠠᠲ᠋ᠣᠮ ᠤᠨ ᠷᠠᠳᠢᠦ᠋ᠰ 25 ᠫᠮ
ᠺᠣᠸᠠᠯᠧᠨᠲ ᠤᠨ ᠷᠠᠳᠢᠦ᠋ᠰ 37 ᠫᠮ

ᠤᠰᠤᠲᠥᠶᠢᠷᠦᠭᠴᠢ ᠨᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠭᠳᠡᠳᠡᠭ (ᠭᠷᠧᠺ: 'υδορᠶᠡ - ᠤᠰᠤ), ᠠᠲ᠋ᠣᠮ ᠤᠨ ᠳᠤᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠢ 1 ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠮᠧᠲ᠋ᠠᠯ ᠪᠤᠰᠤ ᠬᠢᠮᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠯᠧᠮᠧᠨᠲ ᠶᠤᠮ᠃

ᠬᠡᠪ ᠦᠨ ᠨᠥᠬᠥᠴᠡᠯ ᠳᠦ ᠥᠩᠭᠡ᠂ ᠦᠨᠦᠷ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠠᠲ᠋ᠣᠮ ᠵᠢᠩ ᠨᠢ 1.00794 ᠭᠷ/ᠮᠣᠯᠢ᠂ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠥᠩᠭᠡᠨ᠂ ᠣᠷᠴᠢᠯᠠᠩ ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠥᠷᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠬᠠᠯᠲᠠ ᠲᠠᠢ ᠬᠢᠮᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠯᠧᠮᠧᠨᠲ.

ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠤᠰᠤᠲᠥᠶᠢᠷᠦᠭᠴᠢ ᠳᠠᠩ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠮᠠᠰᠢ ᠬᠣᠪᠣᠷ᠂ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠨᠥᠬᠥᠴᠡᠯ ᠳᠦ ᠮᠧᠲ᠋ᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠠᠪᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠤᠰᠤᠲᠥᠶᠢᠷᠦᠭᠴᠢ ᠨᠢ 3 ᠶᠠᠩᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠪᠠ ᠴᠥᠮ᠎ᠡ ᠨᠢ 1 ᠫᠷᠣᠲ᠋ᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢ ᠵᠦᠭᠡᠷ ᠤᠰᠤᠲᠥᠶᠢᠷᠦᠭᠴᠢ ᠭᠡᠬᠦ ᠪᠠ ᠬᠠᠷᠢᠨ 1 ᠫᠷᠣᠲ᠋ᠣᠨ᠂ 1 ᠨᠧᠢᠲ᠋ᠷᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢ ᠳᠧᠲ᠋ᠧᠷᠢ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ 1 ᠫᠷᠣᠲ᠋ᠣᠨ᠂ 2 ᠨᠧᠢᠲ᠋ᠷᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢ ᠲᠷᠢᠲᠢ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠠᠲ᠋ᠣᠮ ᠢ ᠨᠢ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠤᠰᠤᠲᠥᠶᠢᠷᠦᠭᠴᠢ᠂ ᠳᠧᠲ᠋ᠣᠨ᠂ ᠲᠷᠢᠲ᠋ᠣᠨ ᠭᠡᠵᠦ ᠲᠤᠰ ᠲᠤᠰ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠳᠡᠭ᠃

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ