ᠤᠯᠤᠪᠠᠶᠠᠨ ᠰᠤᠮᠤ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠤᠯᠤᠪᠠᠶᠠᠨ ᠰᠤᠮᠤ
ᠤᠯᠤᠰ ᠣᠷᠣᠨ Flag of Mongolia.svg ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ
ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ Mn coa sukhbaatar aymag.png ᠰᠦᠬᠡᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ
ᠰᠤᠮᠤ ᠤᠯᠤᠪᠠᠶᠠᠨ
ᠪᠠᠭ (3) ᠪᠠᠶᠠᠨ᠂ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯᠠᠩᠲᠤ᠂ ᠲᠡᠭᠰᠢ᠂
ᠵᠢᠪᠬᠤᠯᠠᠩᠲᠤ᠂ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷ
ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ _____ км²
ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ (ᠲᠣᠭᠠᠯᠠᠯ) 2010 ᠣᠨ ᠳᠤ 2,423 ᠬᠦᠮᠦᠨ [1]
ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ (ᠲᠣᠭᠠᠴᠠ᠃) 2012 ᠣᠨ ᠳᠤ 2,780 ᠬᠦᠮᠦᠨ [2]
ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠪᠠᠶᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠨ (ᠤᠯᠤᠪᠠᠶᠠᠩ ᠤᠨ ᠬᠢᠨ)
ᠵᠥᠪᠬᠡᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠦ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ᠃ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠲᠤ ᠢᠷᠭᠡᠨ᠂ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠰᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠶᠢᠨ ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ᠃

ᠤᠯᠤᠪᠠᠶᠠᠨ ᠨᠢ ᠰᠦᠬᠡᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠤᠮ᠃

ᠲᠡᠦᠬᠡ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

1924 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠤᠯᠤᠪᠠᠶᠠᠩᠮᠥᠶᠢᠩᠬᠡ ᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠡᠢ ᠪᠡᠷ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠵᠤ᠂ ᠬᠠᠨ ᠬᠡᠨᠲᠡᠢ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠮᠥᠩᠬᠡᠬᠠᠨ ᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠨᠳ ᠵᠠᠬᠢᠷᠤᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠨ 1931 ᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠤᠯᠤᠪᠠᠶᠠᠩᠮᠥᠶᠢᠩᠬᠡ ᠰᠤᠮᠤ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠬᠡᠨᠲᠡᠢ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ 1942 ᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠰᠦᠬᠡᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠳᠤ ᠰᠢᠯᠵᠢᠵᠦ ᠤᠯᠤᠪᠠᠶᠠᠨ ᠰᠤᠮᠤ ᠭᠡᠵᠦ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠬᠦ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃

ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠵᠦᠢ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠨᠢ ᠨᠠᠮᠬᠠᠨ ᠭᠦᠪ ᠢᠶᠡᠨ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠳ ᠵᠣᠩᠬᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠷᠬᠠᠭ᠂ ᠭᠣᠪᠢ ᠪᠤᠳᠤᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠬᠤᠵᠢᠷ ᠮᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠬᠥᠷᠥᠰᠥᠲᠡᠢ᠃ ᠲᠡᠮᠦᠷ ᠦᠨ ᠬᠥᠳᠡᠷᠵᠣᠩᠰᠢᠵᠠᠨᠠᠷᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ ᠨᠡᠭᠦᠷᠡᠰᠦ᠂ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠭᠦᠬᠡᠢ ᠡᠳ᠋ ᠍ ᠦᠨ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠲᠠᠢ᠃

ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠠᠴᠢᠨ ᠴᠤ᠃ᠡᠪᠦᠭᠡᠨᠬᠦᠦ᠂ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠦᠵᠦᠭᠡᠴᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠱ᠃ᠴᠢᠮᠡᠳᠰᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ᠂ ᠭᠠᠪᠢᠶᠠᠲᠤ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠪᠦᠷᠢᠴᠢᠨ ᠪ᠃ᠨᠠᠮᠠᠬᠠᠢ᠂ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠭᠠᠪᠢᠶᠠᠲᠤ ᠠᠵᠢᠯᠲᠠᠨ᠂ ᠳ᠋ᠣᠺᠲ᠋ᠣᠷ ᠲ᠃ᠨᠠᠮᠵᠢᠮ᠎ᠠ ᠨᠠᠷ ᠡᠨᠡ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠤᠨᠠᠭᠠᠨ ᠢᠷᠭᠡᠳ ᠨᠢ ᠶᠤᠮ᠃

ᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ