ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ

ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ (ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠪᠠᠷ derivative, ᠣᠷᠣᠰ ᠶᠢᠡᠷ ᠫᠷᠣᠶᠢᠰᠸᠣᠳᠨᠠᠶ᠎ᠠ) — ᠡᠩ ᠦᠨ ᠡᠰᠡᠪᠡᠯ ᠠᠩᠬᠠᠳᠠᠭᠴᠢ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ᠂ ᠬᠡᠮᠵᠢᠭᠳᠡᠬᠦᠨ᠂ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠷᠤᠯ ᠲᠠᠢ ᠵᠦᠢᠯ ᠢ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃

  • ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ (ᠲᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠣᠬᠠᠭᠠᠨ), ᠹᠦᠨᠺᠼ ᠦᠨ ᠥᠭᠭᠥᠭᠳᠡᠯ ᠦᠳ ᠢ ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠹᠦᠨᠺᠼ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠵᠤ ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠳᠡᠵᠦ ᠪᠤᠢ ᠶᠢ ᠬᠡᠮᠵᠢᠬᠦ᠃
  • ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ (ᠰᠠᠩᠬᠦᠦ), ᠦᠨ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠩ ᠨᠢ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠵᠦᠢᠯ ᠡᠴᠡ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠬᠤ ᠭᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ᠃
  • ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ (ᠬᠢᠮᠢ), ᠳᠧᠷᠢᠸᠠᠲ᠋ᠢᠰᠠᠼᠢ ᠍ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠤᠨ ᠳᠦᠩ ᠳᠦ ᠪᠤᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠯ ᠦᠳ ᠦᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯ᠃
  • ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ (ᠪᠢᠣᠯᠣᠭᠢ), ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠢᠣᠯᠣᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠭᠠᠨᠢᠰᠮ ᠡᠰᠡᠪᠡᠯ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠷᠤᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠢᠣᠯᠣᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠵᠦᠢᠯ᠃
  • ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ (ᠭᠷᠠᠹᠢᠺ), ᠱᠤᠭᠤᠮᠠᠨ ᠭᠷᠠᠹᠢᠺ ᠤᠨ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ᠃
  • ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠤ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ᠂ ᠵᠢᠩᠬᠢᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠢ ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ (ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠬᠡ).
  • ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ (ᠬᠡᠯᠡ ᠵᠦᠢ), ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡ ᠡᠴᠡ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠭᠠᠷᠭᠠᠨ ᠠᠪᠬᠤ ᠫᠷᠣᠼᠧᠰᠰ᠂ ᠵᠢᠱᠢᠶ᠎ᠡ ᠨᠢ᠂ ᠬᠥᠭᠵᠢᠯ ᠢ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠳᠤ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠣᠮᠢᠶᠠᠯᠠᠯ ᠢ ᠣᠨᠣᠪᠴᠢᠲᠠᠢ ᠬᠢᠯᠪᠠᠷ ᠪᠣᠯᠭᠠᠬᠤ ᠵᠣᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ "human" ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠦᠭᠡ ᠡᠴᠡ "humanised" ᠪᠠ "humanism" ᠡᠭᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ᠃ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠪᠠᠯ᠂ "ᠬᠦᠮᠦᠨ" ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠦᠭᠡ ᠡᠴᠡ "ᠬᠦᠮᠦᠨᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ" (ᠬᠦᠮᠦᠨᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠷᠣᠪᠣ ᠳᠤ - ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠳᠦ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠷᠣᠪᠣ ᠳᠤ᠂ ᠬᠦᠮᠦᠨᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠡᠷᠬᠡᠲᠡᠨ - ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠣᠷᠭᠠᠨᠢᠰᠮ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠮᠵᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠷᠬᠡᠲᠡᠨ᠂ ᠬᠡᠬᠦ ᠮᠡᠳᠦ) ᠪᠠ ᠬᠦᠮᠦᠨᠯᠢᠭ (ᠬᠦᠨᠳᠦ ᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠳᠠᠭ ᠡᠶᠡᠷᠡᠭ᠂ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠤᠳ) ᠶᠤᠮ᠃

en:derivative ru:ᠫᠷᠣᠶᠢᠰᠸᠣᠳᠨᠠᠶ᠎ᠠ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ