ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠬᠣᠲᠠ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
Ulaganqota.svg
ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠬᠣᠲᠠ
ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠡᠩ ᠲᠡᠢ ᠬᠣᠲᠠ
ᠬᠢᠩᠭᠠᠨ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠳᠠᠬᠢ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠬᠣᠲᠠ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠨᠤᠲᠤᠭ

ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ
ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠣᠷᠣᠨ ᠳᠠᠬᠢ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠶᠢ ᠴᠡᠭᠯᠡᠪᠡ
ᠤᠯᠤᠰ Flag of the People's Republic of China.svg ᠬᠢᠲᠠᠳ (ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠯᠤᠰ)
ᠮᠤᠵᠢ᠂ ᠣᠷᠣᠨ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ
ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ᠂ ᠬᠣᠲᠠ ᠬᠢᠩᠭᠠᠨ
ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ᠂ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠬᠣᠲᠠ
ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ 2,728 ᠺᠦᠸᠠᠳ᠋ ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ
ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ (2010) 327,100 ᠬᠦᠮᠦᠨ
ᠨᠢᠭᠲᠠᠴᠠ ᠰᠡᠶᠢᠷᠡᠭ 120 ᠬᠦᠮᠦᠨ/км²
ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨ
ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠥᠰᠡ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠤᠨ ᠴᠠᠭ (ГЦ+8)
ᠤᠲᠠᠰᠤᠨ ᠳ᠋ᠣᠭᠠᠷ +86 (0) 0482
ᠴᠠᠬᠢᠮ ᠭᠠᠵᠠᠷ wlht.gov.cn

ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠬᠣᠲᠠ (ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠢᠶᠠᠷ Ulaganqota.svg, ᠬᠢᠯᠪᠠᠷᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠪᠢᠴᠢᠭ: 乌兰浩特市 ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠯᠠᠲ᠋ᠢᠨ: Wūlánhàotè Shì) ᠨᠢ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠦ ᠤᠷᠤᠰᠢᠬᠤ ᠬᠢᠩᠭᠠᠨ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠥᠪ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡᠯᠡᠯᠲᠡᠢ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠤᠮ᠃ 1947 - 1950 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ 1950 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ ᠨᠢ ᠵᠠᠩᠵᠠᠬᠦᠦ ᠷᠤ ᠰᠢᠯᠵᠢᠵᠦ᠂ ᠤᠯᠠᠮ ᠢᠶᠠᠷ 1952 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠣᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ ᠬᠦᠬᠡᠬᠤᠲᠠ ᠷᠤ ᠨᠡᠭᠦᠵᠢ ᠪᠡᠨ᠃[1][2]

ᠲᠤᠰ ᠬᠣᠲᠠ ᠨᠢ ᠮᠠᠨᠵᠤᠤᠷ ᠤᠨ ᠲᠡᠮᠦᠷ ᠵᠠᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠭᠢᠷᠢᠨ ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢᠴᠡᠨ ᠢᠲᠡᠢ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠮᠥᠨ ᠭᠢᠷᠢᠨ ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠬᠣᠲᠠ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠯ ᠲᠡᠢ 302 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠬᠤᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠵᠠᠮ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢ ᠳᠠᠭᠠᠷᠢᠨ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠨᠴᠢᠯᠡᠨ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠰᠬᠦ ᠣᠩᠭᠣᠴᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠠᠴᠠ (ICAO ᠍ ᠦᠨ ᠺᠣᠳ᠋ ZBUL, IATA ᠍ ᠦᠨ ᠺᠣᠳ᠋ HLH) ᠨᠢ ᠠᠶᠢᠷ ᠴᠤᠶᠢᠨ᠎ᠠᠬᠠᠶᠢᠨᠠᠨ ᠠᠭᠠᠷᠢᠯᠭ ᠠᠨᠽ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠤᠨ ᠣᠩᠭᠣᠴᠠ ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ ᠦᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠢᠰᠬᠦ ᠣᠩᠭᠣᠴᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠨᠢᠰᠦᠯᠭᠡ ᠦᠢᠯᠡᠳᠳᠡᠭ ᠶᠤᠮ᠃[3][4]

ᠡᠰᠢᠯᠡᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ