ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ-ᠦᠳᠡ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ-ᠦᠳᠡ
ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠪ

ᠰᠦᠯᠳᠡ ᠲᠤᠭ

ᠰᠦᠯᠳᠡ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ
ᠪᠤᠷᠢᠶᠠᠳ ᠣᠷᠣᠨ ᠳᠠᠬᠢ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ-ᠦᠳᠡ ᠬᠣᠲᠠ
ᠤᠯᠤᠰ ᠣᠷᠣᠨ Flag of Russia.svg ᠣᠷᠣᠰ
ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠤᠯᠤᠰ Flag of Buryatia.svg ᠪᠤᠷᠢᠶᠠᠳ
ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠍ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠲᠠ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ-ᠦᠳᠡ
ᠳᠡᠭᠦᠷᠭᠡ (3) ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ 3 ᠳᠡᠭᠦᠷᠭᠡᠲᠡᠢ
ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ 538 км²
ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠡᠴᠡ 500 m
ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ (ᠲᠣᠭᠠᠯᠠᠯ) 2012 ᠤᠨ ᠳᠤ 411,646 ᠬᠦᠮᠦᠨ
ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ 73.1% - ᠣᠷᠣᠰ᠂ 21.4% - ᠪᠤᠷᠢᠶᠠᠳ
ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ-ᠦᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨ
1666 ᠤᠨ ᠣᠷᠣᠰ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠦᠨ ᠡᠪᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠣᠰᠤᠭᠰᠠᠨ
1775 ᠤᠨ ᠬᠣᠲᠠ (ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤ) ᠍ ᠤᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ
ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠥᠰᠡ ᠡᠷᠡᠬᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠭ (ГЦ+9)
ᠤᠲᠠᠰᠤᠨ ᠳ᠋ᠣᠭᠠᠷ +7 3012
ᠰᠢᠤᠳᠠᠨ ᠳᠤᠭᠠᠷ 6700xx
ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠳ᠋ᠣᠭᠠᠷ 03
ᠴᠠᠬᠢᠮ ᠭᠠᠵᠠᠷ ulan-ude-eg.ru (ᠣᠷᠣᠰ ᠢᠶᠠᠷ)

ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ-ᠦᠳᠡᠤᠯᠠᠭᠠᠨ»+«ᠦᠳᠡ»᠂ ᠦᠳᠡ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠨᠢ ᠦᠳᠡ ᠭᠣᠣᠯ ᠍ ᠤᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠡᠴᠡ ᠥᠭᠭᠦᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ; ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠳᠤ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ-ᠡᠭᠦᠳᠡ ᠭᠡᠵᠦ ᠠᠨᠳᠠᠭᠤᠷᠠᠵᠤ ᠪᠢᠴᠢᠬᠦ ᠨᠢ ᠲᠦᠭᠡᠮᠡᠯ ᠲᠠᠭᠠᠷᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠣᠷᠣᠰ ᠲᠤ ᠪᠤᠷᠢᠶᠠᠳ ᠢᠶᠠᠷ Улаан-Үдэ; ᠃ 1934 ᠤᠨ ᠠᠴᠠ ᠤᠷᠢᠳᠤᠬᠢ ᠶᠢ ᠺᠢᠷᠢᠯ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠳᠤ Дээд-Үд; ᠺᠢᠷᠢᠯ ᠪᠤᠷᠢᠶᠠᠳ ᠢᠶᠠᠷ Дээдэ-Үдэᠣᠷᠣᠰ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠍ ᠤᠨ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠪᠤᠷᠢᠶᠠᠳ ᠤᠯᠤᠰ (БНБурУ) ᠍ ᠤᠨ ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ᠂ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠪᠤᠮ ᠠᠴᠠ ᠣᠯᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠲᠡᠢ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠤᠮ᠃ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠍ ᠤᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠤᠷᠤᠭᠰᠢ 130 km ᠵᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠤ ᠰᠡᠯᠡᠩᠭᠡ - ᠦᠳᠡ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠡᠯᠴᠢᠷ ᠲᠦ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠵᠡᠯᠡᠬᠦ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ — 347.6 km²᠃ 2011 ᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ 404 ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠣᠷᠣᠰᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠣᠷᠣᠰ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠨ ᠳᠦ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠪᠠᠯ 45 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠣᠯᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠳᠠᠭ ᠬᠣᠲᠠ ᠨᠢ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ-ᠦᠳᠡ ᠬᠣᠲᠠ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ 3 ᠳᠡᠭᠦᠷᠭᠡ (ᠣᠷᠣᠰ ᠢᠶᠠᠷ ᠭᠣᠷᠣᠳᠰᠺᠣᠢ ᠷᠠᠶᠣᠨ) ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃

  • ᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠲᠦ ᠳᠡᠭᠦᠷᠭᠡ (ᠣᠷᠣᠰ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠣᠸᠧᠲ᠋ᠰᠺ ᠦ ᠷᠠᠶᠣᠨ)
  • ᠲᠡᠮᠦᠷᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠦᠷᠭᠡ (ᠣᠷᠣᠰ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠧᠯᠧᠽᠣᠨᠠᠲᠤᠷᠢᠵᠤᠩ ᠤᠢ ᠷᠠᠶᠣᠨ)
  • ᠣᠺᠲ᠋ᠢᠶᠠᠪᠧᠷ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠦᠷᠭᠡ (ᠣᠷᠣᠰ ᠢᠶᠠᠷ ᠣᠺᠲ᠋ᠶᠠᠪᠷᠢᠰᠺ ᠦ ᠷᠠᠶᠣᠨ)

ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠴᠣᠮᠣᠭ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠵᠡᠭᠦᠯᠲᠡ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

1 ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠪᠤᠷᠢᠶᠠᠳ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ