ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠤᠰ ᠰᠤᠮᠤ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠤᠰ ᠰᠤᠮᠤ
ᠤᠯᠠᠭᠠᠩᠬᠤᠰᠤ ᠰᠤᠮᠤ
ᠰᠤᠮᠤ
ᠤᠯᠤᠰ᠂ ᠣᠷᠣᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ (ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ)
ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠪᠠᠶᠠᠨ-ᠥᠯᠥᠭᠡᠢ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ
ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ
(8 ᠪᠠᠭ ᠲᠠᠢ)
1. ᠶᠡᠬᠡ-ᠣᠶᠢᠭᠣᠷ
2. ᠬᠥᠬᠡ ᠬᠥᠲᠥᠯ
3. ᠬᠤᠯᠵᠢᠭ᠎ᠠ
4. ᠰᠣᠭᠣ ᠶᠢ
5. ᠪᠠᠶᠠᠨᠵᠢᠷᠦᠬᠡ
6. ᠳᠠᠶᠢᠨ
5. ᠪᠢᠯᠢᠦ-1
8. ᠪᠢᠯᠢᠦ-2
ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ 6047.93 ᠺᠦᠸᠠᠳ᠋ ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠦᠭᠡᠢ <ref> ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ︔ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠭᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠣᠷᠤᠯᠪᠤᠷᠢ ᠨᠢ ᠡᠷᠬᠡᠪᠰᠢ name ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠢ ᠨᠢ ᠲᠠᠭᠯᠠᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ︕
ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ (2012) 7,340 ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠦᠭᠡᠢ <ref> ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ︔ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠭᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠣᠷᠤᠯᠪᠤᠷᠢ ᠨᠢ ᠡᠷᠬᠡᠪᠰᠢ name ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠢ ᠨᠢ ᠲᠠᠭᠯᠠᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ︕
ᠰᠢᠤᠳᠠᠨ ᠳᠤᠭᠠᠷ 83170
ᠬᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠯᠭᠠᠭ᠎ᠠ
ᠭᠠᠵᠠᠷ᠂ ᠨᠤᠲᠤᠭ
ᠺᠣᠰᠢ-ᠠᠭᠠᠴᠢ
ᠨᠣᠭᠣᠭᠠᠨᠨᠠᠭᠤᠷ
ᠪᠤᠭᠤᠳᠤ
ᠰᠠᠭᠰᠠᠢ
ᠴᠡᠩᠭᠡᠯ
ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠤᠷᠲᠤ ᠥᠯᠥᠭᠡᠢ (46 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ) [1]

ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠤᠰ ᠨᠢ ᠪᠠᠶᠠᠨ-ᠥᠯᠥᠭᠡᠢ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠤᠮ᠃ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠤᠰ ᠰᠤᠮᠤ ᠪᠣᠯ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠶᠡᠬᠡ ᠲᠡᠢ ᠰᠤᠮᠤᠳ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠣᠷᠣᠳᠠᠭ᠃ 9000 ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠲᠠᠢ᠃ ᠨᠢᠭᠡ ᠰᠣᠨᠢᠷᠬᠠᠯᠲᠠᠢ ᠨᠢ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠳᠡᠪᠢᠰᠬᠡᠷ ᠲᠦ ᠬᠠᠰᠠᠭ ᠤᠳ ᠠᠴᠠ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠴᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠶᠠᠰᠤᠲᠠᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠤᠮ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠴᠡᠭ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠪᠣᠭᠳᠠ ᠍ ᠤᠨ ᠣᠷᠭᠢᠯ ᠡᠨᠡ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠤ ᠣᠷᠣᠰᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠣᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠤᠰ ᠰᠤᠮᠤ 1962 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠣᠶᠢᠭᠣᠷ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢ ᠲᠤᠰ ᠰᠤᠮᠤᠨ ᠳᠤ ᠨᠢᠭᠡᠳᠬᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠦᠩ ᠳᠦ ᠥᠷᠭᠡᠵᠢᠨ ᠪᠤᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠥᠷᠭᠡᠨ ᠠᠭᠤᠵᠢᠮ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ᠂ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠦᠨ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ᠂ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠲᠤᠰ ᠪᠦᠷᠢ 3 ᠪᠤᠢ᠃ ᠲᠤᠰ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠳᠤ ᠲᠡᠳᠦᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠳᠦ ᠬᠣᠣᠰ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠣᠶᠢᠭᠣᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠦ ᠰᠦᠭ ᠬᠠᠳᠠᠨ ᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ ᠨᠢ 20 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠶᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠡᠷᠳᠡᠮᠲᠡᠳ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠠᠩᠬᠠᠷᠤᠯ ᠰᠣᠨᠢᠷᠬᠠᠯ ᠢ ᠲᠠᠲᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠬᠦᠮᠦᠰ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠢᠰᠬᠦ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠦ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠺᠣᠮᠠᠨᠳᠠᠯᠠᠭᠴᠢ᠂ ᠭᠧᠨᠧᠷᠠᠯ ᠮ᠃ᠵᠠᠶᠢᠰᠠᠨᠨᠣᠸ ᠡᠨᠡ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠭᠤᠭᠤᠯ ᠶᠤᠮ᠃ ᠡᠨᠡ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠤ ᠭᠣᠣᠯᠯᠠᠬᠤ ᠱᠧᠷᠤᠰᠢ ᠣᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠤᠭᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠣᠶᠠᠨ᠂ ᠠᠬᠠᠲᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠵ ᠤᡀ ᠤᠰ ᠤ᠂ ᠵ ᠤᡀ ᠤᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠬᠡᠷᠪᠠᠢ᠂ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠣᠷᠣᠨᠠᠲᠤ ᠲᠦᠺᠧᠰᠲᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠭᠧᠨᠧᠷᠠᠯ ᠮᠠᠶᠤᠷ ᠠᠰᠠᠨ ᠰᠦᠬᠡᠷᠪᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠯᠧᠯᠬᠠᠨ ᠨᠠᠷ ᠢ ᠳᠤᠷᠠᠳᠬᠤ ᠨᠢ ᠵᠦᠢᠲᠡᠢ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠭᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠲᠥᠷᠥ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠵᠢᠳᠬᠦᠯᠲᠡᠨ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠳᠦᠽᠧᠯᠪᠠᠶᠢᠨ ᠵᠧᠨᠢᠰᠬᠠᠨ᠂ᠫᠠᠷᠲ᠋ᠢᠽᠠᠨ ᠺᠠᠷᠠᠪᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠩᠭᠢᠰᠢᠪᠠᠢ᠂ ᠡᠷᠳᠡᠮᠲᠡᠨ ᠫᠷᠣᠹᠧᠰᠰᠣᠷ ᠥᠮᠢᠷᠪᠧᠺ ᠦᠨ ᠬᠠᠮᠪᠠᠷ᠂ ᠠᠰᠬᠠᠨᠪᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠷᠠᠢ᠂ᠠᠨᠤᠷ ᠤᠨ ᠨᠣᠲᠠ ᠠᠪᠢᠯᠢᠲᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠢᠨᠢᠰ᠂ ᠪᠠᠶᠢᠲᠠᠵᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠮᠧᠲ᠋ᠪᠧᠺ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠮᠢᠨᠠᠯ ᠤᠨ ᠳ᠋ᠢᠨᠧᠢᠬᠠᠨ᠂ ᠣᠷᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠤ ᠱᠧᠷᠬᠠᠨ᠂ ᠺᠠᠮᠠᠯᠤᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠢᠬᠤᠮᠠᠷ᠂ ᠷᠠᠮᠢᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠰᠠᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠳ᠋ ᠡᠷᠳᠡᠮᠲᠡᠨ ᠳ᠋ᠣᠺᠲ᠋ᠣᠷ ᠤᠳ᠂ ᠠᠯᠳᠠᠷᠲᠤ ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠵ᠃ᠬᠠᠳᠠᠭᠤ᠂᠎ᠠ᠃ᠬᠠᠪᠠᠯᠠᠰᠢ᠂ ᠵ᠃ᠬᠢᠪᠤᠳᠳᠠᠯᠳᠠ᠂ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢᠳ ᠪ᠃ᠢᠮᠠᠰᠢᠬᠠᠨ᠂ ᠺ᠃ᠮᠠᠾᠫᠦᠽ᠂ ᠵ᠃ᠪᠠᠢ ᠤᠲ᠂ ᠬ᠃ᠳᠠᠶᠢᠨ᠂ ᠮ᠃ᠬᠠᠪ ᠲᠤᠢ᠂ ᠫ᠃ᠮᠤᠷᠠᠲ᠂ ᠢ᠃ᠺᠧᠨ᠋ᠧᠰ᠂ ᠢ᠃ᠨᠠᠷᠠᠤ᠂ ᠢ᠃ᠶᠡᠯᠢᠺᠠᠪᠠᠢ᠂ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠠᠴᠢᠨ ᠨᠤᠷᠬᠠᠳ ᠤᠯ ᠭᠡᠬᠦ ᠮᠡᠲᠦ ᠠᠯᠳᠠᠷ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠡᠢ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠲᠤᠰ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠭᠤᠭᠤᠯ ᠤᠳ ᠶᠤᠮ᠃


ᠵᠡᠭᠦᠯᠲᠡ᠂ ᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠤᠷᠢ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:ᠯᠠᠪᠠᠯᠠᠬᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ

  1. ᠪᠠᠶᠠᠨ-ᠥᠯᠥᠭᠡᠢ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠰᠲ᠋ᠠᠲ᠋ᠢᠰᠲ᠋ᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠲᠡᠰ᠃ «ᠪᠠᠶᠠᠨ-ᠥᠯᠥᠭᠡᠢ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠰᠲ᠋ᠠᠲ᠋ᠢᠰᠲ᠋ᠢᠭ ᠤᠨ ᠡᠮᠬᠢᠳᠬᠡᠯ-2012 ᠣᠨ».

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ