ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ ᠬᠣᠲᠠ
ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠡᠩ ᠲᠡᠢ ᠬᠣᠲᠠ
ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠣᠷᠣᠨ ᠳᠠᠬᠢ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ (ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ)
ᠤᠯᠤᠰ ᠣᠷᠣᠨ Flag of the People's Republic of China.svg ᠬᠢᠲᠠᠳ
ᠮᠤᠵᠢ᠂ ᠣᠷᠣᠨ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ
ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ᠂ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ ᠬᠣᠲᠠ
ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ ᠰᠢᠶᠠᠨ (12) 3 ᠳᠡᠭᠦᠷᠭᠡ᠂ 2 ᠰᠢᠶᠠᠨ᠂ 7 ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ
ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ 90,275 ᠺᠦᠸᠠᠳ᠋ ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ
ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠡᠴᠡ 586 m
ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ (ᠲᠣᠭᠠᠯᠠᠯ) 2010 ᠤᠨ ᠳᠤ 4,341,245 ᠬᠦᠮᠦᠨ
ᠨᠢᠭᠲᠠᠴᠠ ᠰᠡᠶᠢᠷᠡᠭ 48 ᠬᠦᠮᠦᠨ/km²
ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ 77.6% - ᠬᠢᠲᠠᠳ᠂ 18.7% - ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ
ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳ᠋ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨ
ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠥᠰᠡ ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ ᠦᠨ ᠴᠠᠭ (ГЦ+8)
ᠤᠲᠠᠰᠤᠨ ᠳ᠋ᠣᠭᠠᠷ +86 476
ᠰᠢᠤᠳᠠᠨ ᠳᠤᠭᠠᠷ 024000
ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠳ᠋ᠣᠭᠠᠷ 蒙D
ᠴᠠᠬᠢᠮ ᠭᠠᠵᠠᠷ chifeng.gov.cn (ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠢᠶᠠᠷ)
(ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠢᠶᠠᠷ, ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠪᠠᠷ)

ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ ᠬᠣᠲᠠ (ᠬᠢᠲᠠᠳ: 赤峰) ᠨᠢ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠡᠰ ᠦᠨ ᠬᠣᠲᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠶᠤᠮ᠎᠃ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠬᠣᠶᠢᠳᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ᠂ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠣᠶᠢᠳᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠣᠩᠭᠯᠢᠶᠣᠣ ᠬᠣᠲᠠ᠂ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠯᠢᠶᠤᠤᠨᠢᠩᠾᠸᠪᠸᠢ ᠮᠤᠵᠢ ᠲᠠᠢ ᠬᠢᠯᠢᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠲᠤᠰ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ 90,275 ᠺᠦᠸᠠᠳ᠋ ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠤ 2004 ᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ 448 ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠣᠷᠣᠰᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃

ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ (ᠬᠦᠰᠦᠨᠦᠭᠲᠦ ᠶᠢᠨ ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠷ)

ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ ᠬᠣᠲᠠ ᠨᠢ 3 ᠳᠡᠭᠦᠷᠭᠡ᠂ 2 ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ᠂ 7 ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠨ ᠠᠴᠠ ᠪᠥᠷᠢᠳᠦᠨ᠎ᠡ:

#  ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠥᠪ
1 ᠬᠤᠩ ᠱᠠᠨ ᠳᠡᠭᠦᠷᠭᠡ(红山区) 170 ᠺᠦᠸᠠᠳ᠋ ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ 300,000 Xitun ᠵᠡᠭᠡᠯᠢ ᠭᠤᠳᠤᠮᠵᠢ (Xitun ᠵᠡᠭᠡᠯᠢ ᠭᠤᠳᠤᠮᠵᠢ) (西屯街道)
2  ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠪᠤᠤ ᠱᠠᠨ ᠳᠡᠭᠦᠷᠭᠡ(元宝山区) 887 ᠺᠦᠸᠠᠳ᠋ ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ 290,000 Xilutian ᠵᠡᠭᠡᠯᠢ ᠭᠤᠳᠤᠮᠵᠢ (Xilutian ᠵᠡᠭᠡᠯᠢ ᠭᠤᠳᠤᠮᠵᠢ) (西露天街道)
3 ᠰᠥᠩ ᠱᠠᠨ ᠳᠡᠭᠦᠷᠭᠡ (松山区) 5,955 ᠺᠦᠸᠠᠳ᠋ ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ 540,000 Zhenxing ᠵᠡᠭᠡᠯᠢ ᠭᠤᠳᠤᠮᠵᠢ (Zhenxing ᠵᠡᠭᠡᠯᠢ ᠭᠤᠳᠤᠮᠵᠢ) (振兴街道)
4  ᠨᠢᠩᠴᠸᠩ ᠰᠢᠶᠠᠨ(宁城县) 4,305 ᠺᠦᠸᠠᠳ᠋ ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ 600,000 ᠲᠢᠶᠠᠨ ᠢ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤ (ᠲᠢᠶᠠᠨ ᠢ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤ) (天义镇)
5 ᠯᠢᠨᠰᠢ ᠰᠢᠶᠠᠨ(林西县) 3,933 ᠺᠦᠸᠠᠳ᠋ ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ 240,000 ᠯᠢᠨᠰᠢ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤ (ᠯᠢᠨᠰᠢ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤ) (林西镇)
6 ᠠᠷᠤ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ(阿鲁科尔沁旗) 14,555 ᠺᠦᠸᠠᠳ᠋ ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ 300,000 ᠲᠢᠶᠠᠨᠱᠠᠨ/ᠴᠢᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤ (ᠴᠢᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤ) (天山镇)
7 ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ(巴林左旗) 6,713 ᠺᠦᠸᠠᠳ᠋ ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ 350,000 ᠯᠢᠨᠳᠦ᠋ᠩ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤ (ᠯᠢᠨᠳᠦ᠋ᠩ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤ) (林东镇)
8 ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ(巴林右旗) 9,837 ᠺᠦᠸᠠᠳ᠋ ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ 180,000  ᠳ᠋ᠠᠪᠠᠨ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤ/ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠠᠶᠢᠰᠢᠩ (  ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠠᠢ᠋ᠰᠢᠩ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤ) (大板镇)
9 ᠬᠡᠰᠢᠭᠲᠡᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ (克什克腾旗) 20,673 ᠺᠦᠸᠠᠳ᠋ ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ 250,000 ᠪᠢᠷᠠᠭᠤ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤ/ᠵᠢᠩᠫᠧᠩ (ᠪᠢᠷᠠᠭᠤ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤ) (经棚镇)
10 ᠣᠩᠨᠢᠭᠤᠳ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ(翁牛特旗) 11,882 ᠺᠦᠸᠠᠳ᠋ ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ 470,000 ᠦᠳᠠᠨ/ ᠪᠣᠷᠣᠬᠠᠳ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤ ( ᠪᠤᠷᠤᠬᠤᠳᠠ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤ) (乌丹镇)
11 ᠬᠠᠷᠠᠴᠢᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ(喀喇沁旗) 3,071 ᠺᠦᠸᠠᠳ᠋ ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ 370,000 ᠵᠢᠨᠱᠠᠨ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤ (ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠢᠶᠦᠨᠢᠺᠣᠳ᠋| ᠵᠢᠨᠱᠠᠨ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤ) (锦山镇)
12 ᠠᠤᠬᠠᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ(敖汉旗) 8,294 ᠺᠦᠸᠠᠳ᠋ ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ 590,000 ᠰᠢᠨᠾᠦᠢ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤ ( ᠰᠢᠨᠾᠦᠢ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤ) (新惠镇)

ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

2000 ᠤᠨ ᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭᠠᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠩᠭᠡ ᠪᠡᠷ:

ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ ᠡᠵᠡᠯᠡᠬᠦ ᠬᠤᠪᠢ
ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ 3,441,581 77.58%
ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ 830,357 18.72%
ᠮᠠᠨᠵᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ 128,656 2.9%
ᠬᠣᠲᠣᠩ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ 31,122 0.7%
ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ 1,614 0.04%
ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ 2,407 0.06%
ᠪᠦᠬᠦ ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ 4,435,737 100.0%

ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠴᠣᠮᠣᠭ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠴᠣᠮᠣᠭ

 ᠨᠣᠮ ᠵᠦᠢ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

  • Jinri Nei Menggu: Chifeng 今日内蒙古: 赤峰 (Inner Mongolia Today: Chifeng), 内蒙古人民出版社 Nei Menggu renmin chubanshe, 呼和浩特 ᠬᠦᠬᠡᠬᠤᠲᠠ 1997, ISBN 7-204-03544-5, ᠬ᠃9+121

ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ ᠨᠤᠭᠤᠳ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ