ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠨᠦᠭᠦᠳ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ
ᠵᠠᠬᠢᠷᠭ᠎ᠠ᠂ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠳᠡᠪᠢᠰᠬᠡᠷ ᠦᠨ
ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠳᠡᠪ᠂ ᠨᠢᠭᠡᠴᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠰᠦᠨᠦᠭᠲᠦ
ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ
ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ (21)
ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ (1)
ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ
ᠰᠤᠮᠤ (329)
ᠳᠡᠭᠦᠷᠭᠡ (9)
ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ
ᠪᠠᠭ (1568)
ᠬᠣᠷᠢᠶ᠎ᠠ (152)
· ·

ᠳᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠨᠢ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭᠠᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡᠴᠡ ᠶᠤᠮ᠃ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠬᠣᠲᠠ 9 ᠳᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠲᠡᠢ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠲᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠨᠢ ᠴᠠᠰᠢ ᠬᠣᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠍ ᠳᠤ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠳᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠪᠦᠷᠢ ᠨᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠣᠩᠭᠣᠭᠤᠯᠢ ᠳᠤ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ᠃

ᠨᠠᠯᠠᠶᠢᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠪᠠᠭᠠᠨᠠᠭᠤᠷ ᠳᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠨᠢ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠵᠢᠩᠬᠢᠨᠢ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠣᠯ ᠪᠠᠷᠤᠭ ᠲᠤᠰ ᠲᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠣᠲᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠶᠤᠮ᠃ ᠪᠠᠭᠠᠬᠠᠩᠭᠠᠢ ᠨᠢ ᠲᠥᠪ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ᠂ ᠪᠠᠭᠠᠨᠠᠭᠤᠷ ᠨᠢ ᠲᠥᠪ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠬᠡᠨᠲᠡᠢ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠢᠯᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠣᠷᠣᠰᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠨᠦᠭᠦᠳ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠨᠦᠭᠦᠳ[1]
ᠳᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠣᠷᠢᠶ᠎ᠠᠨ ᠤ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ
01.01.2006
ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ
ᠥᠰᠦᠯᠲᠡ
(%)
ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ
01.01.2007
ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ
ᠥᠰᠦᠯᠲᠡ
(%)
ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ
01.01.2008
ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ
km²
ᠨᠢᠭᠲᠠᠰᠢᠯ
/km²
ᠪᠠᠭᠠᠨᠠᠭᠤᠷ 5 25,261 1.9 25,731 0.9 25,969 620.2 41.9
ᠪᠠᠭᠠᠬᠠᠩᠭᠠᠢ 2 3,776 1.4 3,827 1.0 3,864 140.0 27.6
ᠪᠠᠶᠠᠨᠭᠣᠣᠯ 23 160,479 0.2 160,818 2.7 165,159 29.5 5,598.6
ᠪᠠᠶᠠᠨᠵᠢᠷᠦᠬᠡ 28 196,132 7.9 211,614 4.7 221,565 1,244.1 178.1
ᠨᠠᠯᠠᠶᠢᠬᠤ 7 26,529 2.9 27,297 3.1 28,152 687.6 40.9
ᠰᠣᠩᠭᠢᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠬᠠᠶᠢᠷᠬᠠᠨ 32 204,587 3.2 211,056 4.4 220,295 1,200.6 183.5
ᠰᠦᠬᠡᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ 20 138,030 5.0 123,041 5.2 129,486 208.4 621.3
ᠬᠠᠨ-ᠠᠭᠤᠯᠠ 16 87,912 3.4 90,925 4.1 94,670 484.7 195.3
ᠴᠢᠩᠭᠢᠯ ᠲᠡᠢ 19 130,501 1.8 132,883 2.4 136,014 89.3 1,523.1
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ 152 952,410 3.7 987,192 3.8 1,025,174 4,704.4 217.9

ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠨᠦᠭᠦᠳ

ᠡᠰᠢᠯᠡᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

  1. ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠲ᠋ᠠᠲ᠋ᠢᠰᠲ᠋ᠢᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ᠂ stat2701.pdf pop2006.01.01.pdf

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ