ᠤᠮᠠᠷᠠᠳᠤ ᠲᠤᠶᠢᠯ ᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠷᠢᠭ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠲᠤ ᠤᠮᠠᠷᠠᠳᠤ ᠲᠤᠶᠢᠯ ᠤᠨ
ᠴᠠᠭᠠᠷᠢᠭ ᠳᠣᠲᠣᠷᠠᠬᠢ ᠶᠢ ᠲᠣᠳᠣ ᠬᠥᠬᠡ ᠥᠩᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠪᠤᠳᠤᠪᠠ

ᠤᠮᠠᠷᠠᠳᠤ ᠲᠤᠶᠢᠯ ᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠷᠢᠭ (ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠪᠠᠷ Arctic Circle; ) ᠪᠣᠯ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠲᠤ ᠡᠺᠸᠠᠲ᠋ᠣᠷ (ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠵᠠᠮ), ᠮᠠᠲᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠠᠮᠮᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠮᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠲᠤᠶᠢᠯ ᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠷᠢᠭᠤᠮᠠᠷᠠᠳᠤ ᠲᠤᠶᠢᠯ ᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠷᠢᠭ ᠭᠡᠬᠦ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠭᠳᠡᠬᠦ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠠᠬᠤ ᠥᠷᠭᠡᠷᠢᠭ ᠦᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠶᠤᠮ᠃

ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠬᠣᠶᠢᠳᠤ ᠥᠷᠭᠡᠷᠢᠭ ᠦᠨ 66° 33′ 44″ ᠍ ᠲᠠᠢ ᠫᠠᠷᠠᠯᠧᠯ ᠪᠦᠰᠡᠯᠡᠭᠦᠷ ᠶᠤᠮ᠃

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ