ᠤᠭᠲᠠᠭᠠᠯᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ ᠰᠤᠮᠤ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
— «ᠤᠭᠲᠠᠭᠠᠯ ᠰᠤᠮᠤ» ᠭᠡᠳ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠪᠠ —
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ
Tov.gif ᠲᠥᠪ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ
ᠤᠭᠲᠠᠭᠠᠯᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ ᠰᠤᠮᠤ
ᠤᠯᠠᠪᠢᠷ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠵᠠᠭᠤᠨᠠᠮ᠎ᠠ ᠳᠤ᠂ ᠶᠠᠭᠠᠨ ᠨᠢ ᠤᠭᠲᠠᠭᠠᠯᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ
ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ 1,500 ᠺᠦᠸᠠᠳ᠋ ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ (__/27) ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠤ
2011 ᠣᠨ ᠳᠤ 2,527 ᠬᠦᠮᠦᠨ (12/27) ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃[1]
3 ᠪᠠᠭ ᠨᠢ ᠲᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ᠂ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠲᠤ᠂ ᠠᠰᠬᠠᠲᠤ
____ ᠣᠨ ᠳᠤ ᠡᠭᠦᠰᠦᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ
ᠡᠷᠭᠢᠨ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠵᠠᠭᠠᠮᠠᠷᠴᠡᠭᠡᠯᠵᠢᠷᠭᠠᠯᠠᠩᠲᠤᠪᠠᠶᠠᠨᠴᠣᠭᠲᠤᠪᠠᠶᠠᠨᠬᠠᠩᠭᠠᠢᠯᠦᠨ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠰᠤᠮᠤ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠶᠠᠭᠠᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃

ᠤᠭᠲᠠᠭᠠᠯᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ ᠰᠤᠮᠤ ᠨᠢ ᠲᠥᠪ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠤᠮ᠃ ᠲᠣᠪᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠤᠭᠲᠠᠭᠠᠯ ᠭᠡᠵᠦ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠣᠯᠠᠨ᠃ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠪ ᠠᠷᠤ-ᠠᠰᠬ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠨᠢ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠬᠣᠲᠠ ᠠᠴᠠ 152 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ᠂ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠥᠪ ᠵᠠᠭᠤᠨᠠᠮ᠎ᠠ ᠳᠤᠣ ᠠᠴᠠ 195 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠵᠠᠶᠢᠲᠠᠢ᠃ ᠴᠡᠭᠡᠯᠵᠠᠭᠠᠮᠠᠷᠵᠢᠷᠭᠠᠯᠠᠩᠲᠤᠪᠠᠶᠠᠨᠴᠣᠭᠲᠤᠪᠠᠶᠠᠨᠬᠠᠩᠭᠠᠢᠯᠦᠨ ᠰᠤᠮᠤ ᠳᠤ ᠲᠠᠢ ᠬᠢᠯᠢᠯᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠤᠭᠲᠠᠭᠠᠯᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ ᠰᠤᠮᠤ 1924 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ ᠲᠦᠯᠬᠢᠭᠦᠦ ᠬᠥᠭᠵᠢᠭᠰᠡᠨ᠃

154,8 ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠭᠠ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠳᠡᠪᠢᠰᠬᠡᠷ᠂ 2276 ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ᠂ 648 ᠡᠷᠦᠬᠡ ᠲᠡᠢ᠃

ᠠᠰᠬᠠᠲᠤ, ᠬᠠᠷᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠲᠤ, ᠲᠠᠯ ᠤᠨ-ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ 3 ᠪᠠᠭ ᠲᠤ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠠᠰᠬᠠᠲᠤ ᠪᠠᠭ ᠨᠢ 1396 ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠲᠠᠢ᠂ 405 ᠡᠷᠦᠬᠡ ᠲᠡᠢ᠂ ᠬᠠᠷᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠲᠤ ᠪᠠᠭ 417 ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠲᠠᠢ᠂ 119 ᠡᠷᠦᠬᠡ ᠲᠡᠢ᠂ ᠲᠠᠯ ᠤᠨ–ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠪᠠᠭ 463 ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠲᠠᠢ᠂ 124 ᠡᠷᠦᠬᠡ ᠲᠡᠢ᠃

ᠲᠤᠰ ᠰᠤᠮᠤᠨ ᠳᠤ ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠦ ᠲᠥᠯᠥᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠦᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ᠂ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ᠂ 3 ᠪᠠᠭ᠂ 11 ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ᠂ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ᠂ 》ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ》 ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠦᠨ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ᠂ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠥᠪ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠲᠥᠰᠥᠪ ᠲᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠳᠠᠭ᠃

78183 ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ ᠮᠠᠯ ᠲᠠᠢ᠃ᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠠᠳᠤᠭᠤ- 6451, ᠦᠬᠡᠷ – 5225, ᠬᠣᠨᠢ -36081, ᠢᠮᠠᠭ᠎ᠠ–30414 ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ᠂ ТАА ᠍ ᠍ ᠦᠨ 32 ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠭᠠ ᠡᠷᠭᠢᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠲᠠᠢ᠃ ᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠴᠢ ᠪᠠᠷ 5000 – 10 000 ᠭᠠ ᠳᠦ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠲᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠂ 120 -200 ᠭᠠ–ᠳ ᠲᠥᠮᠥᠰᠥ ᠬᠦᠨᠡᠰᠦᠨ ᠦ ᠨᠣᠭᠣᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠡᠷᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ 85% ᠨᠢ ᠲᠥᠮᠥᠰᠥ ᠬᠦᠨᠡᠰᠦᠨ ᠦ ᠨᠣᠭᠣᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠴᠡ᠂ ᠢᠷᠭᠡᠳ ᠵᠢᠯ ᠳᠤ 300 – 4500 ᠲᠣᠨ ᠬᠠᠳᠤᠯᠠᠩ ᠪᠡᠯᠡᠳᠬᠡᠵᠦ ᠳᠣᠲᠣᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠴᠡᠭᠡ ᠶᠢ ᠬᠠᠩᠭᠠᠭᠠᠳ ᠵᠣᠭᠰᠣᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠵᠡᠭᠡᠯᠢ ᠳᠦ ᠪᠣᠷᠣᠯᠠᠭᠤᠯᠳᠠᠭ᠃ ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ 110 ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠭᠠ᠂ ᠣᠢ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ 8,3 ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠭᠠ᠂ ᠬᠠᠳᠤᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ 1250 ᠭᠠ᠂ ᠵᠠᠮ ᠱᠤᠭᠤᠮ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠦ ᠭᠠᠵᠠᠷ 1000 ᠭᠠ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ 32 ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠭᠠ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠶᠢ 25 ААН, 68 ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠡᠵᠡᠮᠰᠢᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

250 ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠥᠪ᠂ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ ᠲᠠᠢ᠂ ᠬᠥᠭᠵᠢᠮ ᠦᠨ ᠢᠵᠢ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠵᠢᠮᠰᠡᠭ ᠲᠡᠢ᠂ ᠳᠡᠯᠭᠡᠴᠡ ᠶᠢᠨ ᠺᠢᠨᠣᠨ ᠤ ᠲᠧᠭᠨᠢᠭ ᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠬᠠᠩᠭᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠃

ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠮᠠᠯ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ 2 ᠨᠢᠭᠡᠴᠡ ᠲᠡᠢ ᠵᠣᠴᠢᠳ ᠪᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠤᠰᠤ᠂ ᠦᠰᠦᠴᠢᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭᠴᠢᠨ᠂ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ᠂ ᠰᠢᠲᠠᠬᠤᠨ ᠲᠦᠭᠡᠭᠡᠬᠦ ᠰᠲ᠋ᠠᠨᠼ᠂ ᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠵᠤᠤᠬ᠎ᠠ᠂ ᠡᠷᠴᠢᠮ ᠬᠦᠴᠦ᠂ ᠴᠠᠭ ᠠᠭᠤᠷ᠂ ᠴᠠᠶᠢᠨ ᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠪᠣᠣᠪᠣᠨ ᠤ ᠼᠧᠬᠡ᠂ ᠪᠥᠭᠡᠨ ᠦ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠡᠰᠢ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠡᠰᠢᠯᠡᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ