ᠤᠭᠣ ᠷᠣᠳᠣᠯᠸᠭᠠ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠤᠭᠣ ᠷᠣᠳᠣᠯᠸᠭᠠ
Rodallega-corner wigan man-city 2010-09-19.JPG
ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ
ᠪᠦᠲᠦᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡᠤᠭᠣ ᠷᠣᠳᠣᠯᠸᠭᠠ ᠮᠠᠷᠲ᠋ᠢᠨ᠋ᠧᠰ
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠣᠩᠨᠠᠭ᠎ᠠ1985 ᠣᠨ ᠤ 7 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 25 (1985-07-25) (34 ᠨᠠᠰᠣᠳᠠᠢ)
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷᠺᠣᠯᠤᠮᠪᠢᠶ ᠠᠡᠯ ᠺᠠᠷᠮᠧᠯᠠ
ᠥᠨᠳᠥᠷ5 ft 11 in (1.80 ᠮ)[1][2]
ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠯᠳᠣᠪᠲᠣᠯᠤᠭᠴᠢ
ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ
ᠣᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠹᠦᠯᠦᠭᠡᠮ
ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ20
ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ
ᠣᠨᠪᠠᠭᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ(ᠭᠣᠣᠯ)
2005–ᠺᠣᠯᠤᠮᠪᠢᠶ ᠠ43(8)
† ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ (ᠭᠣᠣᠯ).


ᠤᠭᠣ ᠷᠣᠳᠣᠯᠸᠭᠠ ᠮᠠᠷᠲ᠋ᠢᠨ᠋ᠧᠰ (ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠪᠠᠷ Hugo Rodallega Martínez, 1985 ᠣᠨ ᠤ ᠳᠣᠯᠣᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 25 ᠍ ᠳᠦ ᠡᠯ ᠺᠠᠷᠮᠧᠯᠠ ᠬᠣᠳᠠ ᠳᠤ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ) ᠨᠢ ᠺᠣᠯᠤᠮᠪᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠯ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡᠴᠢᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠹᠦᠯᠦᠭᠡᠮ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠺᠣᠯᠤᠮᠪᠢᠶ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠳᠣᠪᠲᠣᠯᠤᠭᠴᠢ ᠶᠤᠮ᠃

ᠡᠰᠢᠯᠡᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

  1. Wigan Athletic | Hugo Rodallega. 15 February 2011 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
  2. Premier League Player Profile. Premier League. 18 March 2011 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃

ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]


ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ