ᠤᠪᠠᠰᠢ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ

ᠤᠪᠠᠰᠢ ᠨᠢ 1762-1771 ᠣᠨ ᠤ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠣ ᠬᠠᠯᠢᠮᠠᠭᠡᠶᠢᠭ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠥᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠰᠡᠭᠦᠯᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃ 1771 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠲᠣᠷᠭᠤᠳ ᠍ ᠤᠨ 5 ᠠᠶᠤᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ 250000 ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠢ ᠠᠪᠴᠤ ᠡᠬᠡ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠵᠦᠩᠭᠠᠷ ᠍ ᠤᠨ ᠵᠦᠭ ᠬᠥᠳᠡᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤᠷᠲᠤ ᠠᠶᠠᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠤ ᠪᠠᠨ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳ ᠶᠡᠷᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ 20000 ᠬᠦᠷᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠲᠡᠢ ᠦᠯᠡᠳᠡᠵᠦ᠂ ᠤᠯᠠᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠮᠠᠨᠵᠤᠢᠳᠡ ᠳᠠᠭᠠᠷ᠎ᠠ ᠣᠷᠣᠭᠰᠠᠨ᠃

http://wiki.uhaan.com/index.php?title=ᠤᠪᠠᠰᠢ&oldid=410398》 ᠍  ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ