ᠤᠤᠮᠸᠨᠨ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠠᠺᠠ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠥᠰᠡ
ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠯᠳᠡ
 -  ᠠᠬᠠᠯᠠᠬᠤ ᠵᠠᠬᠢᠷᠤᠭᠴᠢ ᠹᠧᠷᠨᠠᠨᠳᠣ ᠴᠤᠢ ᠰᠠᠢ ᠣᠨ
 -  ᠭᠠᠳᠠᠷᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠤᠰᠤ (%) 0
ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ
 -  ᠲᠣᠭᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠ () 542,200[1] 
 -  ᠲᠣᠭᠠᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ () 431,000 
ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠦᠨ ᠬᠥᠭᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠢᠨᠳᠧᠺᠰ  0.944[2] (25)
ᠮᠥᠩᠭᠥᠨ ᠦ ᠨᠢᠭᠡᠴᠡ ᠤᠤᠮᠸᠨᠨ ᠫᠠᠲ᠋ᠠᠺᠠ (MOP$) )
ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠥᠰᠡ +8
ᠤᠲᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠲᠣᠮᠢᠶ᠎ᠠ +853

ᠤᠤᠮᠸᠨᠨ (ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠤ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠪᠢᠴᠢᠭ: 澳門ᠬᠢᠯᠪᠠᠷᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠪᠢᠴᠢᠭ: 澳门ᠵᠦᠲ᠋ᠫᠠᠨ: ou3 mun4) ᠨᠢ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠯᠤᠰ ᠍ ᠍ ᠤᠨ 2 ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠥᠰᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ (ᠨᠥᠭᠥᠭᠡ ᠨᠢ ᠰᠢᠶᠠᠩᠭᠠᠩ). ᠤᠤᠮᠸᠨᠨ ᠨᠢ ᠰᠤᠪᠳᠠᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠤᠨ ᠳᠧᠯᠲᠡᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠡᠷᠭᠢ ᠳᠦ᠂ ᠭᠤᠸᠠᠶᠢᠳᠤᠨᠢ ᠮᠤᠵᠢᠲᠠᠢ ᠬᠣᠶᠢᠳᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠢᠯᠢᠯᠡᠨ᠂ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠡᠩᠭᠢᠰᠡᠭᠡᠷᠡ ᠵᠡᠭᠦᠨ᠂ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠨ ᠣᠷᠣᠰᠢᠨ᠎ᠠ[3]

ᠲᠤᠰ ᠪᠥᠰᠡ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠤ ᠰᠦᠯᠵᠢᠮᠡᠯ ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠯ᠂ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠠᠮ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠭᠠᠢ᠂ ᠠᠶᠠᠯᠠᠯ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠯ᠂ ᠮᠥᠷᠥᠢ ᠲᠡᠢ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠠᠮ ᠤᠨ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠬᠥᠭᠵᠢᠭᠰᠡᠨ᠃ 2008 ᠣᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠨᠠᠰᠤᠯᠠᠯᠲᠠ ᠲᠠᠢ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ[4]

ᠤᠤᠮᠸᠨᠨ ᠨᠢ ᠫᠣᠷᠲ᠋ᠤᠭᠠᠯ ᠍ ᠍ ᠤᠨ ᠺᠣᠯᠣᠨᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠳᠠᠬᠢ ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ᠂ ᠪᠠᠰᠠ ᠰᠡᠭᠦᠯᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠺᠣᠯᠣᠨᠢ ᠶᠤᠮ[5][6]᠃ ᠫᠣᠷᠲ᠋ᠤᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠴᠢᠳ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ 16 ᠍ ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠮᠠᠺᠠᠣᠳ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ 1999 ᠣᠨ ᠤ 12 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 20 ᠍ ᠍ ᠳᠦ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠲᠤ ᠰᠢᠯᠵᠢᠭᠦᠯᠵᠦ ᠥᠭᠬᠦ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠵᠠᠬᠢᠷᠴᠠᠢ᠃ ᠬᠢᠲᠠᠳ-ᠫᠣᠷᠲ᠋ᠤᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠤᠩᠬᠠᠭᠯᠠᠯᠮᠠᠺᠠ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠶᠣᠰᠣᠭᠠᠷ ᠰᠢᠯᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠬᠣᠶᠢᠰᠢ 50 ᠵᠢᠯ ᠪᠤᠶᠤ 2049 ᠣᠨ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠲᠡᠢ ᠠᠦ᠋ᠲ᠋ᠣᠨᠣᠮᠢ ᠲᠤ ᠡᠷᠬᠡ ᠨᠢ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠶᠤᠮ[7]

ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠯᠤᠰ ᠶᠢᠨ 《ᠨᠢᠭᠡ ᠤᠯᠤᠰ᠂ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ》 ᠪᠣᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠠᠤ᠂ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠥᠪ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠮᠠᠺᠠ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ᠂ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠪᠣᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠬᠤ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠤᠤᠮᠸᠨᠨ ᠨᠢ ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭᠲᠠᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠᠴᠠᠭᠳᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠮᠥᠩᠭᠥᠨ ᠦ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠭᠠᠶᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ᠂ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠᠲᠣᠢ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ᠂ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠳᠦ ᠲᠥᠯᠥᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠢᠶᠡᠨ ᠢᠯᠡᠭᠡᠬᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠳᠠᠩ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠳᠡᠭ[7][8]

ᠡᠰᠢᠯᠡᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

  1. Estimates of population. Statistics and Census Service (DSEC) of the Macau Government. 10 November 2009 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
  2. Macao in Figures 2010 (en). Statistics and Census Service, Macau SAR (2010). 2010-07-01 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
  3. Macau Yearbook 2007, 475.
  4. http://www.nationmaster.com/graph/hea_lif_exp_at_bir_tot_pop-life-expectancy-birth-total-population&date=2008
  5. Fung, 5.
  6. "Macau and the end of empire", BBC News, 1999-12-18. 2008-01-07 ᠍ ᠳᠦ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ 
  7. 7.0 7.1 Content of Basic Law of Macau. University of Macau. 2008-01-07 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
  8. Joint declaration of the Government of the People's Republic of China and The Government of the Republic of Portugal on the question of Macau. GPB Govt of Macau. 2008-01-07 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
http://wiki.uhaan.com/index.php?title=ᠤᠤᠮᠸᠨᠨ&oldid=432003》 ᠍  ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ