ᠤᠢᠹᠠ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠤᠢᠹᠠ ᠬᠣᠲᠠ
ᠤᠯᠤᠰ Flag of Russia.svg ᠣᠷᠣᠰ
ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠤᠯᠤᠰ Flag of Bashkortostan.svg ᠪᠠᠰᠺᠣᠲᠣᠰᠲ᠋ᠠᠨ
ᠬᠣᠲᠠ ᠤᠢᠹᠠ
ᠳᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ 7 ᠳᠡᠭᠦᠷᠭᠡ
ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ 707.93 км²
ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠡᠴᠡ 150 ᠮ
ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ 2010 ᠣᠨ ᠳᠤ 1,082,000 ᠬᠦᠮᠦᠨ
ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ 39.3% - ᠣᠷᠣᠰ᠂ 28.4% - ᠲᠠᠲ᠋ᠠᠷ
21.9% - ᠪᠠᠱᠺᠢᠷ᠂ 3.0% - ᠴᠤᠸᠠᠰ
ᠴᠠᠬᠢᠮ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠢᠹᠠ᠃ᠷᠹ (ᠣᠷᠣᠰ ᠢᠶᠠᠷ)

ᠤᠢᠹᠠ (ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠤᠢᠹᠠ; ᠣᠷᠣᠰ ᠢᠶᠠᠷ ᠤᠢᠹᠠ; ᠪᠠᠱᠺᠢᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠥᠹᠡ; ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠪᠠᠷ Ufa; ᠬᠠᠰᠠᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠦᠹі; ᠲᠠᠲ᠋ᠠᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠤᠢᠹᠠ) — ᠣᠷᠣᠰ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠍ ᠤᠨ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠪᠠᠰᠺᠣᠲᠣᠰᠲ᠋ᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠍ ᠤᠨ ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ᠂ 1 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ 82 ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠲᠡᠢ᠂ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ 11 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠣᠮᠣ ᠬᠣᠲᠠ.

http://wiki.uhaan.com/index.php?title=ᠤᠢᠹᠠ&oldid=381364》 ᠍  ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ