ᠣᠷᠳᠣᠰ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ

ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠷᠤᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠡᠵᠡᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠣᠩᠭᠣᠳ ᠢ ᠰᠠᠬᠢᠵᠤ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠳᠠᠭ ᠤᠴᠢᠷ ᠴᠢᠩᠭᠢᠵᠦ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠵᠡᠢ᠃

ᠲᠣᠰ ᠦᠬᠦᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠭᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠮᠠᠰᠢ ᠲᠣᠳᠠᠭᠳᠠᠵᠣ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠂ ᠬᠡᠷᠭᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠬᠠᠮᠳᠣᠪᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭᠵᠢᠭᠣᠯᠬᠣ ᠪᠣᠯᠪᠠᠣ ᠃

http://wiki.uhaan.com/index.php?title=ᠣᠷᠳᠣᠰ&oldid=467366》 ᠍  ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ