ᠣᠷᠧᠨᠪᠦᠷᠦᠭ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ

ᠣᠷᠧᠨᠪᠦᠷᠦᠭ (ᠣᠷᠣᠰ ᠢᠶᠠᠷ ᠣᠷᠧᠨᠪᠤ́ᠷᠭ; ᠬᠠᠰᠠᠭ ᠶᠢᠡᠷ ᠣᠷᠣ ᠶᠢᠨᠪᠣᠷ) — ᠣᠷᠣᠰ ᠤᠯᠤᠰ ᠍ ᠤᠨ ᠣᠷᠧᠨᠪᠦᠷᠦᠭ ᠮᠤᠵᠢᠡᠶᠢᠨ ᠲᠥᠪ᠂ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠪᠤᠮ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠬᠣᠲᠠ.

ᠵᠢᠷᠤᠭ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ