ᠣᠷᠣᠰ ᠤᠨ ᠷᠦᠪᠯᠢ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ

ᠷᠦᠪᠯᠢ (ᠣᠷᠣᠰ ᠢᠶᠠᠷ ᠷᠤ́ᠪᠯᠢ; ᠲᠣᠪᠴᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠭᠡ ᠨᠢ ᠷᠦᠪ᠃, ᠲᠣᠮᠢᠶ᠎ᠠ ᠨᠢ RUB) — ᠣᠷᠣᠰ ᠤᠯᠤᠰ ᠍ ᠤᠨ ᠮᠥᠩᠭᠥᠨ ᠦ ᠨᠢᠭᠡᠴᠡ᠃

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ