ᠣᠷᠣᠰ ᠤᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ

ᠡᠷᠲᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠠᠷᠬᠧᠣᠯᠣᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠬᠠᠯᠲᠠ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

East europe 3-4cc.png
Andronovo culture.png
East Europe Archaeological Kievan-Chernyakhov.jpg
Origins 200 AD.png
East europe 5-6cc.png

ᠰᠯᠠᠸᠶᠠᠨ ᠭᠠᠷᠤᠯᠲᠠᠢ ᠣᠷᠣᠰ ᠤᠳ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠤᠤ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠲᠤ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠵᠦᠭ ᠲᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢ ᠠᠭᠠᠵᠢᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠡᠵᠡᠯᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠪᠧᠯᠷᠦ᠋ᠰ ᠦᠨ ᠬᠣᠶᠢᠳᠤ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠯᠲᠤ ᠬᠡᠯᠡ ᠲᠡᠢ (ᠯᠠᠲ᠋ᠸᠢ᠂ ᠯᠢᠲ᠋ᠤᠠᠨᠢᠶ ᠠ ᠲᠠᠢ ᠭᠠᠷᠤᠯ ᠨᠢᠭᠡ) ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠰᠯᠠᠪᠶᠠᠩ ᠳᠤ ᠠᠭᠤᠰᠴᠠᠢ᠃ 500 ᠍ ᠊ᠭᠠᠳ ᠣᠨ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠮᠣᠰᠺᠸᠠ ᠬᠣᠲᠠ ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠹᠢᠨ-ᠤᠭᠣᠷ ᠦᠳ ᠤᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃

ᠮᠠᠨ ᠤ ᠡᠷᠡᠨ ᠦ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ 2000-3000 ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ ᠢᠨᠳᠣ ᠧᠦᠢᠷᠣᠫᠠᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯ
East europe 3-4cc.png
700 ᠍ ᠊ᠭᠠᠳ ᠣᠨ ᠤ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠰᠯᠠᠸᠶᠠᠨᠴᠤᠤ ᠳᠤ ᠦᠺᠷᠠᠶᠢᠨᠢᠢ ᠲᠥᠪ᠂ ᠤᠮᠠᠷᠠᠲᠤ ᠬᠡᠰᠡᠭ᠂ ᠪᠧᠯᠷᠦ᠋ᠰ ᠦᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠬᠡᠰᠡᠭ᠂ ᠣᠷᠣᠰ᠂ ᠦᠺᠷᠠᠶᠢᠨ᠂ ᠪᠧᠯᠷᠦ᠋ᠰ ᠦᠨ ᠬᠢᠯᠢ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠬᠢ ᠪᠠᠭᠠᠬᠠᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠤ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ
East Europe Archaeological Ancient-Slavs.jpg
Origins 300BC.png
Origins 700.png
Rus-10c-ethn.png
East europe 5-6cc.png
ᠰᠯᠠᠸᠶᠠᠨᠴᠤᠳ 8-9 ᠍ ᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠳᠤ

VII-ᠳᠣᠯᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠰᠯᠠᠪ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠳ: ᠸᠣᠯ ᠤᠨᠢᠩᠴᠠᠭᠠᠨ ᠺᠦᠷᠦᠠᠴᠢᠶ ᠠᠳᠠᠷᠸᠯᠢᠩᠳᠷᠧᠭᠣᠪᠢᠴ ᠳᠤᠯᠧᠪᠺᠷᠢᠸᠢᠴᠫᠣᠯᠢᠩᠫᠣᠯᠣᠴᠢᠨᠷᠠᠳᠢᠮᠢᠴᠰᠧᠸᠧᠷᠢᠩᠰᠯᠣᠸᠧᠨᠲᠢᠤᠧᠷᠼ ᠤᠤᠯᠢᠴᠢᠸᠶᠠᠲ᠋ᠢᠴᠪᠦᠷᠠᠨᠧᠳᠣᠨ ᠤ ᠰᠯᠠᠪᠴᠧᠷᠸᠶᠠᠨᠪᠣᠯᠬᠤᠪᠴᠤᠤ ᠳᠤ᠃

ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠵᠠᠭᠤᠨ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠺᠧᠪ ᠦᠨ ᠷᠦᠰᠢ (882-1240)[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠭᠣᠣᠯ ᠥᠭᠦᠯᠡᠯ: ᠺᠧᠪ ᠦᠨ ᠷᠦᠰᠢ
1054-1132 ᠣᠨ
1015-1113 ᠣᠨ
ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠡᠯᠡᠯᠲᠡ (1015-1113 ᠣᠨ)
Kieviin Oros IX zuun.jpg
Evrop 900 on.jpg
1237 ᠣᠨ
ᠺᠧᠪ ᠦᠨ ᠷᠦᠰᠢ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠲᠤ ᠬᠠᠷᠢ ᠣᠪᠣᠭ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠳ (ᠫᠧᠷᠮ᠂ ᠨᠧᠨᠧᠼ , ᠮᠠᠨᠰᠢ) 1237 ᠣᠨ
1250 ᠣᠨ

ᠡᠷᠲᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠣᠷᠣᠰ ᠤᠳ ᠣᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠣᠰ ᠍ ᠤᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠤ ᠪᠠᠷᠤᠭ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠵᠦᠭ ᠲᠤ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ ᠰᠢᠪᠸᠷᠢᠶ ᠠᠲᠤᠨᠳ᠋ᠷᠦᠺᠷᠠᠶᠢᠨᠠ ᠠᠴᠠ ᠢᠵᠢᠯ ᠮᠥᠷᠡᠨᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠺᠧᠪ ᠦᠨ ᠷᠦᠰᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶᠡᠰ ᠣᠷᠣᠰ ᠤᠳ ᠲᠤ ᠠᠭᠤᠰᠴᠢ ᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠦᠺᠷᠠᠶᠢᠨᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠤᠰ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠣᠷᠣᠰ ᠤᠳ ᠲᠥᠪ ᠣᠷᠣᠰ ᠤᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠢ ᠺᠧᠪ ᠦᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠡᠵᠡᠮᠰᠢᠵᠦ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠮᠣᠰᠺᠸᠠ ᠶᠢᠨ ᠸᠠᠩᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ (1283–1547)[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

1300-1462 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠥᠷᠭᠡᠵᠢᠨ ᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ
1389 ᠣᠨ
1462 ᠣᠨ

ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠣᠷᠣᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ (1547–1721)[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

1533-1896 ᠣᠨ
1500-1700 ᠣᠨ
RussianEmpire1700.png
Historical map of Russia AD 1700-1800, 1712.svg
1500-1800 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠰ ᠤᠨ ᠬᠢᠯᠢ ᠣᠺᠠ ᠭᠣᠣᠯᠣ ᠠᠴᠠ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠲᠡᠩᠭᠢᠰ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠲᠡᠯᠡᠵᠡᠢ
ᠠᠮᠤᠷ ᠮᠥᠷᠡᠨ ᠦ ᠬᠠᠪ ᠤᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ᠂ 17 ᠍ ᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ

ᠬᠠᠭᠠᠨᠲᠤ ᠣᠷᠣᠰ ᠤᠨ 16-19 ᠍ ᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠯᠳᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠣᠷᠣᠰ ᠤᠨ ᠬᠢᠯᠢ ᠶᠡᠬᠡᠬᠡᠨ ᠥᠷᠭᠡᠵᠢᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠨᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠢᠵᠢᠯ ᠮᠥᠷᠡᠨ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤᠤᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠮᠥᠬᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠢᠵᠢᠯ ᠡᠴᠡ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠲᠡᠰᠢ ᠰᠢᠪᠸᠷᠢᠶ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠨᠦᠭᠦᠳ᠂ ᠲᠦᠨᠳ᠋ᠷ ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠹᠢᠨ ᠤᠭᠤᠷ ᠤᠳ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠ 15-18 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠺᠠᠽᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠨᠯᠢᠭ (1445-1442), ᠺᠷ ᠤᠮ ᠤᠨ ᠬᠠᠨᠯᠢᠭ (1443-1783), ᠠᠰᠲᠷᠠᠬᠤᠨ ᠤ ᠬᠠᠨᠯᠢᠭ (1460-1556) ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠠᠨ ᠡᠵᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠢᠵᠢᠯ ᠡᠴᠡ ᠵᠡᠭᠦᠨ᠂ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠣᠶᠢᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠬᠣᠶᠢᠳᠤ ᠵᠦᠭ ᠲᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠦ ᠴᠥᠭᠡᠩᠬᠢ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠦᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠲᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠯᠤᠰ᠂ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ ᠤᠳ (ᠲᠠᠲᠠᠷᠠᠰᠤᠲᠠᠨᠺᠣᠮᠢ ᠭᠡᠬᠦ ᠮᠡᠲᠦ) ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠣᠳᠣ ᠲᠤᠨᠳ᠋ᠷ ᠠᠴᠠ ᠤᠷᠤᠭᠰᠢ᠂ ᠢᠵᠢᠯ ᠡᠴᠡ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠲᠡᠰᠢ᠂ ᠺᠠᠸᠬᠠᠰᠡᠶᠢᠨ ᠪᠥᠰᠡ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠠᠴᠠ ᠬᠣᠶᠢᠰᠢ ᠰᠠᠶ᠎ᠠ ᠣᠷᠴᠢᠮ km 2 ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠤ 143 ᠰᠠᠶ᠋ᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠢ (ᠣᠷᠣᠰ ᠭᠣᠣᠯᠳᠠᠭᠤ) ᠲᠥᠪᠯᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠣᠷᠣᠰ ᠤᠨ ᠡᠵᠡᠨᠲᠦ ᠭᠦᠷᠦᠨ (1721–1917)[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

20 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠡᠬᠢᠨ ᠦ ᠲᠥᠪ ᠣᠷᠣᠰ ᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ

ᠺᠠᠸᠬᠠᠰᠴᠤᠳ᠂ ᠲᠥᠪ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠍ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠷᠦᠭᠲᠠᠵᠢᠺᠢᠰᠲᠠᠨ ᠦᠳ 19 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠡᠵᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠵᠡᠢ᠃

ᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠲᠦ (1917-1991)[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠭᠣᠣᠯ ᠥᠭᠦᠯᠡᠯ: ᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠲᠦ

ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠠᠶᠢᠨ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠣᠷᠣᠰ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠭᠣᠣᠯ ᠥᠭᠦᠯᠡᠯ: ᠣᠷᠣᠰ

1991 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠲᠦ ᠵᠠᠳᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠣᠷᠣᠰ ᠤᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ 22 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ km ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ 17 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ km 2 ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃

ᠮᠥᠨ ᠦᠵᠡᠬᠦ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠸᠢᠭᠮᠧᠳᠢᠶᠠ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ:
«ᠣᠷᠣᠰ ᠤᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ»
ᠸᠢᠭᠮᠧᠳᠢᠶᠠ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ:
«ᠣᠷᠣᠰ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ»

ᠵᠢᠷᠤᠭ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠡᠰᠢᠯᠡᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ