ᠣᠷᠣᠰ ᠤᠨ ᠬᠣᠲᠠ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ

ᠣᠷᠣᠰ ᠤᠯᠤᠰᠠᠳᠠ 1100 ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠬᠣᠲᠠ, 1286 ᠬᠣᠲᠣᠷᠬᠠᠤ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ (ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤ), 153125 ᠡᠩ ᠦᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ (ᠭᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠲᠣᠰᠬᠣᠨ ᠢ ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠨ) ᠪᠤᠢ᠃[1]

ᠲᠣᠮᠣᠬᠠᠨ ᠬᠣᠲᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ (ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ)[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠳᠡᠰ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠣᠷᠣᠰ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ
(2010)[1]
2010/2002
ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠲᠡ
ᠠᠯᠢ ᠲᠢᠪ ᠲᠦ
ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ
1 ᠮᠣᠰᠺᠸᠠ ᠮᠣᠰᠺᠸᠠ 11,514,330 10.9% ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ
2 ᠰᠠᠨᠺᠲ ᠫᠧᠲ᠋ᠧᠷᠪᠦ᠋ᠷᠡᠭ ᠰᠠᠨᠺᠲ ᠫᠧᠲ᠋ᠧᠷᠪᠦ᠋ᠷᠡᠭ 4,848,742 4.0% ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ
3 ᠨᠣᠪᠣᠰᠢᠪᠢᠷᠰᠺ ᠨᠣᠪᠣᠰᠢᠪᠢᠷᠰᠺ 1,473,737 3.4% ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ
4 ᠶᠧᠺᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠨᠪᠦᠷᠦᠭ ᠶᠧᠺᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠨᠪᠦᠷᠦᠭ 1,350,136 4.4% ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ
5 ᠳ᠋ᠣᠣ ᠳᠤ ᠨᠣᠪᠣᠭᠣᠷᠣᠳ ᠨᠢᠵᠢᠨ ᠦ ᠨᠣᠪᠣᠭᠣᠷᠣᠳ 1,250,615 -4.6% ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ
6 ᠰᠠᠮᠤᠷ ᠰᠠᠮᠤᠷᠠ 1,164,896 0.6% ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ
7 ᠣᠮᠰᠺ ᠣᠮᠰᠺ 1,153,971 1.8% ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ
8 ᠺᠠᠽᠠᠨᠢ ᠺᠠᠽᠠᠨᠢ 1,143,546 3.5% ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ
9 ᠴᠧᠯᠶᠠᠪᠢᠨᠰᠺ ᠴᠧᠯᠶᠠᠪᠢᠨᠰᠺ 1,130,273 4.9% ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ
10 ᠳᠣᠨᠣ ᠶᠢᠨ ᠷᠣᠰᠣᠲᠤᠪ ᠷᠣᠰᠣᠲᠤᠪ ᠨᠠ-ᠳᠣᠩᠤ 1,089,851 2.0% ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ
11 ᠤᠢᠹᠠ ᠤᠢᠹᠠ 1,062,300 1.9% ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ
12 ᠸᠣᠯᠭᠣᠭᠷᠠᠳ ᠸᠣᠯᠭᠣᠭᠷᠠᠳ 1,021,244 1.0% ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ
13 ᠫᠧᠷᠮᠢ ᠫᠧᠷᠮᠢ 991,530 -1.0% ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ
14 ᠺᠷᠠᠰᠠᠨ ᠠᠢᠷᠰᠺ ᠺᠷᠠᠰᠠᠨ ᠠᠢᠷᠰᠺ 973,891 7.1% ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ
15 ᠸᠣᠷᠢᠨᠧᠵ ᠸᠣᠷᠢᠨᠧᠵ 889,989 4.9% ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ
16 ᠰᠠᠷᠠᠲ᠋ᠣᠪ ᠰᠠᠷᠠᠲ᠋ᠣᠪ 837,831 -4.0% ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ
17 ᠺᠷᠠᠰᠣᠨᠠᠳᠠᠷ ᠺᠷᠠᠰᠣᠨᠠᠳᠠᠷ 744,933 15.3% ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ
18 ᠲᠣᠯᠢᠶᠲ᠋ᠲ᠋ᠢ ᠲᠣᠯᠢᠶᠲ᠋ᠲ᠋ᠢ 719,514 2.4% ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ
19 ᠢᠵᠧᠦᠢᠰᠺ ᠢᠵᠧᠦᠢᠰᠺ 628,116 -0.6% ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ
20 ᠤᠯᠠᠨᠠᠪᠰᠺ ᠤᠯᠠᠨᠠᠪᠰᠺ 613,793 -3.5% ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ
21 ᠪᠠᠷᠮᠤᠯ ᠪᠠᠷᠮᠤᠯ 612,091 1.9% ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ
22 ᠸᠯᠠᠳᠢᠪᠤᠰᠲ᠋ᠣᠺ ᠸᠯᠠᠳᠢᠪᠤᠰᠲ᠋ᠣᠺ 592,069 -0.4% ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ
23 ᠢᠷᠣᠰᠯᠠᠪᠯ ᠢᠷᠣᠰᠯᠠᠪᠯ 591,486 -3.5% ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ
24 ᠡᠷᠡᠬᠦᠦ ᠢᠷᠠᠺ ᠲᠤᠰᠺ 587,225 -1.1% ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ
25 ᠲᠶᠤᠮᠧᠨᠢ ᠲᠶᠤᠮᠧᠨᠢ 581,758 13.9% ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ
26 ᠮᠢᠬᠠᠴᠺᠠᠯ ᠮᠢᠬᠠᠴᠺᠠᠯ 577,990 25.0% ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ
27 ᠬᠠᠪᠠᠷᠠᠪᠰᠺ ᠬᠠᠪᠠᠷᠠᠪᠰᠺ 577,668 -0.9% ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ
28 ᠨᠣᠸᠣᠺᠦ᠋ᠽᠢᠨ᠋ᠧᠼᠺ ᠨᠣᠸᠣᠺᠦ᠋ᠽᠢᠨ᠋ᠧᠼᠺ 547,885 -0.4% ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ
29 ᠣᠷᠧᠨᠪᠦᠷᠦᠭ ᠣᠷᠧᠨᠪᠦᠷᠦᠭ 544,987 -0.8% ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ
30 ᠺᠧᠮᠧᠷᠪᠣ ᠺᠧᠮᠧᠷᠪᠣ 532,884 9.9% ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ
31 ᠷᠢᠵᠠᠨᠢ ᠷᠢᠵᠠᠨᠢ 525,062 0.7% ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ
32 ᠲᠣᠮᠣᠰᠺ ᠲᠣᠮᠣᠰᠺ 522,940 7.2% ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ
33 ᠠᠰᠲᠷᠠᠬᠠᠨᠢ ᠠᠰᠲᠷᠠᠬᠠᠨᠢ 520,662 3.2% ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ
34 ᠫᠧᠨ᠋ᠽᠠ ᠫᠧᠨ᠋ᠽᠠ 517,137 -0.2% ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ
35 ᠨᠠᠪᠧᠷᠧᠵᠩ ᠤᠧ ᠴᠧᠯᠤᠨ ᠤ ᠨᠠᠪᠧᠷᠧᠵᠩ ᠤᠧ ᠴᠧᠯᠤᠨ ᠤ 513,242 0.7% ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ
36 ᠯᠢᠫᠧᠼᠺ ᠯᠢᠫᠧᠼᠺ 508,124 0.4% ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ
37 ᠲᠤᠯ ᠲᠤᠯ 501,129 4.1% ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ
38 ᠺᠢᠷᠠᠪᠠ ᠺᠢᠷᠠᠪᠠ 473,668 3.5% ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ
39 ᠴᠧᠪᠣᠺᠰᠠᠷ ᠴᠧᠪᠣᠺᠰᠷ ᠤ 453,645 3.0% ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ
40 ᠺᠠᠯᠢᠨᠢᠩᠷᠠᠳ᠋ ᠺᠠᠯᠢᠨᠢᠩᠷᠠᠳ᠋ 431,491 0.3% ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ
41 ᠪᠷᠢᠨᠰᠺ ᠪᠷᠢᠨᠰᠺ 415,640 -3.7% ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ
42 ᠺᠦᠷᠰᠺ ᠺᠦᠷᠰᠺ 414,595 0.5% ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ
43 ᠢᠸᠠᠨᠨᠣᠸᠣ ᠢᠸᠠᠨᠨᠣᠸᠣ 409,277 -5.2% ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ
44 ᠮᠠᠭᠨᠢᠲ᠋ᠣᠭᠤᠷᠰᠺ ᠮᠠᠭᠨᠢᠲ᠋ᠣᠭᠤᠷᠰᠺ 408,401 -2.4% ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ
45 ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ-ᠦᠳᠡ ᠤᠯᠠᠨ-ᠤᠳᠡ 404,357 12.5% ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ
46 ᠲᠤᠧᠷ ᠲᠤᠧᠷ 403,726 -1.3% ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ
47 ᠰᠲ᠋ᠠᠦ᠋ᠷᠣᠫᠣᠯᠢ ᠰᠲ᠋ᠠᠦ᠋ᠷᠣᠫᠣᠯᠢ 398,266 12.23 ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ
48 ᠨᠢᠵᠢᠨ ᠦ ᠲᠠᠭᠢᠯ ᠨᠢᠵᠢᠨ ᠦ ᠲᠠᠭᠢᠯ 361,883 -7.3% ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ
49 ᠪᠧᠯᠭᠷᠣ᠋ ᠍ ᠳᠤ ᠪᠧᠯᠭᠷᠣ᠋ ᠍ ᠳᠤ 356,426 5.7% ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ
50 ᠠᠷᠤᠬᠠᠩᠭᠧᠯᠰᠺ ᠠᠷᠤᠬᠠᠩᠭᠧᠯᠰᠺ 348,716 -2.1% ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ

ᠡᠰᠢ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ