ᠣᠷᠣᠰ ᠤᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ 9 ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ

ᠣᠷᠣᠰ ᠤᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠣᠳᠣ ᠶᠢᠨ 83 ᠨᠢᠭᠡᠴᠡ ᠶᠢᠨ 9 ᠨᠢ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ (ᠣᠷᠣᠰ ᠶᠢᠡᠷ ᠺᠷᠠᠢ) ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠨ᠎ᠡ᠃

ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ: Unable to save thumbnail to destination
  1. ᠠᠯᠲᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ (ᠣᠷᠣᠰ ᠢᠶᠠᠷ ᠠᠯ ᠲᠠᠢ=ᠰᠺᠢ ᠺᠷᠠᠢ) - ᠲᠥᠪ ᠨᠢ ᠪᠠᠷᠮᠤᠯ
  2. ᠺᠠᠮᠴᠢᠲ᠋ᠺ ᠤᠨ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ (ᠣᠷᠣᠰ ᠢᠶᠠᠷ ᠺᠠᠮᠴᠢᠲ᠋ᠰᠺ ᠦ ᠺᠷᠠᠢ) - ᠲᠥᠪ ᠨᠢ ᠫᠧᠲ᠋ᠷᠣᠫᠠᠸᠯᠪᠠᠰᠺ-ᠺᠠᠮᠴᠢᠲ᠋ᠰᠺ
  3. ᠬᠠᠪᠠᠷᠠᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ (ᠣᠷᠣᠰ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠠᠪᠠᠷᠠᠪᠰᠺ ᠦ ᠺᠷᠠᠢ) - ᠲᠥᠪ ᠨᠢ ᠬᠠᠪᠠᠷᠠᠪᠰᠺ
  4. ᠺᠷᠠᠰᠣᠨᠠᠳᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ (ᠣᠷᠣᠰ ᠢᠶᠠᠷ ᠺᠷᠠᠰᠣᠨᠠᠳᠠᠷᠰᠺ ᠦ ᠺᠷᠠᠢ) - ᠲᠥᠪ ᠨᠢ ᠺᠷᠠᠰᠣᠨᠠᠳᠠᠷ
  5. ᠺᠷᠠᠰᠠᠨ ᠠᠢᠷ ᠤᠨ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ (ᠣᠷᠣᠰ ᠢᠶᠠᠷ ᠺᠷᠠᠰᠠᠨ ᠠᠢᠷᠰᠺ ᠦ ᠺᠷᠠᠢ) - ᠲᠥᠪ ᠨᠢ ᠺᠷᠠᠰᠠᠨ ᠠᠢᠷᠰᠺ
  6. ᠫᠧᠷᠮᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ (ᠣᠷᠣᠰ ᠢᠶᠠᠷ ᠫᠧᠷᠮᠰᠺ ᠦ ᠺᠷᠠᠢ) - ᠲᠥᠪ ᠨᠢ ᠫᠧᠷᠮᠢ
  7. ᠫᠷᠢᠮᠣᠷ ᠤᠨ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ (ᠣᠷᠣᠰ ᠢᠶᠠᠷ ᠫᠷᠢᠮᠣᠷᠰᠺ ᠦ ᠺᠷᠠᠢ) - ᠲᠥᠪ ᠨᠢ ᠸᠯᠠᠳᠢᠪᠤᠰᠲ᠋ᠣᠺ
  8. ᠰᠲ᠋ᠠᠦ᠋ᠷᠣᠫᠣᠯᠣ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ (ᠣᠷᠣᠰ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠲ᠋ᠠᠦ᠋ᠷᠣᠫᠣᠯᠢᠰᠺ ᠦ ᠺᠷᠠᠢ) - ᠲᠥᠪ ᠨᠢ ᠰᠲ᠋ᠠᠦ᠋ᠷᠣᠫᠣᠯᠢ
  9. ᠥᠪᠥᠷ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ (ᠣᠷᠣᠰ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠪᠠᠶᠢᠺᠠᠯᠰᠺ ᠦ ᠺᠷᠠᠢ) - ᠲᠥᠪ ᠨᠢ ᠴᠢ ᠳᠦ

See also[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ