ᠣᠷᠣᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠣᠷᠣᠰ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠪᠦᠷᠢ ᠳᠦ ᠣᠷᠣᠰ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ ᠡᠵᠡᠯᠡᠵᠦ ᠪᠤᠢ ᠬᠤᠪᠠ ᠶᠢ ᠢᠯᠡᠳᠬᠡᠭᠰᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ (ᠤᠯᠠᠭᠠᠷᠠᠬᠤ ᠲᠤᠰᠤᠮ ᠢᠶᠠᠨ ᠣᠷᠣᠰ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠣᠯᠠᠨ)

ᠣᠷᠣᠰ ᠤᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰᠠᠳᠠ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠵᠤ ᠪᠤᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠶᠠᠰᠤᠲᠠᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠢ ᠣᠷᠣᠰ ᠍ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠭᠡᠬᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠠᠢ ᠦᠺᠷᠠᠶᠢᠨ ᠮᠡᠲᠦ ᠶᠢ ᠬᠠᠰᠴᠢ ᠲᠣᠭᠠᠴᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠴᠤ ᠭᠡᠰᠡᠨ 160 ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠶᠠᠰᠤᠲᠠᠨ ᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠣᠷᠣᠨ᠂ ᠭᠣᠣᠯ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠨᠢ ᠣᠷᠣᠰ ᠲᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ 2010 ᠣᠨ ᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭᠠᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠩᠭᠡ ᠪᠡᠷ 144 ᠰᠠᠶ᠋ᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨᠲᠡᠢ ᠡᠴᠡ 80.9% ᠪᠤᠶᠤ 111,016,896 ᠨᠢ ᠣᠷᠣᠰ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ (ᠣᠷᠣᠰ ᠢᠶᠠᠷ ᠷᠦᠰᠬᠢᠶ᠎ᠡ) ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠨᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ᠃ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠴᠥᠭᠡᠩᠬᠢ ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠪᠣᠯᠬᠤ 19.1% ᠍ ᠠᠴᠠ ᠰᠠᠶ᠋ᠢ ᠳᠠᠪᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠣᠭᠠᠲᠠᠢ ᠨᠢ ᠭᠡᠪᠡᠯ:

ᠣᠷᠣᠰ ᠤᠨ ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠦᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ МЭ 1 ᠣᠨ ᠳᠤ 2,000,000 1000 ᠣᠨ ᠳᠤ 4,000,000 1500 ᠣᠨ ᠳᠤ 12,000,000 1700 ᠣᠨ ᠳᠤ 20,000,000 1820 44,161,000 1870 71,726,000 ᠰᠢᠪᠢᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ 1-1000 ᠣᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠲᠤ 100,000 1500 ᠣᠨ ᠳᠤ 200,000 1600 ᠣᠨ ᠳᠤ 200,000 1700 ᠣᠨ ᠳᠤ 300,000 ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠣᠷᠣᠰ ᠰᠢᠪᠸᠷᠢᠶ ᠠ ᠶᠢ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠵᠤ ᠣᠷᠣᠰ ᠤᠳ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠡᠷ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠰᠢᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠨᠢ ᠡᠷᠡᠰ ᠥᠰᠴᠢ 1820 ᠣᠨ ᠳᠤ 1,143,000 1870 ᠣᠨ ᠳᠤ 3,727,000 ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯ ᠺᠠᠸᠬᠠᠰ ᠍ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠭᠤᠯ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ 1 ᠣᠨ ᠳᠤ 300,000 1000 ᠣᠨ ᠳᠤ 500,000 1500 ᠣᠨ ᠳᠤ 1,250,000 1600 ᠣᠨ ᠳᠤ 1,500,000 1700 ᠣᠨ ᠳᠤ 1,750,000 ᠣᠨ ᠳᠤ 1820 ᠣᠨ ᠳᠤ 2,429,000 1870 ᠣᠨ ᠳᠤ 4,587,000 ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃[3]

2010 ᠣᠨ ᠤ ᠲᠣᠭᠠᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠩᠭᠡ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠨᠢ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠭ᠌ᠰᠠᠭᠠᠪᠠ᠃ ᠢᠩᠭᠢᠬᠦ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠣᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠮᠵᠢᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠶᠢ ᠪᠣᠳᠣᠯᠴᠠᠵᠤ ᠬᠡᠯᠡ ᠤᠭᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠨᠢ ᠪᠦᠯᠦᠭᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠭᠠᠨᠠᠨ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠤᠯ᠎ᠠ:[1]

  • ᠺᠧᠲ 1,219 (0.00%)
  • ᠠᠢ ᠨᠤ 109 (0.00%)

ᠮᠥᠨ ᠦᠵᠡᠬᠦ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠡᠰᠢ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ