ᠣᠷᠣᠯ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠣᠷᠣᠯ ᠬᠣᠲᠠ
ᠤᠯᠤᠰ ᠬᠠᠰᠠᠭ ᠬᠠᠰᠠᠭ
ᠮᠤᠵᠢ ᠥᠷᠥᠨ᠎ᠡ ᠬᠠᠰᠠᠭᠰᠲ᠋ᠠᠨ
ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠲᠠ ᠣᠷᠣᠯ
ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ 700 км²
ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ 2012 ᠣᠨ ᠳᠤ 218.1 ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ
ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ 54.6% ᠨᠢ ᠬᠠᠰᠠᠭ᠂ 38.1% ᠨᠢ ᠣᠷᠣᠰ
ᠴᠠᠬᠢᠮ ᠭᠠᠵᠠᠷ uralsk-akimat.kz (ᠣᠷᠣᠰ ᠢᠶᠠᠷ)

ᠣᠷᠣᠯ (ᠬᠠᠰᠠᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠣᠷᠣᠯ; ᠣᠷᠣᠰ ᠢᠶᠠᠷ ᠤᠷᠠᠯᠰᠺ; ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠪᠠᠷ Oral, Uralsk) — ᠬᠠᠰᠠᠭ ᠤᠯᠤᠰ ᠍ ᠤᠨ ᠥᠷᠥᠨ᠎ᠡ ᠬᠠᠰᠠᠭᠰᠲ᠋ᠠᠨ ᠮᠤᠵᠢᠡᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠲᠤ᠂ 22 ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠲᠡᠢ ᠬᠣᠲᠠ.

http://wiki.uhaan.com/index.php?title=ᠣᠷᠣᠯ&oldid=405102》 ᠍  ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ