ᠣᠷᠢᠭᠠᠮᠢ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠴᠠᠭᠠᠰᠤᠨ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠡᠩᠬᠡᠲᠠᠶᠢᠪᠤᠩ ᠤᠨ ᠪᠢᠯᠢᠭ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ

ᠣᠷᠢᠭᠠᠮᠢ (ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠢᠶᠠᠷ 折り紙) ᠨᠢ ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠤ ᠴᠠᠭᠠᠰᠤ ᠨᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠣᠷᠢᠭᠠᠮᠢ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠦᠭᠡᠨ ᠦ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠣᠷᠢ (折) ᠪᠤᠶᠤ ᠨᠤᠭᠤᠯᠬᠤ᠂ ᠭᠠᠮᠢ (紙) ᠪᠤᠶᠤ ᠴᠠᠭᠠᠰᠤ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠨᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠴᠠᠭᠠᠰᠤ ᠨᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠡᠭᠦᠰᠬᠡᠳᠡᠭ ᠶᠤᠮ᠃ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠦ ᠬᠢᠲᠠᠳᠠᠳᠠ 1-2 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠡᠭᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ МЭ 6 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠴᠢ ᠣᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠪ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠶᠢ ᠪᠤᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠤ ᠡᠳ᠋᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠪᠤᠶᠤ 1603-1867 ᠣᠨ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠳᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠪᠣᠯᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠥᠭᠵᠢᠭᠰᠡᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠴᠠᠭᠠᠰᠤᠨ ᠬᠠᠶᠢᠴᠢᠯᠠᠪᠤᠷᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠲᠤᠰᠯᠠᠬᠤ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠢ ᠪᠤᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ᠃

ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠦᠨᠳᠦᠲᠡᠢ ᠣᠷᠢᠭᠠᠮᠢ ᠨᠢ ᠴᠠᠭᠠᠰᠤᠨ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤ ᠶᠤᠮ᠃

ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠴᠣᠮᠣᠭ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠶᠠᠩᠵᠤ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠢᠭᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠵᠢᠱᠢᠶ᠎ᠡ᠃

ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

Commons
Викимедиа дуу дүрсний сан: ᠣᠷᠢᠭᠠᠮᠢ
http://wiki.uhaan.com/index.php?title=ᠣᠷᠢᠭᠠᠮᠢ&oldid=432102》 ᠍  ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ