ᠣᠷᠢᠪᠧ ᠫᠧᠷᠠᠯᠲ᠋ᠠ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠣᠷᠢᠪᠧ ᠫᠧᠷᠠᠯᠲ᠋ᠠ
Oribe Peralta.jpg
ᠫᠧᠷᠠᠯᠲ᠋ᠠ ᠰᠠᠨᠲ᠋ᠣᠰ ᠯᠠᠭᠤᠨᠠᠳ (2012)
ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ
ᠪᠦᠲᠦᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡᠣᠷᠢᠪᠧ ᠫᠧᠷᠠᠯᠲ᠋ᠠ ᠮᠣᠷᠢᠨᠧᠰ[1]
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠣᠩᠨᠠᠭ᠎ᠠ1984 ᠣᠨ ᠤ 1 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 12 (1984-01-12) (35 ᠨᠠᠰᠣᠳᠠᠢ)
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷᠮᠸᠺᠰᠢᠺᠣᠲᠣᠷᠷᠧᠣᠨ
ᠥᠨᠳᠥᠷ1.79
ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠯᠳᠣᠪᠲᠣᠯᠤᠭᠴᠢ
ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ
ᠣᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠮᠧᠬᠢᠺᠣ
ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ*
ᠣᠨᠪᠠᠭᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ (ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ)
2003ᠮᠤᠨᠠᠷᠺ ᠠᠴᠠ ᠮᠣᠷᠧᠯ ᠢᠶᠠᠨ2(0)
2003–2004ᠯᠧᠣᠨ33(10)
2004–2006ᠮᠣᠨᠲ᠋ᠧᠷᠷᠧᠢ64(11)
2006–2014ᠰᠠᠨᠲ᠋ᠣᠰ ᠯᠠᠭᠤᠨᠠ218(79)
2008–2009ᠴᠠᠶᠠᠫᠠᠰ
(ᠵᠡᠭᠡᠯᠢ)
35(12)
2014–ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠮᠧᠬᠢᠺᠣ0(0)
ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ
2011–2012ᠮᠸᠺᠰᠢᠺᠣ (23-)14(10)
2005–ᠮᠸᠺᠰᠢᠺᠣ36(17)
* ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ (ᠭᠣᠣᠯ) ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ ᠶᠢ ᠳᠣᠲᠣᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠯᠢᠭ ᠲᠡᠢ ᠨᠢ ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠳᠦ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ: 2014 ᠣᠨ ᠤ 5 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 13.

† ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ (ᠭᠣᠣᠯ).

‡ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠢ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠳᠦ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ: 2014 ᠣᠨ ᠤ 6 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 23

ᠣᠷᠢᠪᠧ ᠫᠧᠷᠠᠯᠲ᠋ᠠ ᠮᠣᠷᠢᠨᠧᠰ (ᠢᠰᠫᠠᠨᠢ ᠪᠠᠷ Oribe Peralta Morones, 1984 ᠣᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 12 ᠍ ᠳᠤ ᠲᠣᠷᠷᠧᠣᠨ ᠬᠣᠳᠠ ᠳᠤ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ) — ᠮᠸᠺᠰᠢᠺᠣᠡᠶᠢᠨ ᠬᠥᠯ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡᠴᠢᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠮᠧᠬᠢᠺᠣ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠮᠸᠺᠰᠢᠺᠣ ᠤᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠳᠦ ᠲᠣᠭᠯᠠᠳᠠᠭ᠃

ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠮᠤᠨᠠᠷᠺ ᠠᠴᠠ ᠮᠣᠷᠧᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠯᠶᠣᠨ ᠳᠤ ᠪᠡᠯᠡᠳᠬᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠫᠧᠷᠠᠯᠲ᠋ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠲᠤ᠂ ᠭᠣᠣᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠵᠤᠤ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠰᠠᠨᠲ᠋ᠣᠰ ᠯᠠᠭᠤᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠳᠣᠪᠲᠣᠯᠤᠭᠴᠢ ᠪᠢᠯᠡ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠬᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠨᠠᠳᠤ ᠳᠤ ᠲᠣᠭᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ᠃

ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠯᠣᠨᠳᠣᠨ ᠤ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠲᠤ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠫᠧᠷᠠᠯᠲ᠋ᠠ ᠮᠸᠺᠰᠢᠺᠣ ᠤᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠳᠦ 2005 ᠣᠨ ᠤ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 9 ᠍ ᠳᠤ ᠠᠷᠭᠸᠨ᠋ᠲ᠋ᠢᠨ ᠲᠠᠢ ᠨᠥᠬᠥᠷᠰᠡᠭ ᠲᠣᠭᠯᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠰᠡᠯᠭᠦᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠭᠠᠷᠠᠯᠠᠵᠤ᠂ 2011 ᠣᠨ ᠤ ᠨᠠᠶᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 10 ᠍ ᠳᠤ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠠᠢ ᠲᠣᠭᠯᠠᠬᠤ ᠳᠤ (1:1) ᠭᠣᠣᠯᠠᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ᠃[2]

2014 ᠣᠨ ᠤ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠠᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 13 ᠍ ᠳᠤ ᠺᠠᠮᠧᠷᠤᠩ ᠲᠠᠢ 2014 ᠣᠨ ᠤ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠲᠤ ᠲᠣᠭᠯᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠫᠧᠷᠠᠯᠲ᠋ᠠ ᠬᠣᠵᠢᠯ ᠤᠨᠨ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠭᠣᠣᠯ ᠢ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃[3][4]

ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠰᠠᠨᠲ᠋ᠣᠰ ᠯᠠᠭᠤᠨᠠ
ᠮᠸᠺᠰᠢᠺᠣ
ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨ
  • ᠫᠠᠩ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠤᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠨ ᠪᠤᠤᠴᠢ — 2011
  • ᠮᠸᠺᠰᠢᠺᠣ ᠤᠨ ᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠨ ᠪᠤᠤᠴᠢ — 2011 (ᠠᠫᠧᠷᠲ᠋ᠤᠷᠠ)
  • ᠮᠸᠺᠰᠢᠺᠣ ᠤᠨ ᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠨ ᠪᠤᠤᠴᠢ — 2012 (ᠺᠯᠠᠦᠰᠦ᠋ᠷᠠ)
  • ᠮᠸᠺᠰᠢᠺᠣ ᠤᠨ ᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ — 2012 (ᠺᠯᠠᠦᠰᠦ᠋ᠷᠠ)

ᠡᠰᠢᠯᠡᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

  1. Oribe Peralta statistics. Medio Tiempo.
  2. USA 1-1 Mexico: Second-half subs lift the U.S. in Jurgen Klinsmann's debut. Goal.com. 10 August 2011 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
  3. Keh, Andrew. Mexico 1, Cameroon 0: In a Downpour, Mexico Keeps Calm to Edge Cameroon. New York Times. 13 June 2014 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
  4. Kareem, Ruiz. Oribe Peralta strikes as Mexico see off Cameroon. Irish Times. 13 June 2014 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃

ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠮᠧᠬᠢᠺᠣ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠬᠦᠨ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:2011 ᠣᠨ ᠤ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠣᠮᠣ ᠳᠤ ᠮᠸᠺᠰᠢᠺᠣ ᠤᠨ ᠬᠥᠯᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:2012 ᠣᠨ ᠤ ᠵᠤᠨ ᠤ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠲᠤ ᠮᠸᠺᠰᠢᠺᠣ ᠤᠨ ᠬᠥᠯᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:2014 ᠣᠨ ᠤ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠮᠸᠺᠰᠢᠺᠣ ᠤᠨ ᠬᠥᠯᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ