ᠣᠶᠢᠮᠣᠰᠤ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ

ᠣᠶᠢᠮᠣᠰᠤ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠨᠢ ᠬᠥᠯᠡᠶᠢᠨ ᠲᠠᠪᠬᠠᠶᠢᠭ ᠪᠦᠷᠬᠦᠬᠦ ᠵᠣᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠲᠠᠢ᠂ ᠤᠭᠤᠲᠠ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠲᠡᠢ᠂ ᠳᠠᠪᠤᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠶᠤᠮ᠃

ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠣᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠯᠲᠠ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠣᠶᠢᠮᠣᠰᠤ ᠨᠢ ᠭᠤᠲᠤᠯ ᠪᠠ ᠨᠢᠴᠦᠭᠦᠨ ᠬᠥᠯ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠣᠬᠢ ᠵᠥᠭᠡᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠴᠢ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡᠴᠡᠭᠡ ᠬᠥᠯ ᠢ ᠳᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠯᠭᠠᠬᠤ᠂ ᠬᠥᠯᠥᠰᠥᠡᠶᠢᠭ ᠰᠢᠩᠭᠡᠭᠡᠨ᠂ ᠬᠠᠲᠠᠭᠠᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠬᠥᠯ ᠦᠨ ᠠᠷᠠᠰᠤ ᠍ ᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠲᠡᠢ᠃

ᠣᠶᠢᠮᠣᠰᠤᠨ ᠤ ᠤᠷᠲᠤ ᠨᠢ ᠱᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠪᠥᠷᠬᠥᠬᠦ ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠬᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠠᠳ ᠡᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠪᠦᠷᠬᠦᠬᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠠᠩᠵᠤ ᠪᠦᠷᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃

ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠳᠤ ᠪᠡᠨ ᠬᠥᠯ ᠦᠨ 5 ᠬᠤᠷᠤᠭᠤ ᠶᠢ ᠪᠦᠬᠦᠯᠢ ᠳᠦ ᠨᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠰᠠᠯᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠳᠠᠭ ᠴᠤ 5 ᠬᠤᠷᠤᠭᠤ ᠲᠠᠢ ᠣᠶᠢᠮᠣᠰᠤ ᠪᠠᠰᠠ ᠪᠤᠢ᠃

ᠬᠥᠪᠥᠩᠨᠣᠣᠰᠣᠨᠢᠯᠣᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠢᠭᠳᠡᠳᠡᠭ᠃

ᠣᠶᠢᠮᠣᠰᠤ ᠪᠠ ᠰᠤᠶᠤᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠮᠥᠨ ᠦᠵᠡᠬᠦ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠸᠢᠭᠮᠧᠳᠢᠶᠠ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ:
«ᠣᠶᠢᠮᠣᠰᠤ»


http://wiki.uhaan.com/index.php?title=ᠣᠶᠢᠮᠣᠰᠤ&oldid=328263》 ᠍  ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ