ᠣᠳᠬᠣᠨ ᠰᠤᠮᠤ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠍ ᠤᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡ
ᠣᠳᠬᠣᠨ ᠰᠤᠮᠤ
ᠤᠯᠤᠰ ᠣᠷᠣᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ (ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ)
ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ Zavkhan.jpg ᠵᠠᠪᠬᠠᠨ
ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡᠴᠡ ᠰᠤᠮᠤ
ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠪ ᠪᠤᠶᠠᠨᠲᠤ
ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ 6 ᠪᠠᠭ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ
ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ 6,000 ᠺᠦᠸᠠᠳ᠋ ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ
ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ (2012) 2,806 ᠬᠦᠮᠦᠨ
ᠨᠢᠭᠲᠠᠴᠠ ᠰᠡᠶᠢᠷᠡᠭ 0.38 ᠬᠦᠮᠦᠨ/км²
ᠣᠳᠬᠣᠨ ᠰᠤᠮᠤ
ᠵᠠᠪᠬᠠᠨ ᠤ ᠣᠳᠬᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠨ
10012987 535178946595081 485457170 n.jpg
ᠬᠠᠯᠬ᠎ᠠ
ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ Aᠮᠤᠭᠤᠯᠠᠩᠪᠠᠶᠠᠷ
ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠥᠰᠡ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠤᠨ ᠴᠠᠭ (GMT+8)
ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠣᠮᠢᠶ᠎ᠠ http://www.facebook.com/otgonsum
ᠴᠠᠬᠢᠮ ᠭᠠᠵᠠᠷ http://otgon_sum.blog.gogo.mn


ОТГОН СУМ
ОТГОНТЭНГЭР
ЗАВХАН АЙМГИЙН ОТГОН СУМЫН ЗАСАГ ДАРГА АМГАЛАНБАЯР

ᠣᠳᠬᠣᠨ ᠨᠢ ᠵᠠᠪᠬᠠᠨ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠤᠮ᠃ 2800 ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠣᠷᠣᠰᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠭᠴᠢ ᠲᠠᠢ᠃

ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠣᠳᠬᠣᠨ ᠰᠤᠮᠤ ᠨᠢ 18 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠬᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ᠂ ᠱᠠᠪᠢ 7 ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭᠠᠨ ᠤ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠨᠠᠰᠤᠲᠠᠢ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠦᠨ ᠶᠠᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠭᠤᠯ ᠢᠷᠭᠡᠳ ᠣᠷᠣᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠣᠷᠬᠢᠭᠠᠳ ᠣᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠤᠬᠠᠩᠭᠠᠢ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠲᠤ , ᠪᠠᠶᠠᠨᠬᠣᠩᠭᠣᠷ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠷᠠᠭ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠤ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠰᠢᠵᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠤ ᠶᠠᠳᠠᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠠᠮ ᠠᠴᠠ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠲᠣᠮᠣᠬᠠᠨ ᠯᠠᠮᠠ ᠪᠤᠶᠤ ᠨᠣᠶᠠᠳ ᠤᠨ ᠱᠠᠷᠢᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠬᠢᠭᠤᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠠᠩᠭᠠᠢ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠵᠠᠮᠪᠠ ᠭᠣᠪᠢ ᠳᠤ ᠰᠢᠵᠢ ᠪᠡᠨ ᠭᠡᠯᠦᠩ ᠬᠣᠶᠠᠷᠬᠠᠨ ᠠᠶᠢᠯ ᠦᠯᠡᠳᠡᠵᠦ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠡᠵᠡᠭᠦᠶᠢᠷᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠬᠠᠨ ᠬᠥᠬᠡᠢ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠠᠴᠠ /ᠣᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠤᠪᠰᠤ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ/ ᠰᠡᠴᠡᠨ ᠰᠠᠷᠲᠠᠭᠤᠯ ᠨᠣᠶᠠᠨ ᠪᠤᠶᠤ ᠭᠣᠮᠪᠣᠵᠠᠪ ᠮᠡᠷᠭᠡᠨ ᠲᠤᠰᠠᠯᠠᠭᠴᠢ ᠠᠯᠪᠠᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠨᠡᠭᠦᠵᠦ ᠢᠷᠡᠵᠦ ᠨᠤᠲᠤᠭᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠨᠣᠶᠠᠨ ᠬᠠᠨ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠴᠢ ᠪᠡᠶᠢᠰᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠡᠬᠢᠯᠡᠯ ᠪᠤᠢ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢᠯᠠᠯ ᠳᠤ ᠬᠢᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠴᠢᠭᠤᠯᠭᠠᠨ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠵᠢᠱᠢᠶ ᠡ ᠲᠠᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠨᠣᠶᠠᠳ ᠲᠦᠰᠢᠮᠡᠳ ᠨᠠᠷ ᠴᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠯᠠ ᠸᠴᠢᠷᠪᠠᠨᠢ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠥᠪᠥᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠢ ᠠᠪᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠤᠯᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠨ ᠮᠠᠷᠭᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠭᠣᠮᠪᠣᠵᠠᠪ ᠮᠡᠷᠭᠡᠨ ᠲᠤᠰᠠᠯᠠᠭᠴᠢ ᠭᠡᠨᠡᠳᠲᠡ ᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠶᠠᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠬᠣᠨᠣᠭ ᠴᠢᠭᠤᠯᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠤᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠠᠳᠠᠭᠤᠷ ᠶᠠᠪᠤᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠨᠣᠶᠠᠳ ᠤᠨ ᠴᠢᠭᠤᠯᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠮᠣᠷᠢᠯᠠᠨ ᠢᠷᠡᠵᠦ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠢᠯᠢ ᠵᠠᠭᠠᠭ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠬᠤ , ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠤᠰᠤ ᠬᠠᠳᠠ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠬᠣᠨᠣᠭ ᠪᠣᠳᠣᠵᠤ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠶᠢᠯᠠᠳᠬᠠᠨ : ᠡᠷᠬᠢᠮ ᠨᠣᠶᠠᠳ ᠲᠦᠰᠢᠮᠡᠳ ᠲᠠ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠸᠴᠢᠷᠪᠠᠨᠢ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠤᠯᠢᠶᠠᠯᠴᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠳ ᠴᠢᠭᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤᠳᠤᠬᠤ ᠲᠥᠯᠥᠪ ᠲᠡᠢ ᠪᠣᠯᠤᠯ᠎ᠠ᠃ᠪᠢ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠨᠠᠳᠠ ᠳᠤ ᠲᠠ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠲᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠭᠠᠬᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠥᠭᠴᠢᠬᠡ ᠳ᠋ᠡ᠃ ᠭᠣᠣᠯ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠥᠨᠥᠴᠢᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ ᠲᠠᠢ ᠶᠤᠮ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠨᠣᠶᠠᠳ ᠤᠳ ᠭᠣᠮᠪᠣᠵᠠᠪ ᠮᠡᠷᠭᠡᠨ ᠲᠤᠰᠯᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠭᠣᠪᠢ ᠳᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠠᠪᠤᠯ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠣᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠨ ᠠᠪᠬᠤ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠢ ᠵᠥᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠴᠢ ᠳᠥᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠥᠨᠴᠥᠭ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠰᠣᠨᠣᠰᠣᠶ᠎ᠠ ᠭᠡᠬᠦ ᠳᠦ 《ᠣᠩᠬᠣ》 ,》ᠪᠣᠷᠬ᠎ᠠ》, 《ᠣᠲᠣᠢ》, 《ᠰᠢᠷᠡᠭᠡ》 ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠠᠶᠢᠯᠠᠳᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢ ᠴᠢᠭᠤᠯᠭᠠᠨ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠪᠬᠤ ᠳᠤ ᠣᠳᠬᠣᠨᠲᠩᠷᠢ ᠤᠤᠯ ᠨᠢ ᠭᠣᠣᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠥᠨᠥᠴᠢᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠵᠦ ᠠᠪᠴᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠳᠣᠮᠣᠭ ᠲᠠᠢ᠃ᠬᠠᠷᠢᠨ 《ᠮᠥᠮᠥ》 ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ ᠶᠢ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠸᠠᠩ ᠤᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠤ ᠠᠯᠠᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠭᠠᠰᠢᠭᠤᠳᠠᠵᠤ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠸᠠᠩ ᠤᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠬᠢᠨ ᠦᠨᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠦᠷᠢ ᠡᠴᠡ ᠭᠦᠵᠡᠭᠡ ᠠᠪᠴᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠪᠣᠯᠪᠠ ᠠ᠋ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠳᠣᠮᠣᠭ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠮᠥᠨ ᠢᠩᠭᠢᠭᠡᠳ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠵᠦ ᠠᠪᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠨᠣᠶᠠᠳ ᠲᠦᠰᠢᠮᠡᠳ ᠦᠳ ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠨ ᠳᠦ ᠨᠢ ᠳᠡᠶᠢᠯᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠡᠭᠳᠡᠭᠦᠴᠡᠵᠦ ᠭᠣᠮᠪᠣᠵᠠᠪ ᠮᠡᠷᠭᠡᠨ ᠲᠤᠰᠯᠠᠭᠴᠢ ᠠᠴᠠ ᠡᠶᠢᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠪᠠ᠃ ᠵᠠ ᠴᠢ ᠬᠥᠬᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠪᠠᠭᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠪᠤᠶᠠᠨᠲᠤ ᠭᠣᠣᠯ ᠢ ᠤᠷᠤᠭᠤᠳᠠᠵᠤ ᠠᠯᠢ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠠᠪᠬᠤ ᠪᠤᠢ ᠭᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠭᠣᠮᠪᠣᠵᠠᠪ ᠮᠡᠷᠭᠡᠨ ᠲᠤᠰᠠᠯᠠᠭᠴᠢ -ᠨᠣᠶᠠᠳ ᠮᠢᠨᠢ ᠪᠢ ᠬᠥᠬᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠪᠠᠭᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠤᠨᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠤᠶᠠᠨᠲᠤ ᠭᠣᠣᠯ ᠢ ᠤᠷᠤᠭᠤᠳᠠᠭᠠᠳ ᠬᠠᠮᠢᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠴᠡᠨ᠎ᠡ ᠲᠡᠷᠡ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠠᠪᠤᠶ᠎ᠠ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠃ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠳ ᠬᠠᠪᠤᠷ ᠡᠷᠲᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠵᠤ ᠴᠠᠭᠠᠰᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠤᠰᠠᠷᠠᠩ ᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠲᠦ ᠤᠨᠤᠭᠤᠯᠤᠨ ᠡᠬᠡ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠬᠥᠲᠥᠯᠦᠨ ᠳᠠᠪᠬᠢᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠡᠯᠳᠦᠷᠢᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠱᠣᠭᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠠᠳ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ ᠪᠢᠯᠡ᠃ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠦᠳᠡᠯᠡᠵᠦ ᠤᠮᠳᠠ ᠬᠣᠭᠣᠯᠠ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠡᠬᠡ ᠳᠦ ᠨᠢ ᠬᠥᠬᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠡᠳ ᠡᠪᠡᠰᠦ ᠢᠳᠡᠭᠦᠯᠦᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠲᠣᠬᠣᠢ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠣᠴᠢᠬᠤ ᠳᠤ ᠨᠢ ᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠴᠡᠬᠦ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠴᠢᠷ ᠨᠣᠶᠠᠳ ᠲᠦᠰᠢᠮᠡᠳ ᠨᠠᠷ ᠴᠠᠰᠢ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠶᠢ ᠵᠣᠭᠰᠣᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠭᠠᠭ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠣᠮᠣᠭ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃

ᠡᠬᠢ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ: http://otgon_sum.blog.gogo.mn

http://www.facebook.com/otgonsum


ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭ᠎ᠠ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠬᠠᠩᠭᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤᠨ ᠤ ᠨᠣᠶᠠᠨ ᠣᠷᠭᠢᠯ ᠮᠥᠩᠬᠡ ᠴᠠᠰᠤᠲᠤ ᠣᠳᠬᠣᠨᠲᠩᠷᠢ ᠬᠠᠶᠢᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠥᠪᠥᠷ ᠲᠦ ᠣᠷᠣᠰᠢᠳᠠᠭ᠃ᠣᠳᠬᠣᠨ ᠰᠤᠮᠤ ᠨᠢ 600867 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ᠃ᠺᠦᠸᠠᠳ᠋ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠠᠢ᠃3200 ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠲᠠᠢ᠃ 826 ᠡᠷᠦᠬᠡ ᠲᠡᠢ᠃ ᠠᠮᠢᠵᠢᠷᠭᠠᠨ ᠤ ᠭᠣᠣᠯ ᠡᠬᠢ ᠡᠭᠦᠰᠪᠦᠷᠢ ᠨᠢ ᠮᠠᠯ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠤᠮ᠃ 2011 ᠣᠨ ᠤ ᠡᠴᠦᠰ ᠢᠶᠡᠷ 103232 ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ ᠮᠠᠯ ᠲᠣᠭᠠᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ: ᠲᠡᠮᠡᠭᠡ-347 ᠠᠳᠤᠭᠤ- 7036 ᠦᠬᠡᠷ-5403 ᠬᠣᠨᠢ 52223 ᠢᠮᠠᠭ᠎ᠠ-38215 ᠲᠤᠰ ᠲᠤᠰ ᠲᠣᠭᠠᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ᠃

ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠲᠤ 4 ᠍ ᠳᠦ᠂ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ 2 ᠍ ᠳᠦ ᠣᠷᠣᠳᠠᠭ᠃ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭᠦᠰᠦ ᠲᠡᠢ᠂ ᠴᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠶᠢᠷᠬᠠᠨ᠂ ᠠᠯᠳᠠᠷᠬᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠢᠳᠡᠷ᠂ ᠠᠷᠤᠬᠠᠩᠭᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠴᠠᠬᠢᠷ᠂ ᠪᠠᠶᠠᠨᠬᠣᠩᠭᠣᠷ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨᠪᠤᠯᠠᠭ᠂ ᠪᠠᠶᠠᠨᠪᠤᠯᠠᠭ᠂ ᠬᠦᠷ ᠡᠮᠠᠷᠠᠯ᠂ ᠭᠣᠪᠢ᠂ᠠᠯᠲᠠᠢ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ 9 ᠨᠣᠮᠧᠷᠮᠧᠷᠮᠧᠷᠮᠧᠷᠮᠧᠷ ᠰᠤᠮᠤ ᠲᠠᠢ ᠬᠢᠯᠢ ᠵᠠᠯᠭᠠᠨ ᠣᠷᠣᠰᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠥᠪ ᠡᠴᠡ 128 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ᠂ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠬᠣᠲᠠ ᠠᠴᠠ 980 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠵᠠᠶᠢᠲᠠᠢ᠃ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠯ/458/, ᠪᠶᠠᠨᠪᠤᠯᠠᠭ/610/, ᠪᠤᠶᠠᠨᠲᠤ/643/, ᠣᠨᠴᠠ/444/, ᠰᠤᠶᠤᠯ/491/, ᠬᠤᠵᠢᠷᠲᠤ/466/ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠪᠦᠬᠦᠢ 6 ᠨᠣᠮᠧᠷᠮᠧᠷᠮᠧᠷᠮᠧᠷᠮᠧᠷ ᠪᠠᠭ ᠲᠠᠢ᠃ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠪ ᠨᠢ ᠬᠤᠵᠢᠷᠲᠤ ᠪᠠᠭ ᠶᠤᠮ᠃ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ- Ýíõáóÿàíò ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠦ ᠲᠥᠯᠥᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠦᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠫᠦᠷᠪᠦᠳᠣᠷᠵᠢ᠂ ЗДТГ ᠍ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ .... ᠨᠠᠷ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ

1938 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠶᠣᠰᠣᠭᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠃1967-1968- ᠣᠨ ᠤ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠦᠨ ᠵᠢᠯ ᠳᠤ 8 ᠨᠣᠮᠧᠷᠮᠧᠷᠮᠧᠷᠮᠧᠷᠮᠧᠷ ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠥᠷᠭᠡᠵᠢᠪᠡ᠃2006-2006 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠢᠶᠡᠷ 9 ᠨᠣᠮᠧᠷᠮᠧᠷᠮᠧᠷᠮᠧᠷᠮᠧᠷ ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠲᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠣᠳᠣ 31 ᠪᠠᠭᠰᠢ᠂ 26 ᠠᠵᠢᠯᠲᠠᠨ᠂ 458 ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠲᠡᠢ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠲᠠ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠳᠠᠭ᠃ᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠦ ᠠᠵᠢᠯᠲᠠᠨ-2, ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠲᠡᠢ-3, ᠵᠢᠭᠠᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠵᠦᠢᠴᠢ-3, ᠮᠠᠭᠢᠰᠲ᠋ᠷ-2 ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠨᠠᠷ ᠲᠠᠢ᠃ᠳᠣᠲᠣᠭᠤᠷ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠨ ᠳᠤ 50 ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠲᠡᠢ ᠪᠠ ᠲᠣᠭᠲᠠᠪᠤᠷᠢᠲᠠᠢ ᠠᠮᠢᠵᠢᠷᠠᠭ᠎ᠠ-2 ᠲᠥᠰᠥᠯ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠥᠩ ᠦᠨ ᠲᠥᠰᠥᠯ ᠦᠳ ᠢᠶᠡᠷ ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢ ᠬᠢᠵᠦ ᠲᠣᠬᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠬᠢᠷᠤᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠳ᠃ᠴᠢᠨ ᠳᠦ-ᠠᠶᠤᠱᠢ᠂ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠧᠨᠧᠵᠧᠷ ᠢᠶᠡᠷ ᠳ᠃ᠳᠤᠯᠮᠠᠵᠠᠪ ᠨᠠᠷ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠦᠨ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ

ᠵᠣᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ: ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠢᠶᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦᠯᠡᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠥᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠵᠦ ᠴᠢᠨᠠᠷᠲᠠᠢ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠣᠳᠬᠣᠨ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠦᠨ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ ᠨᠢ 1966 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠣᠷᠭᠢᠯ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠯ ᠦᠨ ᠲᠥᠰᠥᠪ ᠢᠶᠡᠷ 2 ᠣᠷᠣᠨ ᠲᠣᠭᠠᠲᠠᠢ ᠪᠠᠠᠷ ᠪᠶᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠃1974 ᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠥᠰᠥᠪ ᠢᠶᠡᠷ 3 ᠨᠣᠮᠧᠷᠮᠧᠷᠮᠧᠷᠮᠧᠷᠮᠧᠷ ᠣᠷᠣᠨ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ 25 ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠦᠨ ᠣᠷᠣᠲᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠦᠢᠯᠡ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ᠃ ᠣᠳᠣ ᠲᠤᠰ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ 400 ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠡᠴᠡ 85-90 ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠢ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠳᠤ ᠬᠠᠮᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠦ ᠠᠵᠢᠯᠲᠠᠨ ᠳ᠃ᠨᠠᠷᠠᠨᠲᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ 3,ᠲᠤᠰᠯᠠᠬᠤ ᠪᠠᠭᠰᠢ 3, ᠲᠣᠭᠣᠭᠠᠴᠢ 1, ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠬᠦ ᠠᠵᠢᠯᠲᠠᠨ 2, ᠭᠠᠯᠴᠢ 4 ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠲᠣᠭᠠᠲᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠦᠢᠯᠡ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠳᠠᠭ᠃ ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠺᠣᠮᠢᠰ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠢ ᠢᠪᠡᠭᠡᠬᠦ ᠰᠠᠩᠬᠦᠵᠢᠯᠲᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠰᠠᠶᠢᠵᠢᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠥᠰᠥᠯ ᠡᠴᠡ-3,3 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ ᠲᠥᠭᠥᠷᠢᠭ 2010 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠂ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠂ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠶᠠᠮᠤ ᠤ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠩᠬᠢ᠂ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠭᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠪᠠᠩᠬᠢᠨ ᠤ ᠬᠠᠮᠲᠤᠷᠠᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ 6,7 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ ᠲᠥᠭᠥᠷᠢᠭ ᠦᠨ ᠥᠷᠲᠡᠭ ᠲᠡᠢ ᠢᠵᠢ ᠪᠦᠷᠢᠳᠦᠯ ᠭᠡᠷ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠭᠠᠯ ᠲᠣᠭᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠨᠣᠭ ᠲᠥᠬᠦᠭᠡᠷᠦᠮᠵᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠳᠦ 17,1 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ ᠲᠥᠭᠥᠷᠢᠭ ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠰᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ АИФО ᠍ ᠰ ᠬᠥᠭᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠪᠡᠷᠬᠡᠰᠢᠶᠡᠯ ᠲᠡᠢ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠲᠦ ᠵᠣᠷᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠡᠨᠡᠷᠢᠯ ᠲᠥᠰᠥᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠨᠣᠭ ᠲᠥᠬᠥᠭᠡᠷᠦᠮᠵᠢᠨ ᠳᠤ 4,0 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ ᠲᠥᠭᠥᠷᠢᠭ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠳᠣᠲᠣᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠰᠥᠯ ᠳᠦ ᠬᠥᠲᠥᠯᠪᠦᠷᠢ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠢ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠᠲᠠᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃2010 ᠣᠨ ᠤ 7 ᠨᠣᠮᠧᠷᠮᠧᠷᠮᠧᠷᠮᠧᠷᠮᠧᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ 50 ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠦᠨ ᠣᠷᠣ ᠲᠠᠢ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠯᠲᠠᠨ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠭᠰᠠᠨ᠃

ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ

ᠵᠣᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ: ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠶᠢ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠮᠡᠨᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠠᠩᠭᠠᠵᠤ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠯᠡᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠤᠷᠢᠳᠴᠢᠯᠠᠨ ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠣᠷᠣᠰᠢᠨ᠎ᠠ᠃ 1938 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠣᠷᠣᠲᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠵᠤ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠮᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃1963 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠶᠡᠬᠡ ᠡᠮᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠥᠷᠭᠡᠵᠢᠭᠰᠡᠨ᠃ ᠣᠳᠣ 15 ᠣᠷᠣᠲᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠦᠢᠯᠡ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠳᠠᠭ᠃ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠪᠡᠷ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠦᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠡᠮᠴᠢ ᠭ᠃ᠨᠠᠷᠠᠨᠴᠡᠴᠡᠭ᠂ ᠶᠡᠬᠡ ᠡᠮᠴᠢ ᠳ᠃ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠰᠤᠪᠤᠳ ᠪᠣᠯᠤᠨ 6.ᠨ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠡᠮᠴᠢ ᠲᠡᠢ ᠪᠡᠷ ᠦᠢᠯᠡ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ 2009 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠯᠲᠠᠨ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠭᠰᠠᠨ᠃ 20 ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠲᠥᠰᠥᠯ ᠬᠥᠲᠥᠯᠪᠦᠷᠢ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠪᠠᠩᠬᠢ

1967 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠲᠣᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠥᠪ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠡᠢ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠴᠢ᠂ ᠨᠢᠷᠪᠠ᠂ ᠰᠠᠬᠢᠭᠤᠯ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠲᠣᠭᠠᠲᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠃1967-1991 ᠣᠨ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠠᠩᠬᠢᠨ ᠤ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠢᠶᠡᠷ 1992 ᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠣᠯᠠᠨ ᠪᠠᠩᠬᠢᠨ ᠤ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠳᠦ ᠰᠢᠯᠵᠢᠵᠦ ᠬᠥᠳᠡᠭᠡ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠷᠰᠢᠶᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠩᠬᠢ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠡᠢ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠠᠢ᠃ 2007 ᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠣnlineᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠳᠦ ᠨᠢᠭᠡᠳᠴᠦ ᠪᠠᠩᠬᠢ ᠰᠠᠩᠬᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠢᠯᠭᠡᠭᠡ ᠶᠢ ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠳᠦ ᠬᠦᠷᠭᠡᠵᠦ ᠪᠢᠽᠢᠨ᠋ᠧᠰ᠂ ᠴᠠᠯᠢᠩ ᠲᠡᠳᠬᠦᠪᠦᠷᠢ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠢᠯᠭᠡᠭᠡ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠯᠢᠽᠢᠩ ᠦᠨ , ᠮᠠᠯᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠵᠡᠭᠡᠯᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠦᠬᠦ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠦᠨ ᠵᠡᠭᠡᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠢᠯᠭᠡᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠣᠳᠣ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠪᠡᠷ ᠪ᠃ᠱᠢᠷᠦᠨᠴᠡᠴᠡᠭ᠂ ᠠᠬᠠᠯᠠᠬᠤ ᠲᠧᠯᠯᠧᠷ ᠳ᠃ᠭᠣᠨᠴᠣᠭᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩ᠂ ᠲᠧᠯᠯᠧᠷ ᠡᠩᠬᠠᠮᠤᠭᠤᠯᠠᠩ ᠨᠠᠷ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ

1966 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠵᠤ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠪᠡᠷ ᠪᠠᠲᠤᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠨ 1988-2002 ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠳᠡᠩᠵᠡᠨ 2009 ᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠬᠣᠶᠢᠰᠢ ᠭᠠᠩᠰᠦ᠋ᠬᠡ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ 1975 ᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠱᠤᠤᠳᠠᠩ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡ ᠶᠢ ᠬᠠᠪᠰᠤᠷᠤᠨ ᠭᠦᠢᠴᠡᠳᠭᠡᠵᠦ ᠱᠤᠤᠳᠠᠩ ᠤᠨ ᠠᠦ᠋ᠲ᠋ᠣᠮᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠵᠢᠯᠣᠭᠣᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠴ᠃ᠰᠦᠬᠡᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ᠂ ᠳ᠃ᠳᠠᠮᠳᠢᠨᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩ᠂ ᠳ᠃ᠠᠯᠲᠠᠨᠬᠤᠶᠠᠭ ᠨᠠᠷ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠢ᠃1999 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠵᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠭᠦᠰᠬᠡᠭᠦᠷ ᠢᠶᠡᠷ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠶᠢᠺᠣᠮ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠳᠦ ᠣᠷᠣᠭᠰᠠᠨ᠃ 2001-2002 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠭ-4 ᠲᠥᠰᠥᠯ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠵᠦ ᠪᠠᠭ ᠢ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠣᠨᠣᠭ ᠲᠥᠬᠥᠭᠡᠷᠦᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠯ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ᠃ᠣᠳᠣ ᠲᠤᠰ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠪᠡᠨ 21400 ᠮᠢᠨᠦ᠋ᠲ ᠲᠦ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠂ 16000 ᠮᠢᠨᠦ᠋ᠲ/ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠳᠠᠮᠵᠢᠬᠤ ᠶᠠᠷᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠥᠪ

1949 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠡᠢ ᠪᠡᠷ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠤ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠪᠤᠯᠤᠩ ᠤᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠺᠢᠨᠣ᠋ ᠮᠧᠬᠠᠨᠢᠭᠴᠢ ᠨᠠᠷ ᠬᠥᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢᠴᠢᠳ ᠲᠦ ᠳᠠᠭᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠺᠢᠨᠣ᠋ ᠰᠢ ᠵᠦᠵᠦᠭᠡ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠵᠦ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭᠲᠦ ᠬᠠᠶᠢᠷᠴᠠᠭ ᠢ ᠳᠤᠤᠤᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ ᠤᠷᠠᠨ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨᠴᠢᠳ ᠮᠠᠨᠳᠣᠯᠢᠨ᠂ ᠭᠠᠷᠮᠣᠨ ᠬᠥᠭᠵᠢᠮ ᠲᠣᠭᠯᠠᠵᠤ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠢ᠃2002 ᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠥᠪ ᠭᠡᠵᠦ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠬᠦ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ᠣᠳᠣ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠨᠣᠮ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ ᠲᠠᠢ᠂ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠰᠠᠶ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠲᠥᠭᠥᠷᠢᠭ ᠦᠨ ᠬᠥᠷᠥᠩᠭᠡ ᠲᠡᠢ᠂ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠪᠡᠷ ᠰᠤᠰᠤᠷᠪᠤᠷᠠᠮ᠂ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠬᠥᠭᠵᠢᠮ ᠦᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ᠂ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠰᠠᠩᠴᠢ᠂ ᠪᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨᠴᠢᠳ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠤ ᠲᠣᠭᠲᠠᠮᠠᠯ ᠦᠢᠯᠡ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

http://otgon_sum.blog.gogo.mn


ᠥᠨᠥ ᠶᠢᠨ ᠣᠳᠬᠣᠨ ᠰᠤᠮᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠣᠳᠬᠣᠨ ᠰᠤᠮᠤ ᠨᠢ 3200 ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠲᠠᠢ᠂ 826 ᠥᠷᠬᠥᠲᠡᠢ᠃ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠢᠷᠭᠡᠳ ᠦᠨ ᠠᠮᠢᠵᠢᠷᠭᠠᠨ ᠤ ᠭᠣᠣᠯ ᠡᠬᠢ ᠡᠭᠦᠰᠪᠦᠷᠢ ᠨᠢ ᠮᠠᠯ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ᠃ 2011 ᠣᠨ ᠤ ᠡᠴᠦᠰ ᠢᠶᠡᠷ 103232 ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ ᠮᠠᠯ ᠲᠣᠭᠠᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠲᠡᠮᠡᠭᠡ-347, ᠠᠳᠤᠭᠤ-7036, ᠦᠬᠡᠷ-5403, ᠬᠣᠨᠢ-52231, ᠢᠮᠠᠭ᠎ᠠ-38215 ᠲᠤᠰ ᠲᠤᠰ ᠲᠣᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠲᠤ ᠪᠠᠨ 4 ᠍ ᠳᠦ᠂ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ 2 ᠍ ᠳᠦ ᠣᠷᠣᠳᠠᠭ ᠲᠣᠮᠣᠬᠠᠨ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ᠃ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠳᠡᠪᠢᠰᠬᠡᠷ ᠦᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ- 600 ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠺᠦᠸᠠᠳ᠋.km ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠠᠢ᠃ ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭᠦᠰᠦ ᠲᠡᠢ᠂ ᠴᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠶᠢᠷᠬᠠᠨ᠂ ᠠᠯᠳᠠᠷᠬᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠢᠳᠡᠷ᠂ ᠠᠷᠤᠬᠠᠩᠭᠠᠢ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠴᠠᠬᠢᠷ᠂ ᠪᠠᠶᠠᠨᠬᠣᠩᠭᠣᠷ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨᠪᠤᠯᠠᠭ᠂ ᠪᠠᠶᠠᠨᠪᠤᠯᠠᠭ᠂ ᠭᠣᠪᠢ-ᠠᠯᠲᠠᠢ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷ ᠭᠡᠰᠡᠨ 3 ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ 8 ᠰᠤᠮᠤ ᠲᠠᠢ ᠬᠢᠯᠢ ᠵᠠᠯᠭᠠᠨ ᠬᠠᠩᠭᠠᠢ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤᠨ ᠤ ᠨᠣᠶᠠᠨ ᠣᠷᠭᠢᠯ ᠮᠥᠩᠬᠡ ᠴᠠᠰᠤᠲᠤ ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠲᠤ ᠣᠳᠬᠣᠨᠲᠩᠷᠢ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠥᠪᠥᠷ ᠲᠦ ᠣᠷᠣᠰᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠥᠪ ᠡᠴᠡ 128 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠳᠦ᠂ ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠬᠣᠲᠠ ᠠᠴᠠ 980 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠳᠦ ᠣᠷᠣᠰᠢᠨ᠎ᠠ᠃ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠯ᠂ ᠪᠠᠶᠠᠨᠪᠤᠯᠠᠭ᠂ ᠪᠤᠶᠠᠨᠲᠤ᠂ ᠣᠨᠴᠠ᠂ ᠰᠤᠶᠤᠯ᠂ ᠬᠤᠵᠢᠷᠲᠤ ᠭᠡᠰᠡᠨ 6 ᠍ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭ ᠲᠠᠢ᠃ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠪ ᠦᠨ ᠪᠠᠭ ᠨᠢ ᠬᠤᠵᠢᠷᠲᠤ᠃

ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠥᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ ᠶᠣᠰᠣᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠢᠷᠭᠡᠳ ᠦᠨ ᠲᠥᠯᠥᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠦᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ᠂ ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ᠂ 9 ᠍ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ᠂ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ᠂ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠦᠨ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ᠂ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠥᠪ᠂ ᠤᠰᠤ ᠴᠠᠭ ᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠰᠲ᠋ᠠᠨᠼ ᠭᠡᠰᠡᠨ 7 ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠦᠢᠯᠡ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠢᠷᠭᠡᠳ ᠲᠦ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡᠴᠡᠭᠡ 《ᠨᠣᠭᠣᠭᠠᠨ ᠠᠯᠲᠠ》, 《ᠲᠣᠭᠲᠠᠪᠤᠷᠢᠲᠠᠢ ᠠᠮᠢᠵᠢᠷᠠᠭ᠎ᠠ-2》, 《ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠥᠩ》 ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠲᠥᠰᠥᠯ ᠬᠥᠲᠥᠯᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ᠂ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠦᠢᠯᠡ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠵᠦ ᠪᠤᠢ 《ᠭᠡᠨᠳᠡᠩᠫᠢᠯᠵᠢᠭᠡᠯᠢᠩ》 ᠬᠡᠶᠢᠳ᠂ ХААН, ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠮᠵᠢ ᠭᠡᠰᠡᠨ 2 ᠪᠠᠩᠬᠢᠨ ᠤ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ᠂ ᠮᠠᠯ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠳᠡᠭ 2 ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠨᠢᠭᠡᠴᠡ᠂ ᠰᠢᠲᠠᠬᠤᠨ ᠲᠦᠭᠡᠭᠡᠬᠦ ᠰᠲ᠋ᠠᠨᠼ - 3, ᠥᠷᠭᠡᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠪᠠᠷᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠴᠡᠭ ᠪᠤᠶᠤ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ- 21, ᠠᠦ᠋ᠲ᠋ᠣ᠋ ᠰᠡᠯᠪᠢᠭ ᠦᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ – 3, ᠪᠠᠭᠤᠳᠠᠯ- 2, ᠬᠣᠭᠣᠯᠠᠨ ᠤ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠪᠤᠶᠤ ᠭᠤᠸᠠᠩᠵᠠ- 4, ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠷᠤᠯᠲᠠᠢ ᠲᠦᠭᠦᠬᠡᠢ ᠡᠳ᠋ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ ᠠᠪᠬᠤ ᠴᠡᠭ-3 ᠲᠤᠰ ᠲᠤᠰ ᠦᠢᠯᠡ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠣᠭᠲᠠᠮᠠᠯ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠮᠥᠨ ᠡᠷᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠯ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠵᠦ ᠣᠷᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠵᠣᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠪᠯᠣᠺᠠᠨ ᠤ ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠯ -1, ᠲᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠪᠣᠣᠪᠣᠨ ᠤ ᠼᠧᠬᠡ- 2, ᠭᠠᠩᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡ- 2, ᠠᠦ᠋ᠲ᠋ᠣ᠋ ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨᠴᠡᠭ-1, ᠭᠠᠷ ᠤᠲᠠᠰᠤ ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡ ᠶᠢ-1 ᠴᠡᠭ ᠲᠦ ᠲᠤᠰ ᠲᠤᠰ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

2009 ᠣᠨ ᠳᠤ 15 ᠣᠷᠣ ᠲᠠᠢ 2 ᠳᠠᠪᠬᠤᠷ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ᠂ 2010 ᠣᠨ ᠳᠤ 50 ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠦᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠯᠲᠠᠨ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠭᠰᠠᠨ᠃ 2011 ᠣᠨ ᠳᠤ 320 ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠦᠨ ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠮᠵᠢ ᠲᠠᠢ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠦᠨ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠶᠢ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠯᠲᠠᠨ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠮᠥᠨ 2011 ᠣᠨ ᠤ ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ 2012 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠯᠲᠠᠨ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠡᠬᠢᠯᠡᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠥᠰᠥᠪ ᠲᠦ ᠬᠥᠷᠥᠩᠭᠡ ᠨᠢ ᠲᠤᠰᠬᠠᠭᠳᠠᠭᠠᠳ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠶᠢᠨᠬᠦᠦ ᠢᠷᠭᠡᠳ ᠲᠦ ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡ ᠶᠢ ᠬᠦᠷᠭᠡᠳᠡᠭ ᠲᠥᠰᠥᠪ ᠦᠨ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠳ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠬᠤ ᠨᠥᠬᠥᠴᠡᠯ ᠰᠠᠶᠢᠵᠢᠷᠠᠵᠤ ᠡᠬᠢᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡᠴᠡᠭᠡ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠲᠥᠪ ᠲᠡᠢ ᠬᠥᠳᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ 2 ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠺᠣᠨᠲ᠋ᠣᠷ᠂ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠡᠮᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ 2 ᠍ ᠢ ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠵᠤ ᠡᠮᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠨ ᠤ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠲᠠᠪᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠡᠳ᠋ ᠬᠣᠭᠰᠢᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠠᠩᠭᠠᠪᠠ᠃ ᠮᠥᠨ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯ ᠦᠨ 3 ᠪᠠᠭ ᠲᠤ 《ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠮᠡᠨᠳᠦ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠭᠡᠷ ᠲᠥᠪ》- ᠡᠶᠢᠭ ᠪᠠᠭ ᠪᠦᠷᠢ ᠳᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠱᠠᠲᠤᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡᠴᠡ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡ ᠶᠢ ᠢᠷᠭᠡᠳ ᠲᠦ ᠬᠦᠷᠭᠡᠬᠦ ᠲᠠᠭᠠᠲᠠᠢ ᠨᠥᠬᠥᠴᠡᠯ ᠪᠣᠯᠤᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠦᠷᠢᠳᠦᠭᠦᠯᠦᠭᠡᠳ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ . ᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ: http://otgon_sum.blog.gogo.mn

http://www.facebook.com/otgonsum


ᠣᠷᠣᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠦ ᠰᠢᠲᠦᠭᠡᠨ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠣᠳᠬᠣᠨᠲᠩᠷᠢ ᠬᠠᠶᠢᠷᠬᠠᠨ ᠢ ᠮᠠᠭᠲᠠᠨ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠤᠷᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢ ᠲᠤᠰ ᠣᠳᠬᠣᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠨᠠᠶᠢᠷ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠤᠨ ᠮᠠᠩᠨᠠᠢ ᠳᠤ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠳᠠᠭ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠲᠠᠢ᠃ ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠤᠷᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢ 19 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠲᠤᠰ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠵᠠᠪᠠ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠵᠦ ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠨᠡ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠭᠳᠠᠳᠠᠭ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠠᠶ᠎ᠠ ᠳᠠᠩ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠦᠭᠡ ᠨᠢ ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠳᠡᠨ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠭᠳᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠠᠶ᠎ᠠ ᠳᠠᠩ᠂ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠨᠢ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠣᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠵᠤ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠪᠣᠯ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠢᠨ ᠪᠢᠯᠡ᠃


ᠣᠷᠣᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠣᠳᠬᠣᠨᠤᠬᠠᠶᠢᠷᠬᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ᠎ᠠ

ᠣᠷᠴᠢᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠳ᠋ᠢᠯᠠᠪᠠ ᠯᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠭᠡᠭᠡᠨ ᠢᠶᠡᠨ

ᠣᠷᠣᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠬᠠᠷᠠᠪᠠᠯ

ᠸᠴᠢᠷᠪᠠᠨᠢ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠲᠡᠢ

ᠵᠤᠯᠠᠢ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠬᠠᠷᠠᠪᠠᠯ

ᠵᠣᠩᠬᠣᠪ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠲᠡᠢ

ᠮᠠᠩᠨᠠᠢ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠬᠠᠷᠠᠪᠠᠯ

ᠮᠠᠨᠽᠠᠰᠢᠷ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠲᠡᠢ

ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠠᠬᠤ ᠳᠤ

ᠳᠤᠭᠠᠩ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ

ᠳᠤᠷᠠᠯᠵᠠᠨ ᠭᠢᠯᠠᠯᠵᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ

ᠮᠠᠨᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠣᠢ ᠳᠤ ᠨᠢ

ᠮᠠᠨᠳᠤᠬᠤ ᠨᠠᠷ ᠲᠤᠰᠠᠨ᠎ᠠ

ᠮᠠᠶᠢᠳᠠᠷ ᠤᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠨᠢ

ᠵᠦᠭ ᠵᠦᠭ ᠲᠤ ᠪᠡᠨ ᠭᠠᠩᠬᠤᠨ᠎ᠠ ᠠ

ᠠᠷᠤ ᠭᠣᠣᠯ ᠤᠨ ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠨᠢ

ᠠᠰᠬ᠎ᠠ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠮᠡᠯᠲᠡᠷᠡᠨ᠎ᠡ

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠵᠦᠭ ᠦᠨ ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ ᠤ

ᠠᠯᠢᠪᠠ ᠪᠤᠵᠠᠷ ᠢ ᠠᠷᠢᠯᠭᠠᠭᠴᠢ

ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠤᠲᠤᠭᠠᠨ ᠪᠤᠢ

ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠭᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠣᠢ ᠳᠤ ᠨᠢ

ᠪᠠᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ ᠪᠤᠳᠠᠩ ᠲᠠᠲᠠᠨ᠎ᠠ

ᠪᠠᠷᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠣᠯᠠ ᠠᠴᠠ ᠬᠠᠷᠠᠬᠤ ᠳᠤ

ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠴᠣᠶᠢᠵᠣᠩ ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠲᠡᠢ

ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠᠨ ᠳᠤ ᠨᠢ

ᠪᠠᠷᠰ ᠢᠷᠪᠢᠰ ᠠᠭᠰᠤᠷᠤᠨ᠎ᠠ

ᠪᠠᠯᠠᠷ ᠬᠤᠨᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠠᠴᠠ

ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠵᠠᠯᠠᠨ᠎ᠠ

ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠᠨ ᠳᠤ ᠨᠢ

ᠵᠦᠷ ᠭᠤᠷ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠵᠥᠷᠢᠯᠳᠦᠨ᠎ᠡ

ᠵᠦᠢᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠨᠢ

ᠵᠦᠭ ᠪᠦᠷᠢ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠭᠠᠩᠬᠤᠨ᠎ᠠ ᠠ

ᠬᠣᠷᠮᠣᠢ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠲᠦᠰᠢᠬᠦ ᠳᠦ

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠳᠠᠷᠢ ᠡᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠰᠢᠭ ᠲᠡᠢ

ᠬᠣᠨᠣᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠠᠴᠠ ᠬᠠᠷᠠᠬᠤ ᠳᠤ

ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠨᠢᠳᠦᠨ ᠳᠦ ᠢᠯᠡᠬᠡᠨ ᠪᠤᠢ

ᠬᠠᠲᠤᠨ ᠪᠡᠶᠢᠯᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ

ᠭᠠᠩᠭᠠᠨ ᠬᠠᠯᠢᠭᠤᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠳᠠᠪᠠᠨ᠎ᠠ ᠠ

ᠭᠠᠷᠲᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠵᠡᠪᠰᠡᠭ ᠢᠶᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ

ᠬᠠᠷᠰᠢᠯᠠᠬᠤ ᠳᠠᠶᠢᠰᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠳᠠᠷᠤᠨ᠎ᠠ ᠠ

ᠨᠠᠶᠢᠮᠠᠨ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠬᠥᠪᠡᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠨᠢ

ᠨᠠᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨ ᠭᠤᠸᠠᠯᠢᠭ ᠪᠤᠭᠤ ᠨᠢ

ᠨᠠᠪᠴᠢ ᠴᠡᠵᠡᠭᠡᠨ ᠵᠤᠭᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠨᠠᠶᠢᠮᠠᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠵᠤᠯᠵᠠᠭᠠᠨ

ᠨᠠᠭᠠᠰᠢ ᠴᠠᠭᠠᠰᠢ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠤᠨ

ᠢᠷᠠᠯᠵᠠᠨ ᠭᠦᠶᠦᠵᠦ ᠳᠡᠭᠳᠡᠨ᠎ᠡ

ᠲᠣᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠨᠢ

ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠯ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠲᠤᠨᠤᠮᠠᠯ ᠲᠠᠢ

ᠲᠣᠶᠢᠮᠣ ᠦᠭᠡᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤᠳ ᠨᠢ

ᠳᠡᠪᠢᠨ ᠳᠡᠯᠡᠵᠦ ᠭᠠᠩᠭᠠᠨᠠᠨ᠎ᠠ

ᠠᠰᠤᠷᠤ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠠᠳᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠨᠢ

ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠡᠯᠡᠰᠦ ᠣᠷᠭᠢᠯᠠᠨ᠎ᠠ

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠵᠦᠭ ᠦᠨ ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ

ᠠᠳᠢᠰ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠠᠪᠤᠨ᠎ᠠ

ᠥᠨᠢᠷ ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠶᠠᠪᠤᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠨᠢ

ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠪᠣᠭᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠠᠪᠤᠷᠠᠯ

ᠪᠤᠶᠠᠨᠲᠤ ᠪᠠᠲᠤ ᠰᠠᠭᠤᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠨᠢ

ᠪᠠᠶᠠᠨᠵᠢᠷᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠠᠪᠤᠷᠠᠯ

ᠲᠥᠷᠥ ᠨᠢ ᠲᠣᠭᠲᠠᠵᠤ

ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠠᠮᠤᠭᠤᠯᠠᠩ ᠪᠣᠯᠲᠤᠭᠠᠢ

ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠨᠢ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠴᠢ

ᠰᠢᠪᠠᠳᠠᠨ ᠨᠢ ᠪᠠᠲᠤᠵᠢᠬᠤ ᠪᠣᠯᠲᠤᠭᠠᠢ᠃


ᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ: http://otgon_sum.blog.gogo.mn

http://www.facebook.com/otgonsum

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ