ᠣᠰᠺᠠᠷ ᠷᠣᠪᠧᠷᠲᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ

ᠣᠰᠺᠠᠷ ᠫᠠᠯᠮᠧᠷ ᠷᠣᠪᠧᠷᠲᠤᠭᠰᠠᠨ (ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠪᠠᠷ Oscar Palmer Robertson, 1938 ᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 24 ᠍ ᠳᠦ ᠲᠧᠨᠨᠡᠰᠰᠢ ᠮᠤᠵᠢᠡᠶᠢᠨ ᠰᠢᠷᠠᠯᠣᠲ ᠲᠤ ᠬᠣᠲᠠᠣᠳᠣ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ) — ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠣᠳᠣᠭ ᠲᠠᠶᠢᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠰᠠᠭᠰᠤᠨ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡᠴᠢᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ NBA ᠍ ᠦᠨ «ᠴᠡᠨᠼᠢᠨᠠᠲ᠋ᠢ ᠷᠣᠢᠯᠵᠠ» (1960—1970) ᠪᠣᠯᠤᠨ «ᠮᠢᠯᠤᠣᠺᠢ ᠪᠠᠺᠰ» (1970—1974) ᠪᠠᠭ ᠲᠤ[1] ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠴᠢ ᠪᠠᠷ 14 ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠲᠣᠭᠯᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ NBA ᠍ ᠦᠨ ᠪᠦᠬᠦ ᠣᠳᠣᠳ ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠᠣᠨ ᠳᠤ 12, ᠪᠦᠬᠦ ᠣᠳᠣᠳ ᠤᠨ I ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠳᠦ 11, ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠤᠨ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠴᠡᠨ᠎ᠡ ᠲᠡᠢ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠤᠰ ᠲᠤᠰ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ 1960 ᠣᠨ ᠤ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠤᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠳᠣᠮᠣᠭᠲᠤ ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠨ ᠶᠤᠮ᠃

ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠡᠷ 1961–1962 ᠣᠨ ᠳᠤ 30.8 ᠣᠨᠣᠭ᠎ᠠ᠂ 12.5 ᠰᠠᠮᠪᠠᠷ᠎ᠠ᠂ 11.4 ᠳᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠪᠠᠷ NBA ᠍ ᠦᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠳᠦ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠳᠤ ᠲᠷᠢᠫᠯ ᠳᠠᠪᠯ ᠳᠤᠮᠳᠠᠵᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠠᠳ ᠴᠣᠷ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠲᠡᠢ᠃[2] ᠲᠡᠭᠦᠨᠴᠢᠯᠡᠨ 1970-1971 ᠣᠨ ᠳᠤ «ᠪᠠᠺᠰ» ᠠᠪᠤᠷᠭᠤᠯᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠲᠡᠷᠡ ᠲᠦᠯᠬᠢᠭᠦᠷᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠬᠣᠵᠢᠮ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠣᠮᠣᠭᠲᠤ ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠳ ᠤᠨ 36 ᠍ ᠷᠲ ᠡᠷᠢᠮᠪᠡᠯᠡᠵᠡᠢ (ESPN).[3][4]

ᠷᠣᠪᠧᠷᠲᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠᠬᠠᠯᠠᠬᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ III ᠳᠠᠮᠵᠢᠶᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠥᠭᠡᠳ 32,6 ᠣᠨᠣᠭ᠎ᠠ᠂ 16,3 ᠰᠠᠮᠪᠠᠷ᠎ᠠ᠂ 6,9 ᠳᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ᠂ IV ᠳᠠᠮᠵᠢᠶᠠᠨ ᠳᠤ 33,7 ᠣᠨᠣᠭ᠎ᠠ᠂ 14,1 ᠰᠠᠮᠪᠠᠷ᠎ᠠ᠂ 7,3 ᠳᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠳᠤᠮᠳᠠᠵᠢᠯᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠦ ᠠᠬᠠᠯᠠᠬᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠦᠨᠳᠦᠲᠡᠢ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠩᠬᠠᠳᠠᠭᠴᠢ ᠪᠣᠯᠵᠤ᠂ ᠬᠣᠵᠢᠮ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠨᠡᠷᠡᠮᠵᠢᠲᠦ ᠪᠣᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠪᠢᠯᠡ᠃

ᠯᠠᠪᠠᠯᠠᠬᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

  1. basketball-reference.com. Oscar Robertson stats. 2007-01-25 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
  2. nba.com. Oscar Robertson nba.com summary. 2007-01-25 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
  3. Top North American athletes of the century
  4. http://www.hoophall.com/hall-of-famers/tag/1960-united-states-olympic-team

ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]


ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ